Startsida Umeå kommun
Flygbild över Sävar

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Ett reviderat planförslag var på samråd till sista juni 2020. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som inkommit under samrådstiden. Nu följer ett arbete med att justera planförslaget med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna och sedan följer ett granskningsskede då den reviderade planen presenteras och det finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Vi vill även tacka för engagemanget som har varit kring planen, trots att vi inte kunde genomföra ett traditionellt samrådsmöte på plats i Sävar på grund av rådande omständigheter med Covid-19.

Ta del av samrådshandlingen

Ta del av planhandlingarna.

Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar (PDF 2,4 MB)

Plankarta (PDF)

Bostäder

Planförslaget innebär att det på lång sikt ges plats för ytterligare 4 000 - 6 000 invånare i Sävar. Den största delen av den framtida bebyggelsen planeras söder om järnväg och E4. Närmast väg och järnväg planeras för högre bebyggelse medan österut längs vägen mot Ivarsboda och Skeppsvik planeras för områden med friliggande eller gruppbyggda småhus.

Både öster och väster om befintligt samhälle föreslås nya bostadsområden med en blandning av gruppbyggda småhus och flerbostadshus, även här med högst täthet närmast resecentrum. Längs Tomterna, Granvägen och Strandvägen kan befintlig bebyggelse kompletteras med friliggande småhus. I nuvarande samhälle ses förtätning av befintlig bebyggelse som positivt för att kunna möta framtidens behov av bostäder.

Verksamhetsutveckling

Ett växande Sävar behöver ytor för nytillkommande verksamheter och utökning av de som redan finns. Mindre etableringar av typen handel och service kan lokaliseras inom befintliga och tillkommande bebyggelseområden, framförallt i områden nära resecentrum och befintligt centrum. Mer storskaliga verksamheter som industrier har ofta behov av andra typer av lägen. Nya verksamheter föreslås lokaliseras inom det nya västra verksamhetsområdet. Området ligger i ett trafikorienterat läge nära E4:ans södra trafikplats och är lämpligt för småskalig industri. Planen reserverar även mark för ett industrispår som kan ansluta både det nya verksamhetsområdet och Sävar såg.

Resecentrum

Norrbotniabanan kommer att passera Sävar i ett centralt, E4-nära läge. Sävars nya resecentrum etableras i närheten av befintligt centrum och det är viktigt att såväl befintliga som tillkommande delar av Sävar har god tillgänglighet till denna. Resecentrumområdet ska vara en trygg och trivsam plats där Sävarbor och besökare gärna vill vara och potential finns i att knyta ihop resecentrum med befintligt centrum i ett sammanhängande stråk. Samlingslokaler, butiker och service samlokaliseras med fördel med resecentrum för att nå visionen om ett levande område.

Grönområden

Natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden är viktiga aspekter för en attraktiv livsmiljö i Sävar nu och i framtiden. Sävarån med omgivning är i sammanhanget central och föreslås utvecklas som grön koppling och område för rekreation och friluftsliv med hänsyn till befintliga värden. Även Sävaråns biflöden Öxbäcken, Pålböleån och Armsjöbäcken föreslås utvecklas som grönområden.

Odlingslandskapet Pålböleområdet liksom det norra idrottsområdet föreslås utvecklas som viktiga delar av Sävars framtida grönområden där idrottsområdets funktion som mötesplats förstärks.

Ta del av planförslaget i en 3D-visualisering

Klicka på bilden nedan för att se planförslaget i en 3D-visualisering (öppnas i ett nytt fönster). I visaliseringen kan du klicka på planens olika delar för att få mer information.

Skärmdump från verktyg som visar Sävar i 3D med översiktsplanens olika delar

Klicka på bilden för att se planförslaget i en 3D-visualisering. Befintliga byggnader syns i 3D.

Frågor och svar

Nedan finns ett antal frågor och svar gällande förslaget till fördjupad översiktsplan för Sävar.

Översiktsplanen ligger till grund för all planering av byggande och mark­användning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv (tar sikte på 2050). En fördjupad översiktsplan utgår ifrån ett avgränsat område och utreder förutsättningarna för just den platsen. Den fördjupade översiktsplanen ligger sedan till grund för kommande planering som detaljplaner och senare bygglov.

