Grönt parkeringsköp

Genom normbrytande samverkan kring livs- och resemönster ersätts parkeringslösningar med mobilitetslösningar.

Affärsmodellen utformas så att p-bolaget kan erbjuda en reduktion på kommunalt satt parkeringsnorm i utbyte mot att fastighetsägaren åtar sig att utveckla fastigheten på så sätt att boende bättre klarar sig utan bil. Dessutom arbetar parkeringsbolaget med Mobility Management med boende i området för att skapa en beteendeförändring.

För att ett parkeringsköp över huvud taget ska bli aktuellt krävs att parkeringsbolaget äger den tänkta parkeringsanläggningen varför en viktig del av detta projekt är det parkeringshus som ska byggas i området.

Genom att skapa en beteendeförändring som gör att bilberoendet minskar kan vi gynna hela staden genom att utsläpp av avgaser minskar och luftkvaliteten förbättras.

Som parkeringsbolag går Upab från att arbeta med att enbart försörja ett bostadsområde med parkering till att skapa förutsättningar för boende i området att klara sig utan bil. Vi arbetar tillsammans med markägaren, Akademiska hus, för att lösa parkeringsfrågan redan innan marken fördelas till byggherrar.

Genom att sätta krav på områdets förutsättningar samt vilka åtgärder en fastighetsägare måste vidta för att få en reducerad parkeringsnorm tillsammans med Mobility Management arbete med de boende i området finns goda förutsättningar för att skapa beteendeförändring och minska bilinnehavet och bilanvändandet i området. På så sätt kan vi minska CO2-utsläppen samt förbättra luftkvaliteten i Umeå.

Lösningar som vi testaT i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Mer information

Linda Calmarsson
Projektledare
Upab
070-552 00 31
linda.calmarsson@umea.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Upab och Umeå kommun.
Sidan publicerades