Exempel ur översiktsplanen

Kartillustration över centrala delen av Umeälven med nya bostäder är utmarkerade.Förstora bilden

Älvpromenaderna är vår stadspark. Umeåbor och besökare kan njuta av en hel serie färdigställda parker. Bostäder planeras i flera lägen nära Umeå centrum och målet är en god tillgänglighet till stränderna stränderna med sammanhängande stråk. Detta är särskilt viktigt för Umeås identitet som vattennära stad. Nya broar vid Bölesholmarna och i samband med Öns utbyggnad kommer skapa nya sätt att röra sig och uppleva älvsrummet.

Älvstråket som vår stora resurs

Några av våra mest värdefulla naturmiljöer finns längs älvslandskapet. Dramatiska raviner och låglänta holmar och stränder hyser höga naturvärden och utgör viktiga habitat för många sällsynta och rödlistade arter, spännande miljöer som också är av vikt för den biologiska mångfalden. Enklare gångvägar gör dessa värdefulla miljöer tillgängliga och en karaktäristisk del av Umeås stadsmiljö. De hårdgjorda kajerna i stadens absoluta centrum kompletteras med stränder av parkkaraktär vid Lundåkern, Öbacka strand och på Teg. Nära centrum finns också älvsstränder med vild natur­karaktär. 

En god allmän tillgänglighet är särskilt viktig för Umeås identitet som älvnära stad. Ambitionen är ett bättre nyttjande och att fler människor under alla årstider ska besöka älvslandskapet för att ta del och nyttja kulturmiljöer, naturmiljöer, båtliv, fiske, besöksmål och boende längs älven. För att lyckas handlar det om att åstadkomma ökad tillgänglighet, skapa goda förutsättningnar för våra besöksmålsområden, främja fiske och båtliv, utveckla attraktivt boende samt lyfta skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Med de senaste årens intensiva satsningar på parkerna kan nu Umeåborna njuta av en mångsidig och innehållsrik serie offentliga rum som tillsammans utgör Umeås stadspark och utgör resurser för utvecklingen. 

Kusten- en omistlig del av Umeå

Kusten är flack och flikig och utsatt för ständig landhöjning. Saltare Östersjövatten möter här det nordliga sötare vattnet. Allt detta skapar en mångfald av nischer  för havslevande djur och växter. Bland kvarkens öar, grynnor och vikar finns också några av Östersjön största förekomster av häckande kustfåglar.

Människors tillgänglighet att se och uppleva havet har stark framtoning i planeringen för kusten. Därför pekas ett 20-tal strategiska besökspunkter ut tillsammans med värdefulla havsbad samt exempelvis områden med potential för upplevelser. De många värdefulla miljöerna, både karga miljöer, fantastiska stränder och orörda upplevelser av att vara långt ute i havsbandet, utgör resurser för utveckling. Längs vår mer än 35 mil långa kust finns värdefulla natur- och kulturmiljöer och som är en stor tillgång för friluftliv och rekreation. Inställningen är bejakande att utveckla dessa miljöer för allmänheten och som resurs för näringslivsutveckling. Ytterligare unika natur- och kulturmiljöer finns kopplade till våra öar som till exempel Holmön och Norrbyskär.

Att skapa nya flöden och kopplingar

Vare sig det gäller älven, längs kusten eller på andra platser är tankegångarna att knyta samman värdefulla miljöer och skapa flöden. Längs älven hamnar det om att utveckla sammanhängande gång- och cykelleder av rekreativ karaktär. Längs kusten finns ambitioner att skapa vandringsleder och exempelvis knyta samman våra tio havsbad. Utveckling av besöksmål längs Sävarån är andra exempel.

Sidan publicerades