Den gällande fördjupningen för Sävar är från 1995 och näst intill fullbyggd. I och med Norrbotniabanan får Sävar förutsättningar för att utvecklas mer och därför behöver kommunen skapa planbereskap för hur Sävar kan växa och utvecklas i framtiden. Sävar finns sedan 2011 utpekat som en ort med potential att växa kraftigt i den fördjupade översiktsplanen för Umeås tillväxtområde (2011).

En sådan här översiktsplan är en satsning på Sävar, där kommunen visar att Sävar är en viktig del i ett framtida Umeå. Hela Umeå kommun växer och där är Sävar en viktig del i utvecklingen, den fördjupade översiktsplanen skapar möjlighet till utveckling. Den föreslagna tillväxten kommer att kunna skapa underlag för exempelvis mer service, kultur mm, vilket kommer att komma till nytta för sävarborna och hela Umeås nordöstra landsbygd.

Den fördjupade översiktsplanen är långsiktig och utvecklingen kommer inte att ske över en natt, utan tar sikte på 2050. Så även om förändringar kommer att ske, kommer det att komma successivt.

Att Sävar föreslås växa med en inriktning om 6000 personer ett politiskt beslut från Översiktsplanen som antogs 2011, vilket vi inom det här arbetet har prövat om det är möjligt, lämpligt eller rimligt.

Som planförslaget ser ut nu möjliggör det för mellan 4000-6000 nya sävarbor.

För att skapa en god samhällsstruktur, bespara värdefulla markresurser behöver vi hushålla med den mark som tas i anspråk för bebyggelse. Dessutom är lägenhetsbehovet stort i Sävar då det finns få lägenheter i dagsläget. En tätare struktur möjliggör även att gå och cykla till sina målpunkter och bidrar därmed till ett hållbart resande. Närheten till ett stationsläge är avgörande för val av transportsätt där kommunens utgångspunkt är att skapa förutsättningar för så många som möjligt att bo i (direkta) närheten till stationen.

Det är även en definitionsfråga vad som är högt, det som föreslås är 4-6 våningar som mest, vilket förstås är högt utifrån den nuvarande situationen i Sävar, men lägre än vad som byggs i Umeå tätort.

Ett tillskott av bostäder kommer att innebära att Sävar skola inte räcker till i framtiden, därför är förslaget att bygga en till skola inom planområdet för att tillgodose det framtida behovet av skollokaler. Detta gäller även fler förskolor och äldreboenden.

Alla byggnader som tillhör skolan klarar sig gällande byggandet av järnvägen, idrottshallen ligger ca 30 meter från järnvägen. Skolgården ligger inte vänd mot järnvägen i dagsläget. Det finns även riktlinjer för Trafikverket att förhålla sig till angående buller och risk/säkerhet.

Det finns en del frågor att lösa för att få till en så bra miljö som möjligt vid skolan, men totalt sett är bedömningen linje central är en bättre lösning för Sävar och dess framtid. Det finns ingen alternativ linjesträckning som inte innebär intrång på befintlig bebyggelse (ingen lätt lösning när så stor infrastruktur ska byggas).

Ett industrispår möjliggörs genom ett reservat i planförslaget. Detta passerar även ett nytt industriområde, för att fler aktörer ska kunna dra nytta av järnvägen. Fortsatt dialog sker med Norra skogsägarna om placering och genomförande.

Ca 10-15 min Sävar - Umeå C. Ca 50-55 min Sävar-Skellefteå. (Beroende på bla vilken typ av tåg som kommer att trafikera mm). Dvs inget stopp på Dåva eller på västerslätt för persontrafiken.

Plankartan

Klicka på kartan nedan för en större version. Du kan även ladda ner plankartan som pdf.

Bostadsbebyggelse i stationsnära läge (B1 + befintligt samhälle)

I de delar som ligger nära planerat resecentrum blir det möjligt att bygga bostäder med hög täthet och även plats för verksamheter.

Nya områden kompletterar samhället som det ser ut idag (B3 och B4)

Både öster och väster om befintligt samhälle föreslås nya bostadsområden med en blandning av gruppbyggda småhus och flerbostadshus.

Krutbrånet – ett område att utreda (U1)

Krutbrånet pekas ut som ett område där framtida utveckling i kombination med att bevara och lyfta dess kulturhistoriska värden behöver utredas mer i detalj.

