Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Delsträckan av Tegsvägen som ska byggas om är markerad i rött.

Tegsvägen byggs om för fortsatt stadsutveckling av Teg

Den 11 mars 2024 stängs Tegsvägen av för trafik mellan Norra Obbolavägen och Vintergatan. Vägen ska sänkas för att säkra delar av Teg mot översvämning vid framtida skyfall samt för att möjliggöra byggnation av nya flerbostadshus mellan Tegsvägen och Yrkesvägen. Arbetet är en del av den pågående stadsomvandlingen på Teg som pekas ut i stadsutvecklingsprogrammet "Innanför ringleden". Tegsvägen beräknas öppna igen under sena hösten 2024.

Följ det löpande arbetet med Tegsvägen och prenumerera på nyheter/uppdateringar kring projektet via undersidan "Aktuellt just nu".

Omledning av trafiken

Under tiden för ombyggnaden gör vi flera åtgärder för att minska påverkan på trafiken. Bland annat byggs en tillfällig väg från Tegsvägen till Yrkesvägen och gång- och cykeltunneln som går under Tegsvägen fram till Vintergatan hålls öppen under hela byggtiden.

Medan arbetet med Tegsvägen pågår leds trafiken om till alternativa resvägar för de som går, cyklar och åker bil. Skyltning för avstängningen placeras ut på området, men observera att förändringar i omledningar och avstängningar kan komma att ske under byggperioden. Följande omledning av trafik gäller:

För dig som är bilist:

 • Tegsvägen stängs av helt mellan rondellen på Norra Obbolavägen till och med Vintergatan.
 • En tillfällig väg byggs som ansluter Tegsvägen med Yrkesvägen. Den tillfälliga vägen blir enkeltriktad och möjliggör att trafik från Tegsvägen kan ta sig norrut till Yrkesvägen, och därifrån vidare österut.
 • Det går inte att köra ut från Hökvägen eller Vintergatan.
 • In- och utfart till Söderslätt från Norra Obbolavägen sker via Linåkersvägen och Ringvägen.
 • Trafik från väg 503/gamla E4 leds via Yrkesvägen till Norra Obbolavägen.
 • Yrkesvägen blir enkelriktad senare under våren när cykelbanan norr om Tegsvägen stängs.
 • För att avlasta rondellen vid Tegsvägen/Riksvägen samt öka framkomligheten för kollektivtrafiken längs Riksvägen, stängs Tegsvägen och Domarevägen av vid Bryggargatan. Biltrafik leds istället ut via Bryggargatan till Bölevägen. En del av Bölevägen öppnas så det blir möjligt att köra Bryggargatan till Riksvägen. Detta gäller tills grävningar längs Bölevägen startar igen till våren (se karta 3).

För dig som går eller cyklar:

 • Cykelbanan norr om Tegsvägen stängs helt under byggperioden.
 • Cykelbanan söder om Tegsvägen är öppen till slutet av våren, därefter hänvisas gångare och cyklister till Yrkesvägen.
 • Från Vintergatan blir det möjligt att cykla genom tunneln under Tegsvägen och vidare upp på bron mot idrottsplatsen under hela byggtiden.
Omledningskarta Tegsvägen vinter-vår
Bild på omledning vår till höst

Omvandlingen av Teg görs för att framtidssäkra Umeå

Umeå växer mot 200 000 invånare och på Teg pågår ett av de större stadsutvecklingsprojekten. När den sista etappen av ringleden runt Umeå är färdigbyggd tar Umeå kommun över europavägarna från Trafikverket. Väg 503/gamla E4 på Teg kan då byggas om till en modern stadsgata som ger mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, parker, grönska och fler bostäder. Den barriär som gamla E4 är mellan Öst- och Västteg försvinner och på sikt ska broar samt påfarter ersättas med plankorsningar. Det möjliggör en utveckling av Tegs centrum och de nya kvarteren ger plats för cirka 4 000 nya Tegsbor.

Foto till vänster som visar väg 503 från korsningen med Tegsvägen. Till höger visas en 3D-illustration. Fotot har ett rött kryss i bilden och illustrationen har en grön bock. Förstora bilden

Nuvarande utformning av väg 503 (gamla E4) till vänster, taget där Tegsvägen korsar väg 503. Till höger visas möjlig utformning av vägen på samma plats, med en framtida esplanad genom Teg inramad av nya stadskvarter.

Nya bostäder ska byggas längs Tegsvägen

Ombyggnaden av Tegsvägen möjliggör att flerbostadshusen kan byggas i området, där Expo låg förut. Rivnings- och byggnationsarbete beräknas starta 2024 om fastighetsägaren påbörjar byggprojektet som planerar för cirka 200 bostäder. Direkt sydväst om Expos gamla lokal äger kommunen en fastighet som även den ska omvandlas till bostäder. Inom den delen av kvarteret kan cirka 100 bostäder byggas enligt gällande detaljplan.

