Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Klockarbäcken består av 5 olika utvecklingsområden. 1. Brännlandsberget 2. Klockarbäcken Västra 3. Klockarbäckens handelsområde 4. Klockarbäcken Kulla 5. Skyttecentrum.

Klockarbäcken banar väg för den gröna omställningen

Klockarbäcken är ett industri- handel- och verksamhetsområde som ligger i den västra delen av Umeå. Området expanderar nu med nya infrastruktursatsningar och planlagd mark för olika storlekar av industrier och verksamheter. Området planeras att växa betydligt de kommande åren, från 100 till 300 hektar.

Det planeras inom Klockarbäckens fem områden

1. Brännlandsberget
Mark för energiintensiva industrier och logistikverksamheter
Status: Detaljplanearbete pågår, granskning var under våren 2024.
Läs mer och se kontaktperson för Brännlandsberget

2. Klockarbäcken Västra
Verksamheter och industrier inom exempelvis skogsbransch, logistik och tillverkning i och med det goda logistikläget intill västra länken samt närheten till Komatsu Forest.
Status: Detaljplanen har fått laga kraft.
Läs mer och se kontaktperson för Klockarbäcken Västra

3. Klockarbäckens handelsområde
Handelsområdet byggs ut för detaljhandel, verksamheter, restaurang och bilservice. Status: Detaljplanen har fått laga kraft.
Läs mer och se kontaktperson för handelsområdet

4. Klockarbäcken Kulla
Området lämpar sig för småindustri logistik och verksamheter med inslag av sällanköpshandel.
Status: Detaljplanearbete pågår, samråd efter sommaren 2024.
Läs mer och se kontaktperson för Kulla.

5. Skyttecentrum
Här byggs 11 stycken skjutbanor för gevär- och pistolskyttar samt jaktskyttar. Banorna utvecklas genom att återanvända överblivna massor från tomter på Klockarbäcken. Det ger en besparing på koldioxidutsläpp eftersom vi minskar transportbehovet utifrån.

Kartillustration över Umeå stad med ringleden och programområdet är utmärkt.

Genom att krossa ett berg inom Klockarbäcken frigörs 500 000 m3 material som annars hade behövts transporteras in utifrån, det motsvarar cirka 30 000 lastbilar med släp. Bild: genrebild.

Så utvecklas industrimarken hållbart

Ett tydligt fokus för området är hållbarhet. Klockarbäcken är ett exploateringsprojekt där kommunen skapar förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Umeå. Stora investeringar görs för att möjliggöra för aktörer som bidrar till den gröna omställningen. Bland annat förstärks elkapaciteten med nya högspänningsledningar och en fördelningsstation. Målet är att företag inom energiintensiva branscher ska ha möjlighet att etablera sig här och bidra till att stärka Umeås utveckling och näringsliv.

Använda massor från området
För att minimera CO2-utsläppen vid utbyggnaden av industriområdet kommer ett berg inom Klockarbäcken att krossas och krossmaterialet kommer att återanvändas för att bygga nya gator och iordningställa tomtmarken. Genom att krossa berget frigörs 500 000 m3 material som annars hade behövts transporteras in utifrån, det motsvarar cirka 30 000 lastbilar med släp.


Dagvatten och natur för djurliv och biologisk mångfald
I utvecklingen av industriområdet sparas cirka en tredjedel naturyta. För att omhänderta dagvatten kommer det byggas flera nya dammar. Inom Brännlandsberget kommer dammarna att anpassas för grod- och kräldjur. Dammen kommer att vara solbelyst för att värma upp vattnet på våren, när grodorna leker, och den kommer att ha en grundare del i söderläge vilket tillåter en snabbare snösmältning och uppvärmning av vattentemperaturen. Del av dammen planeras att vara ca 1,5 –2. Förutom dagvattendammar kommer våtmarksrestaurering att ske vilket syftar till att både fördröja och rena dagvatten samt skapa ytterligare förutsättningar för biologisk mångfald.


Förbereder för etableringar som bidrar till den gröna omställningen
I de västra delarna av Klockarbäcken inom detaljplan Brännlandsberget och Västra detaljplaneläggs 80 hektar mark som motsvarar 122 fotbollsplaner. Här förbereds för att ta emot större industrietableringar som ska bidra till den gröna omställningen.

Hållbart resande och transporter
Det byggs nya gång-och cykelbanor, planeras för nya busshållsplatser och förbereds för nya laddplatser för person- och lastbilar.

Läget ger förutsättningar för hållbara transporter

Området ligger i en expansiv och strategisk del av Umeå med bara 6 kilometer till centrala stan. Området har direkt koppling till väg E12 och västra länken. När västra länken är klar öppnar hela ringleden runt Umeå vilket ytterligare förbättrar läget. Klockarbäcken ligger redan nära Umeås stora järnvägsterminal och inom området finns en mindre järnvägsterminal. Via järnvägen och europavägen finns en snabb koppling till Umeå hamn. Bygget av Norrbotniabanan har påbörjats vilket även ger en koppling till Umeå Eco-Industrial Park på Dåva. Allt sammantaget ger det förutsättningar för hållbara lösningar för transporttunga industrier.

Tidplaner

Klockarbäcken Västra

 • 2019: Förslag till detaljplan tas fram.
 • 2021: Detaljplan får laga kraft.
 • 2023- 2024: Projektering kommunal infrastruktur.
 • 2024 -2027: Upphandling entreprenör, sanering av skjutbana, start markarbete och utbyggnad kommunal infrastruktur.
 • 2026 - framåt: Markanvisning.

Klockarbäcken Brännlandsberget

 • 2020: Förslag till detaljplan tas fram.
 • 2024: Granskning och antagande av detaljplan.
 • 2024- 2027: Projektering och upphandling av entreprenör, start av markarbete och utbyggnad kommunal infrastruktur.
 • 2027 - framåt: Markanvisning.

Klockarbäcken Kulla

 • 2023: Förslag till detaljplan tas fram.
 • 2024 -2025: Samråd, granskning och antagande detaljplan.
 • 2025: Projektering kommunal infrastruktur.
 • 2026 - 2027: Utbyggnad kommunal infrastruktur.
 • 2026 - framåt: Markanvisning.

Frigör mark för bostäder

Genom att detaljplanelägga mer mark får verksamheter och industrier som idag finns i centrala lägen en möjlighet att flytta från stan till Klockarbäcken. Då frigörs centrala markområden för fler bostäder vilket är en viktig pusselbit för att Umeå ska kunna nå målet om 200 000 invånare till år 2050. Ett exempel är Wist Last och buss som kommer att etablera här.

Utökad handel

Handelsområdet i Klockarbäcken växer också. Willys, Ingo, Wash World och Nordic Wellnes har redan öppnat och snabbmatskedjorna Max och Chop chop öppnar under 2025 samt mellan 2026–2028 kommer Stora Coop att öppna.

Sidan publicerades