Sävars utveckling med Norrbotniabanan

Sävar står inför spännande förändringar med en ny fördjupad översiktsplan och byggandet av Norrbotniabanan med resecentrum. Här kan du läsa kort om översiktsplanens intentioner för Sävar, aktuella och kommande projekt, samt få svar på vanliga frågor.

Pågående och kommande projekt

Vi har samlat delar av det som händer i Sävar i en karta. Klicka på ikonerna för att läsa mer. Vissa projekt är på gång här och nu medan andra ligger långt fram i tiden.

Sammanfattning av översiktsplanen

Den fördjupade översiktsplanen för Sävar antogs 2021. Den syftar till att utveckla Sävar som en naturnära centralort med god service och fungerande kommunikationer. Planen möjliggör för 4 000–6 000 nya invånare i utbyggnadsområden med både högre bebyggelse och småhusområden. Fokus ligger på att skapa ett hållbart och välfungerande samhälle där natur och kultur är centrala element.

Förstora bilden

Plankarta till den fördjupade översiktsplanen för Sävar

Bostäder och bebyggelse

Den största potentialen för framtida bebyggelse ligger söder om järnvägen och E4. Här pekas möjligheter ut för högre bebyggelse närmast väg och järnväg samt områden med friliggande eller gruppbyggda småhus österut.längs vägen mot Ivarsboda och Skeppsvik. Även i områdena öster och väster om det nuvarande samhället finns möjlighet för nya bostadsområden, med en blandning av småhus och flerbostadshus. Förtätning av befintlig bebyggelse ses som positivt för att möta framtida behov av bostäder.

Verksamhetsutveckling

Ett växande Sävar behöver ytor för nya verksamheter och utökning av befintliga. Mindre handel och service kan lokaliseras inom befintliga och nya bebyggelseområden, särskilt nära resecentrum och centrum. Storskaliga verksamheter föreslås lokaliseras till ett verksamhetsområde väster om Sävar, nära E4 södra trafikplats, vilket är lämpligt för småskalig industri.

Grönområden och rekreation

Natur- och rekreationsvärden är viktiga för Sävars livsmiljö. Sävarån och dess biflöden är centrala och ska utvecklas som grönområden för rekreation och friluftsliv. Odlingslandskapet och idrottsområden som Pålböleområdet och norra idrottsområdet ska utvecklas och förstärkas som mötesplatser och rekreationsområden.

Norrbotniabanan och resecentrum

Trafikverket bygger Norrbotniabanan, en ny järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att halvera restiderna och förbättra förbindelserna med övriga Sverige och Europa. Norrbotniabanan kommer att möjliggöra snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Med den nya järnvägen kommer restiderna att halveras, kapaciteten för godstrafik ökas, och koldioxidutsläppen minskas avsevärt genom att transporter flyttas från väg till järnväg. Järnvägen kommer också att skapa bättre förutsättningar för pendling och tillgång till en större arbetsmarknad samt fler tjänster och kulturella erbjudanden​.

Resecentrum i Sävar kommer att byggas ungefär där macken var tidigare. Platsen har valts då den blir central för flertalet Sävarbor, inte minst i takt med att Sävar växer söder om järnvägen. I anslutning till Trafikverkets stationsbyggnad kommer Umeå kommun att bygga ett resecentrum som ska sammanbinda lokalbuss med tågtrafik och underlätta för pendlare genom cykel- och bilparkering. Resecentrumet kommer inte att möjliggöra byte till Länstrafikbussarna som fortsättningsvis kommer stanna vid E4. I anslutning till resecentrumbyggnaden kommer Umeå kommun att anlägga en torgyta. Mot öster kommer en ny gång- och cykelväg förläggas som ansluter till en ny gång- och cykelbro över Sävarån, parallellt med järnvägens bro. Det blir ett viktigt komplement till Sävars gång- och cykelstruktur och kommer förbinda resecentrum med skolområdet och vidare söderut över järnvägen och E4.

Kommunala bolaget Inab, Infrastruktur i Umeå AB, som har erfarenhet av att bygga resecentrum (Umeå Östra och Hörnefors), har i uppdrag att projektleda bygget. För resecentrum pågår ett detaljplanearbete.

Illustration över stationsområdet och omgivningen.

Kungsvägen och Generalsvägen dras om

För att ge plats för järnvägens dragning genom Sävar och det nya resecentrumområdet ska Kungsvägen delvis ledas om och flyttas en aning norrut. I början av oktober 2024 påbörjas arbetet med omdragningen av Kungsvägen som senare blir Sävars nya södra entré och då får en ny funktion som huvudgata. Projektet beräknas vara färdigbyggt hösten 2026.

När byggnationen av Kungsvägen är klar ansluter den direkt till Bullmarksvägen och blir ny infartsgata genom direktanslutning till E4 samt lokaliseringen av det nya resecentrumet. Generalsvägen får även en ny anslutning till Kungsvägen. Sträckan som byggs om är från nuvarande korsning med Generalsvägen fram till vårdcentralen vid Prästgårdsallén. I samband med ombyggnationen breddas vägen med gång- och cykelbanor samt förses med busshållplatser.

Förstora bilden

Grå markering visar ny dragning för Kungsvägen. Streckade gula linjen visar Norrbotniabanans dagning.

Pågående detaljplanering i Sävar

I kartan nedan kan du klicka dig vidare för att läsa om pågående och kommande arbeten med detaljplaner i Sävar.

Frågor och svar

Nedan har vi samlat några vanliga frågor om Sävars utveckling och Norrbotniabanan.

Byggandet av Norrbotniabanan har påbörjats. Bygget förväntas pågå i flera etapper, och sträckan Umeå–Dåva planeras vara klar för godstrafik 2026. Trafik till Sävar startar när sträckan upp till Skellefteå är klar, vilket förväntas 2035. För hela Norrbotniabanan, hela vägen till Luleå, finns ännu ingen tidplan. Tågresan mellan Umeå C och Sävar uppskattas ta ca tio minuter.

Under byggperioden kommer trafiken i Sävar att påverkas av omdragningen av bland annat Kungsvägen och Generalsvägen. Vissa vägar kommer att ha begränsad framkomlighet, och omledning av trafik kommer att ske. Den södra och den norra infarten till Sävar kommer att påverkas när Trafikverket bygger järnvägen. Exakt hur och när trafikplatserna påverkas är inte klart ännu.

Invånare kan ge feedback eller ställa frågor genom att kontakta Umeå kommuns eller Trafikverkets projektansvariga eller delta i samrådsmöten. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan. Kontaktuppgifter till planhandläggare hittar du på projektsidorna för detaljplanerna.

Befintlig drivmedelsstation kommer rivas för att göra plats för järnvägen. Kommunen har inlett ett detaljplanearbetet invid den nya trafikplatsen i söder där möjlighet kommer att finnas för en ny drivmedelsstation. När en sådan kan vara på plats går inte att säga i dagsläget.

Sidan publicerades