Mark för nya verksamheter (V)

Område för framtida verksamhetsutveckling i trafikorienterat läge nära E4. (V3)

Handel och service kan lokaliseras inom befintliga och tillkommande bebyggelseområden med en blandning av bostäder och verksamheter.

Resecentrum centralt i samhället

Resecentrumområdet ska vara en trygg, trivsam och levande plats där Sävarbor och besökare gärna vill vara.

Sävaråns status som grönområde förstärks (N1)

Sävarån med omgivning fyller en viktig funktion för många som bor i Sävar och föreslås därför utvecklas som grönområde för rekreation och friluftsliv.

Norra idrottsområdet – en viktig mötesplats (N2)

Det finns möjligheter till utveckling av idrottsområdet och dess funktion som grönområde. Området bör även fortsättningsvis fungera som en viktig mötesplats i Sävar med god tillgänglighet.

Pålböleområdet (N3)

Området är värdefullt och ska bevaras. Därför föreslås att hela området behålls och utvecklas som en central del av Sävars framtida grönområden som viktig en resurs för invånarna.

Förändringar sedan samråd 2018

Under 2018 var ett första planförslag ute på samråd och många värdefulla synpunkter lämnades, tack till alla er som engagerade er under förra samrådet! Det nya planförslaget har reviderats med utgångspunkt i dessa synpunkter. Sedan förra samrådet har även förutsättningarna kring Norrbotniabanans dragning och placering av resecentrum konkretiserats, vilket det nya planförslaget förhåller sig till. Mer om vilka synpunkter som inkom och hur dessa har tillvaratagits finns att läsa i samrådsredogörelsen.

De största förändringarna som är gjorda sedan 2018 är;

 • Den korridor som tidigare visade kommunens förordade sträckning av Norrbotniabanan har ersatts av den sträckning som Trafikverket har beslutat att arbeta vidare med, den som kallas linje central.
 • Justerat läge för stationsområde/resecentrum.
 • Skogforsk: Justerat planförslag där det blir utpekat som Verksamhetsområde istället för Utredningsområde som i tidigare version.
 • Reservat för industrispår till nytt verksamhetsområde och Sävar såg.
 • Utökning av ett nytt verksamhetsområde, framförallt norrut och västerut, nu V3 (tidigare V2)
 • Utökning av verksamhetsområdet V1 norrut.
 • Krutbrånet pekas ut som ett utredningsområde med möjlighet att synliggöra historien.
 • Förtydligande om näringslivsutveckling, handel och service (för att undvika ”sovstad”).
 • Förtydligande om behov av offentlig service (skola, förskola, äldreboende, idrott, friluftsliv mm).
 • Ett avsnitt om offentliga rum har tillförts.
 • Riktlinjer för respektive område har tillförts.
 • Trafikavsnittet har kompletterats, bland annat med en illustration.
 • Förtydliganden om jordbruksmarken och avvägningen mot samhällsintresset av bebyggelse.
 • Förtydliganden om strandskyddet.

Därutöver har en del mindre, redaktionella justeringar gjorts.

En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till är under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Planprocessen översiktsplan

Tidigare plan

Planen från 1995 syftade till att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av bostäder och arbetsplatser i Sävar. Planens tidshorisont var år 2010 med utblickar även efter 2010. Utveckling av centrum och trafikfrågorna var viktiga delar. Ny fördjupning är under framtagande med anledning av planering för Norrbotniabanan. Inriktningen är utveckling av Sävar som modernt stationssamhälle och tillväxt enligt scenario för bebyggelseutvecklingen. Den nya planavgränsningen omfattar ett större område än gällande plan. Arbetet är koordinerat med planering för Norrbotniabanan.

 

Fakta om fördjupningen för Sävar

Antagande

Antagen KF 1995.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell. Ersätts av pågående ny översiktsplanefördjupning när denne vinner laga kraft. Samråd beräknas ske 2018.

Avgränsning

Planområdet omfattar Sävar tätort med expansionsområde. 

Planens bärande teman

Bärande teman i kommande plan infrastruktur och stationsläge, bebyggelse, centrumfunktioner.

Särskild  upplysning 
Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se


Olle Norqvist
samhällsplanerare
090-161312
olle.norqvist@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-11

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar