Stäng

Biotopdatabas

Det behövs bra planeringsunderlag för att utveckla en väl fungerande, attraktiv och ekologisk hållbar grönstruktur när vi planerar för bebyggelse och infra­struktur. Därför tar Umeå kommun tillsammans med Sveriges lantbruks­universitet i Umeå fram en biotopdatabas för Umeå tätort. Databasen kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Samarbetsprojekt pågår 2014–2017.

Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och befolkningen har fördubblats under de sista 50 åren. Visionen är att Umeå har 200 000 invånare år 2050. Tillväxten ska vara ekologiskt-, socialt-, och ekonomiskt hållbar. Genom att planera för en tät stad där avstånden mellan handel, boende och arbete är korta minskar transportbehovet och därmed koldioxidutsläppen, och staden blir tillgängligare för alla. Samtidigt kräver förtätning väl genomtänkta avvägningar för bebyggelse, infrastruktur och inte minst grönstruktur för att skapa en hälsosam, attraktiv och hållbar stadsmiljö. 

Vad är en biotop?

En biotop är ett område med enhetlig ekologisk struktur som avgränsas av lokalklimat, mark, växt- och djurliv. Biotopen kan vara en helt naturlig miljö, eller en av människan mer eller mindre påverkad miljö som till exempel hårdgjorda ytor, vägar och bebyggelse.

Biotopdatabasen är grunden för en biotopkarta

Biotopkartan baseras på en databas i ett geografiskt informationssystem (GIS) med information om olika biotoper. Biotopdatabasen är ett kunskapsunderlag som möjliggör kvantitativa analyser för att effektivisera hållbar planering av bostäder, vägar och grönytor. Databasen ska uppdateras regelbundet och kan användas som planeringsunderlag och för att producera olika typer av kartor.

Många användningsområden för en biotopdatabas

 • Sparar tid och kostnader
  Med en tillgänglig och aktuell biotopdatabas säkerställs ett bra planerings- och beslutsunderlag. Detta effektiviserar kommande planeringsprojekt.
 • Bättre planeringsunderlag och högre transparens
  Databasen ger underlag för att pröva lämpliga lokaliseringar för bebyggelse och infrastuktur och kan bidra till att underlätta de konsekvensbedömningar som skall göras i planeringsstadiet.
 • Uppföljning av principerna för en hållbar stadsplanering
  Databasen möjliggör kvantitativa analyser för andelen hårdgjorda ytor, tillgång till grönytor, andelen parkytor per invånare, grönytornas funktion med mera. Det kan vara ett verktyg för att följa upp miljö- och hållbarhetsmål.
 • Bättre underlag för kommunens drift och skötsel av grönområden
  Underlättar fältinventeringar och skötsel av grönområden.
 • Hållbar stadsförtätning
  Biotopdatabasen möjliggör framtida simuleringar för hållbar stadsutveckling inklusive viktiga ekosystemtjänster.

Mer information

Lokala Naturvårdssatsningen, LONAs logotyp.

Projektet finansieras av lokala naturvårdsbidrag, Lona, Umeå kommun och SLU.

Läs mer om hur Umeå kommun jobbar med hållbar utveckling

Sidan publicerades