3.5.7 Dokumentation och provning

Dokumentation

Leverans av underlag för framtagande av relationshandling ska följa krav och riktlinjer enligt 3.1.2 Handlingar. Tider och eventuella avsteg från dessa anvisningar bestäms i samråd med beställaren för varje enskilt projekt.

Relationshandlingar, leverans och innehåll

 • I relationshandlingarna ska det framgå armaturdata innehållande: Artikelnr, färgtemperatur, lumen, effekt, optik, sockeltyp samt typ av drivdon samt armaturlittra som överensstämmer med planritningar.
 • Om FSA-tabell har bifogats i bygghandlingarna ska den uppdateras och lämnas tillsammans med övriga relationshandlingar.
 • Fundamentens läge och typ, storlek, fabrikat samt E-nummer.
 • Kabelskyddsrörs verkliga läge, antal rör och typ.
 • Kabelförläggnings verkliga läge.
 • Faktiska lägen för skåp och elcentraler med beteckning.
 • Måttangivelse skall anges med en noggrannhet av +/- 0,1 m.
 • Kabeltyper och beteckningar.
 • Belysningsstolpars typ med ljuspunktshöjd, armlängd, material samt E-nummer.
 • Armaturer med artikelnr, färgtemperatur, lumen, effekt, optik, sockeltyp typ av drivdon samt armaturlittra som överensstämmer med planritningar.
 • Planritningar skall redovisa placering av utrustningar, belastningsobjekt, lednings-/kanalisationsvägar, kabeltyper med mera.
 • Inmätningsfiler med inmätta fundament, kablar, skåp samt kabelskyddsrör ska levereras i DXF-format till beställaren.

Inmätningskoder:

 • Fundament/stolpar 192
 • Belysningskabel 190
 • Skåp 193
 • Kabelskyddsrör 156

Provning

 • Provning utförs enligt senaste utgåva av SS 436 40 00 (kontroll före idrifttagning).
 • Provningsprotokoll utformas enligt formulär från IN (Installationsföretagen).
 • Protokollen skall vara daterade och signerade av den som utfört provning.
 • Leverans av provningsprotokoll med mera utförs senast vid slutbesiktning.
 • Innan idrifttagning får ske skall entreprenören förvissa sig om att anläggningen är utförd i enlighet med upprättade och tillhandahållna handlingar/dokument samt att leverantörs specifika krav är uppfyllda.
 • Egenprovning skall genomföras i takt med monteringen.
 • Förlagda tomrör dvs extra kabelrör som förläggs ska rörtolkas.
 • Samtlig provning skall protokollföras och intygas.
 • Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband utförs och vidimeras enligt separat protokoll. Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang.

Innan anläggning anmäls till besiktning skall entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar samt lämna intyg härom:

 • Samtliga ingående delar i anläggningen ska isolationsmätas exklusive armaturer med elektronik samt styrskåp med elektronik som kan ta skada. Dessa ska vara bortkopplade vid en sådan kontroll.
 • Mätning skall utföras först när förläggning är fullständigt färdigställd, samt när samtliga skarvar och ändavslutning monteras.
 • Funktionskontroll av tändsystem skall utföras.
 • Optiken och riktningen på inställbara armaturer skall kontrolleras och injusteras.

Innan anläggningen överlämnas skall drift och underhållspersonalen beredas tillfälle till information om drift och underhåll av anläggningen.

Instruktion av personalen skall ske med den tekniska dokumentationen
som grund.

Genomgång på platsen sker vid entreprenadens färdigställande.

DoU ska innehålla datablad på armaturer märkta med littra som överensstämmer med planritningar.

Sidan publicerades