Södra stadsdelarna av Umeå samt Umeå södra landsbygd

För- och grundskolenämndens beslut 21 oktober 2021

  • att framtida skolstruktur i Stöcke med omland omfattar skola F-6 i Stöcke med förskoleklass, grundskola och fritidshem med 2 parallella klasser per årskurs.
  • att planering för om- och nybyggnationer i Stöcke i första hand ska utgå från en lokalmässigt sammanhållen F-6-skola.
  • att kortsiktiga lokalmässiga lösningar för Stöcke skola genomförs så att skolplacering kan genomföras med en kapacitet på två klasser i förskoleklass från och med höstterminen 2022.
  • att planering för nya skollokaler i Stöcke med omland, görs parallellt med planering för behov av lokaler för förskola i samma geografiska område.
  • att framtida skolstruktur i Stöcksjö med omland omfattar skola F-6 i Stöcksjö för förskoleklass, grundskola och fritidshem motsvarande 1 parallell klass per årskurs.

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Ny skola byggs på Norra Ön.
  • Att beslut om skolstruktur och regler för skolplacering för elever i Stöcke med omland skjuts upp till hösten 2021. Att uppdra till förvaltningen att före november 2021 lämna förslag på skolstruktur efter framtagande av prognos avseende antal barn i området för perioden 2030–2050. Att denna prognos får sedan ligga till grund för ställnings­tagande om skollokaler i Stöcke samt hur nämnden ska hantera skolplacering av elever i Stöcke med omnejd som inte förväntas få plats på skolan från och med läsåret 2022–2023.

Elevutveckling utifrån prognoser

(Uppdaterad text oktober 2021)

I södra delen av Umeå kommun väntas enligt befolkningsprognoser antalet barn 6–12 år öka kraftigt under prognos­perioden. De huvudsakligt största nybyggnationerna planeras på området som i dag utgörs av gamla E4:an med intilliggande kommersiella lokaler samt Norra Ön. I området runt gamla E4:an planeras cirka 1 300 bostäder att uppföras under prognosperioden. På Norra Ön planeras cirka 2 500 bostäder varav mindre än hälften väntas vara inflyttade vid prognosperiodens slut. I Tegsområdet finns i dag två kommunala skolor, Böleängsskolan (F–6) och Östtegs skola (F–6) samt en fristående skola, Inter­nationella Engelska skolan IES (årskurs 3–9).

I dag avgränsas västra och östra delarna av Teg av den gamla E4:an. I och med de stora nybyggnationer som planeras där så kommer denna i dag synliga avgränsning att försvinna och Teg blir ett mer sammanhängande område. Det innebär att elever boende på Teg kommer att på ett mer naturligt sätt ha flera skolor i sitt närområde.

I Umeå södra landsbygd väntas fortsatt nybyggande vilket innebär en väntad ökning av antalet barn framför allt i området i och runt Stöcke men även området runt Kasamark. Elevökningen i Kasamark med omland är inte tillräckligt stort för att motivera nybyggnationer av skolor. Denna elevökning kan under prognosperioden hanteras genom att elever som bor mellan Kasamark och Röbäck kan erbjudas plats i Röbäck om inte elevplatserna i Kasamark räcker till.

Elevökningen i Stöcke med omland innebär att Stöcke skola med nuvarande antal elevplatser inte kan ta emot alla barn som bor i området som söker till skolan.  För och grundskolenämnden beslutade i oktober 2021 att framtida skolstruktur i Stöcke med omland ska innefatta två klasser per årskurs. Det innebär att det behöver tillföras skollokaler i Stöcke via nybyggnationer. Tidplan för detta är inte klar.

Utredningsunderlag om långsiktigt behov av elevplatser i grundskola i Stöcke med omland. (PDF, 3 sidor) , 661.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan.

Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/skolstruktur-soder