Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet.

Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Bygget har påbörjats för delen Umeå - Dåva och Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner, där järnvägens läge läggs fast, för den återstående delen upp till Skellefteå.

I den nuvarande nationella transportplanen för infrastruktur saknar Trafikverket finansiering av sträckan Skellefteå–Luleå. En ny transportplan 2022 - 2033 ska beslutas under 2022.

Varför behövs Norrbotniabanan?

Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

Med halverade resetider krymper avståndet mellan Norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen och invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region. Via Malmbanan och Haparandabanan länkar den också samman Sveriges järnvägsnät med Finland och Norge.

Umeå – Dåva

Bygget av den 12 km långa järnvägssträckan pågår med målet att den ska öppnas för godstrafik 2024. Arbetet med den 1,6 km långa tunneln genom Ersmarksberget beräknas påbörjas under andra halvan av 2022.

Dåva – Gryssjön

Järnvägsplanen, som lägger fast var järnvägen ska byggas, sträcker sig från Dåva till Gryssjön och kommungränsen till Robertsfors. Järnvägslinjen går genom Sävar tätort. Processen med att fastställa järnvägsplanen pågår. Målet är att påbörja bygget med avverkning av skog och en del mindre markarbeten under 2023.

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Enligt förslaget till järnvägsplan kommer järnvägen få en sträckning i nära anslutning till E4:ans norra sida där en järnvägsstation/resecentrum kommer att anläggas. Detta ger förutsättningar för ett ökat hållbart resande och en utveckling av samhället.

Utifrån detta har Umeå kommun hösten 2021 antagit en fördjupad översiktsplan för Sävar som redovisar läget för resecentrum, och vars utgångspunkt är att möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet i Sävar. På www.umea.se/plansavar finns mer information om den fördjupade översiktsplanen för Sävar.

Resecentrum i Sävar

Planerna för ett resecentrum i Sävar har påbörjats. Det ska bli en trygg och trivsam plats där Sävarbor och besökare gärna vill vara och potential finns i att knyta ihop resecentrum med befintligt centrum i ett sammanhängande stråk. Kungsvägen blir Sävars nya södra entré och kommer leda förbi resecentrum och vidare mot Sävar centrum. Kommunen utreder potentialen att samlokalisera butiker eller annan service i resecentrum. Samlingslokaler, butiker och service lokaliseras med fördel i eller invid resecentrum för att nå visionen om ett levande område. För att möjliggöra för det nya resecentrumet pågår ett detaljplaneärende för att justera Kungsvägens läge och kunna göra plats för resecentrumområdet. På sikt kommer även en detaljplan att tas fram för resecentrum.

Sidan publicerades www.umea.se/norrbotniabanan