Att bygga om Tegsvägen är en viktig pusselbild för att ge förutsättningar för de nya bostäderna som planeras vid Tegsvägen. På längre sikt behövs ombyggnaden för att Tegsvägen ska kunna ansluta till väg 503, eller Tegsesplanaden, i en plankorsning. Sänkningen av vägen är också ett steg i att säkra att dagvatten rinner till även så att risken för översvämningar i framtiden minskar. I kommunens dagvattenprogram beskrivs en helhetsbild av hur vi ska uppnå en hållbar dagvattenhantering där ett av målen i programmet är att minska risken för skador till följd av översvämningar.

Prenumerera på information

Vill du prenumerera på information om arbetet på Tegsvägen? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om händelser på Kvarnvägen.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Tekniska nämnden, Umeå kommun, är personuppgiftsansvarig.

Hantera prenumeration

Frågor och svar

Fram till våren är det möjligt att köra åt båda hållen på Yrkesvägen, men det går inte att åka Yrkesvägen västerut som alternativ resväg för Tegsvägen och över bron till Västteg. Den typen av genomfartstrafik bedöms medföra trafikstockningar och leds därför runt via Norra Obbolavägen/Bölevägen/Riksvägen. I samband med att cykeltrafiken flyttar över till Yrkesvägen enkelriktas gatan för att rymma cykeltrafiken.

Vi har undersökt den möjligheten men det går tyvärr inte eftersom VA-ledningarna ligger djupt mitt i gatan.

Det kommer påverka hur biltrafiken kan röra sig i området men vi gör flera åtgärder för att minska de negativa effekterna av att en del av Tegsvägen stängs. Bland annat bygger vi en tillfällig väg från Tegsägen till Yrkesvägen. Vidare håller vi gång- och cykelvägar öppna för att möjliggöra att besökare ska kunna gå eller cykla till och från idrottsanläggningen.

Det finns flera anledningar till varför Tegsvägen ska byggas om under 2024. Detta område på Teg ska under en lång tid utvecklas med nya gator samt bostadskvarter och för att allt inte ska ske samtidigt måste vi sprida ut projekten över tid.

Tegsvägen prioriteras eftersom syftet med denna ombyggnation skapar förutsättningar för den nybyggnation av bostäder som planeras längs Tegsvägen. En annan viktig pusselbit är att säkra att dagvatten från utvecklingsområdet rinner till älven för att minska risken och förebygga översvämningar vid framtida skyfall.

Tegsvägen ska byggas om i två entreprenader, varav den första delen handlar om att sänka vägen för att möjliggöra nybyggnation av bostäder samt att säkra dagvattenhanteringen. Den senare entreprenaden omfattar rivning av vägbron över gamla E4 eftersom den ska omvandlas till en lokalgata och bron ska ersättas med en plankorsning som förbinder östra och västra Teg.

Fram till våren 2024 påverkas inte gång- och cykelvägarna av ombyggnaden. Gående och cyklister kan färdas på samma sätt som de gör idag men till våren leds gång- och cykeltrafiken om via Yrkesvägen. Från Söderslätt finns anslutning via Vintergatan mot Tegsvägen under hela byggtiden. Fram till våren är även Hökvägen och Bondegatan öppna som vanligt.

Under ombyggnationen går det inte att köra ut eller in från Vintergatan och Hökvägen till Tegsvägen, utan man måste köra via Linåkersvägen och Ringvägen till Norra Obbolavägen.

Träden längs med Tegsvägen behöver tas ner i samband med ombyggnationen eftersom Tegsvägen sänks för att leda ut dagvatten från området vid skyfall. Träden ska ersättas med två nya trädrader, en rad på vardera sida om körbanan. Nya yngre träd har sämre förutsättningar som livsmiljöer för exempelvis insekter, därför kommer de grövsta trädstammarna sparas efter avverkning och läggas upp som faunadepå på annan plats i syfte att bidra som död ved inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.

Den beräknas vara klar sen höst 2024.

 • Kontakt

  Jan Lundmark

  projektledare, Umeå kommun/WSP

  jan.lundmark@wsp.com

  Frågor gällande byggtekniska frågor

 • Kontakt

  Katarina Gref

  projektledare Gator och parker, Umeå kommun

  katarina.gref@umea.se

  Frågor gällande stadsutveckling och gatuombyggnation

Sidan publicerades www.umea.se/tegsvagen