3.5.4 Kabel och kanalisation

Kabel och kanalisation samt förläggning

Förläggning av kabel och kanalisation ska följa fordringar under kapitel 3.5 Belysning, se rubriken Installation.

 • Kabeldimensionerings- och spänningsfallsberäkning ska utföras för samtliga belysningsgrupper som överstiger 400 meter. Denna beräkning ska kunna uppvisas vid beställarens anmodan. Beräkning utförs även vid komplettering av anläggning som överstiger 400 meter på befintlig belysningsgrupp.
 • Spänningsfallsintervaller ska följa kraven i SS 436 40 00 utgåva 4.Schaktning/förläggning av vägbelysningskabel och kabelskydd ska utföras enligt EBR-standard KJ 41:21
 • All kabel i mark ska normalt förläggas i rör SRN ø50. Vald rörklass ska dock beaktas vid vägövergångar och förläggning under hårdgjorda ytor samt när erforderlig fyllnadshöjd inte kan erhållas. Vid korsning av hårdgjorda ytor förläggs SRN ø50 inuti SRN ø110 hela korsningens längd +1m in i mjukyta i vardera änden. Vid otillräcklig fyllnadshöjd förläggs i stället rör av klass SRS i ursprunglig dimension,
 • Undantag gällande kabel i rör kan ske då vägbelysningskabel samförläggs tillsammans med annan kabel i gemensamt schakt på ledningsbädd. Observera att vid det förläggningssättet ska kabeln förläggas i rör SRS ø110 i vägövergångar under den hårdgjorda ytan.
 • Miljögodkänd kabel ska användas. Projektspecifika miljökrav utreds i projekteringsskede.
 • Kabel som förläggs i mark från belysningscentral till stolpe samt mellan stolpar ska vara av typ SE-N1XE 4G10mm² (Gul) alternativt SE-N1XE 4G16mm² (Gul).
 • Kabel som förläggs i mark till mark- eller trädstrålkastare ska vara av typ SE-N1XV-R xG2.5mm². Kabel till väderskydd ska vara SE-N1XV-R 5G2,5 (x = antal ledare).
 • Kabel på vägg ska vara av typ EQLQ xG1.5mm² (x = antal ledare).
 • Kabel på spännlina ska vara av typ EQLQ xG1.5mm² alternativt SE-N1XV-R xG1.5mm² (x = antal ledare).
 • Om armaturen inte har prefabricerad anslutningsledning ska EXQ xG1,5mm² mellan armatur och stolpsäkring användas och ha en extra längd om minst 0,5 meter (x = antal ledare).
 • Skarvning av kabel ska undvikas så långt det är möjligt. Vid skarvning av kabel används krympskarvar (ej gjuthartsskarv). Vid skarvning av kabel med diameter 2,5 kvadratmillimeter eller mindre kan gelskarv användas. Skarv ska alltid isolationsprovas och mätresultat ska redovisas på protokoll för beställaren.
 • Vid skarvning av 5-ledarkabel mot 4-ledarkabel skall 5-ledarens N-ledare (blå) klippas bort i skarven och förses med varaktig märkning ”Ej i drift” i båda ändar.
 • Ändtätning av kabel i mark ska ske med isolerade ledare och krymphätta samt märkas erforderligt i matande ände.
 • Kabel får inte placeras i eller under växtbädd där trädrötter växer eller förväntas växa. Detta för att undvika att träd skadas vid grävning, exempelvis vid ett kabelbrott eller utbyte av kabel. Kabeldragning görs med fördel i hårdgjorda ytor då trädallé finns. Kabel i hårdgjorda ytor ska alltid utföras i för ytbeläggningen anpassade kabelrör.
 • All schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor skall ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelserna i EBR – publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.
 • Frilagd kabel skall skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning. Vid friläggning av kablar från underliggande markmassor avväxlas kablar med stöttor placerade med max tre meter C/C.
 • Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2,0 meter från ledning och tillhörande anläggningar och anordningar. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med UEEAB.
 • Grävning intill stolpar med elluftledning 0,4 kilovolt får inte utföras närmare än 2,0 meter. Om stolpen är stagad, måste avståndet till markstaget vara minst 5,0 meter.
 • Det är inte tillåtet att gräva mellan stolpe och stag.
Sidan publicerades