3.5.3 Fundament och stolpar

Fundament

Fundament för rörstolpar

Fundament ska ta upp de krafter som uppstår av vind- och egenlaster från stolpe, arm, armatur och eventuella skyltar. Redovisning av vindlastberäkningar gällande aktuella armatur- och stolpkombinationer i projektet bifogas i bygghandling.

Följande rekommendationer gäller för Umeå kommun:

 • För rörstolpe med LPH (ljuspunktshöjd) upp till och med 6,5 meter, minst 900 millimeter fundamenthöjd, minst 125 kilogram.
 • För rörstolpe med LPH på 7–8 meter minst 1 300 millimeter fundamenthöjd, minst 200 kilogram.
 • För rörstolpe med LPH på 8 meter och högre, eller vid val av specialstolpar, väljs fundament enligt tillverkarens rekommendationer.

Vid sättning av fundament i vägslänt med lutning brantare än 1:3 ska fundament med en höjd på minst 1300 millimeter och vikt av minst 200 kilogram användas.

I avvaktan på stolpresning skyddas fundament, kablar och kanalisation från grus, fuktinträngning och påkörning med ett nedstoppat plaströr som träs över kablar i fundament.

Exempelritning på hur anslutning av rör ska göras i fundament för rörstolpar.

 

Överkant fundament för belysningsstolpe skall vara 50 millimeter över färdig mark, tolerans +/- 30 millimeter.

 

Exempelritning på fyllning mot fundament.

Fundament för eftergivlig stolpe

Monteras efter fabrikantens anvisning. Fundament ska monteras så att kablar som löper i flexibel slang från mark in i stolpen är skyddade.

Stolpar

Stolpplacering

I normalfallet bör man sträva efter att välja en sådan placering att endast en rad stolpar krävs, det vill säga enkelsidig placering eller mittplacering. Stolpar bör om möjligt undvikas i ytterkurvor på vägar med högre hastigheter. För väg med mittremsa på vilken stolpplacering medges kan stolparna placeras i mittremsan (med en arm över varje körbana), eftersom en sådan placering ger en likvärdig belysning av båda körbanorna.

Belysningsstolpars placering i förhållande till befintliga och planerade träd ska samordnas för att uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede. Om det finns en trädallé längs med gatan eller vägen bör stolparna placeras i trädlinjen, förutsatt att trädkronorna inte skuggar belysningen eller är hämmande för trädens utveckling med avsikt på trädens slutgiltiga storlek och utbredning. Träden får inte heller skymma belysningen.

Vid placering av stolpar måste det beaktas att underhåll av belysningsarmatur kan ske med skyliftbil. På gator och vägar måste det finnas plats för passerande trafik, det vill säga vid enfiliga vägar med mitträcke eller refug är det inte lämpligt att placera stolpar. I parker bör det beaktas att det finns väg och plats för underhållsfordon.

Val av geometri och utformning av stolpe, stolparm och armatur ska anpassas till gatans karaktär så att belysningen på ett naturligt sätt blir en del av gaturummet och bidra till att göra gaturummet överskådligt, behagligt och trivsamt att vistas i.

På gång/cykelvägar ska stolpar placeras minst 1 meter från vägbanekant (asfaltkant) och för lokalgator väljs ett avstånd på 1–2 meter. Om det finns en trädallé längs med en gång/cykelväg bör stolparna placeras i trädlinjen, förutsatt att trädkronorna inte skuggar belysningen.

På gator och vägar med referenshastighet över 40 km/h ska VGU:s rekommendationer för stolpplacering följas. Ställs det krav på eftergivliga stolpar enligt VGU, ska stolpe vara av typ ESV eller liknande.

Krav

 • Stolpar ska vara galvaniserade enligt svensk Standardnorm (SIS). Stolpens nedre del skall vara rotlackade för att motverka korrosion. Om lackerade stolpar ska användas ska de vara våt- eller pulverlackade.
 • Rörststolpe ska ha slipade svetsskarvar.
 • Stolpar ska förankras med prefabricerade fundament (se kapitel Fundament).
 • Innerdiameter i stolpe/pollare ska vara minst 100 millimeter i diameter för att klara montering av säkringsapparat.
 • Stolplucka ska låsas med M6 torxskruv med centrumpinne, typ PIM A2 TORX M6x20, Artnr: E9016650 eller likvärdigt, om inte annat anges. Befintliga skruvar av annan typ ska succesivt bytas till torxskruv med centrumpinne i samband med företagna arbeten.
 • Skruvar ska förses med kopparpasta vid montering av stolplucka.
 • Säkringsapparat/plint ska vara Ensto E7779866 eller likvärdigt och kompletteras om det behövs med fler säkringar.

Rekommendationer

Rekommenderade standardiserade stolptyper på GC-vägar och lokalgator om inte annat beslutas av beställaren:

 • Gång/cykelväg; 5 meter rakstolpe.
 • Lokalgata; 6–8 meter rakstolpe eller armstolpe med 1,5 meter arm (armlutning 5 grader).

Om lackade stolpar ska användas i projektet bör det kontrolleras om kompositstolpar kan vara ett alternativ då de i vissa fall är betydligt billigare.

Standardstolpar med E-nummer ska användas i första hand om det är möjligt.

Sidan publicerades