3.5.5 Belysningsarmaturer

Allmänt

Som vägledning till armaturval ska belysningskrav enligt VGU tillämpas.

 • Armaturer ska vara LED-armaturer.
 • Vid val av armatur ska det utföras en ljusberäkning med föreslagen armatur som ska godkännas av beställaren. Följande parametrar ska användas för väg- och gatuberäkningar: Reflektionsfaktor Q0 0.08, Underhållsfaktor 0,9.
 • Varje armatur ska anslutas till separat säkringssockel.
 • Armaturer ska vara Zhaga-D4i certifierade och försedd med dubbla Zhaga-socklar varav minst en ska vara placerad på armaturens undersida.
  Denna sockel ska vara avsedd för sensorinmatning. (Type-B)
 • Socklar ska skyddas med täcklock av UV-beständigt material.
 • Om armaturen inte har prefabricerad anslutningsledning ska EXQ 3G1,5 mellan armatur och stolpsäkring användas.
 • Färgtemperatur ska generellt vara 3000K undantaget trafikleder där 4000K bör väljas om inte annat bestäms i projektet.
  Om belysningen ska vara i en känslig ekologisk miljö ska det dock utredas specifikt i projektet om belysning ska förses med ljusreglering och/eller varmare färgtemperatur.
 • Undvik att placera belysningsstolpar eller pollare i ledstråk (det gäller även naturliga ledstråk, till exempel längs ett plank eller en upphöjd kant, mellan material som fungerar som ledstråk som exempelvis mellan betongplattor och grus).
 • Provbelysning, med kommunens medverkan, ska genomföras vid ljussättning av särskilda byggnadsverk och konstverk.

Armaturspecifikationer

 • Armaturer inklusive all elektronik ska fungera utan driftproblem mellan
  –35°C = ta = +25°C.
 • Armaturer ska vara i klass II utförande.
 • Armaturer ska ha skyddsklass minst IK 10.
 • Armaturer ska ha överspänningsskydd på 6kV eller högre.
 • Armaturer ska klara 100 000 h L90 10%.
 • Armaturer med 4000 K ska ha färgåtergivning Ra = 70.
 • Armaturer med 3000 K ska ha färgåtergivning Ra = 80.

Belysningspollare

 • Belysningspollare ska i möjligaste mån inte placeras i hårdgjorda ytor då risken för påkörning och plogskador är mycket stor.
 • Belysningspollare ska vara av typ som passar Ø108 fundament.
 • Belysningspollare ska styras och övervakas av samma system som kringliggande belysning.
  Om detta inte är tekniskt möjligt ska drivdon kunna programmeras om med Bluetooth och mobilapp.
 • Då belysningspollare ofta är utsatta för vandalism ska de vara vandalskyddade och ha IK-klass minst IK10 men helst IK10+.

Markstrålkastare

Markarmaturer skall användas restriktivt då många installationer med markarmaturer omfattas av problem med kondens och vatteninträngning. För att minska problemen med fukt i armaturerna skall man i anslutning till installationen ha en bra dränering runt armaturen och en separat ansluten dräneringsslang för vidare avledning till en dagvattenbrunn eller dike.

Det är kritiskt att leverantörens anvisningar följs vid installation av markstrålkastare och att det vid projektering görs en detaljritning på installationsförfarandet som även ska medfölja markentreprenörens bygghandling.

Tunnelbelysning

Då belysningsarmaturer i tunnlar ofta är utsatta för vandalism ska de vara vandalskyddade och ha IK-klass minst IK10 +.

Sidan publicerades