Visionsbild av Dåva Eco-Industrial Park

Illustration: Belatchew Arkitekter. Visionsbild av Dåva Eco-Industrial Park. Området ska utvecklas till en attraktiv plats där företagens utveckling går hand i hand med innovation, forskning och utbildning samt att det naturligt utvecklas en industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Dåva Eco-Industrial Park

Dåva Eco-Industrial Park är ett världsledande centrum för grön innovation i Umeå. Visionen och målet med området är att skapa ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion. Området består av ca 600 ha och är beläget cirka en mil nordost om Umeå centrum vid E4 och kommande Norrbotniabanan.

Dåva behövs för nyetableringar

Kommunen har som ambition att ha en hög beredskap som möjliggör nyetablering och expansion av företag. Det ska finnas ett brett utbud som tillgodoser helt skilda förutsättningar och behov bland verksamheter. Det är av betydelse att det finns områden i kommunen som erbjuder en hög flexibilitet som underlättar nya etableringar och möter närings­livets växande behov. I denna variation är det viktigt att det finns utrymme för verksamheter som påverkar omgivningen mer än andra och att lämpliga platser finns för detta. Andra förutsättningar är tillgång till omfattande ytor i allmänhet, infrastruktur kopplat till såväl transportmöjligheter som högspänningsledningar samt processvatten.

Dåva är en viktig del i ett logistiskt nav

Det har under många år skett storskaliga satsningar inom transport- och logistiksystemet runtom i kommunen där planerad utveckling vid Dåva är en viktig del i detta system. Den järnvägsterminalen som nu byggs på Dåva kommer få stor betydelse i kommunens övergripande infrastruktur och den synkar bra med övriga satsningar som skett runtom i kommunen, till exempel Umeå hamn, den nya godsbangården på Västerslätt, etableringen av Botniabanan söderut och anpassningarna till järnvägssystemet för tvär- och inlandsbanan.

Satsningar som görs på infrastruktur och logistikanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järnvägsterminalen blir klar i slutet av sommaren 2023

Bygget av Norrbotniabanans första etapp upp till Dåva företagspark är i full gång. När järnvägsanslutningen är klar kan nuvarande volymer utökas med leveranser från andra regioner inom landet samtidigt som möjligheter till utveckling av helt nya verksamheter och nya aktörer blir möjlig. Järnvägsanslutningen till Dåva innebär också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg.

Terminalen på Dåva är planerad i områdets östra del. Projektet inleddes under 2020 och terminalen beräknas vara klar i slutet efter sommaren 2023. 

Järnvägsterminalen på Inab:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planarbete pågår

Detaljplanearbete för den kommunägda marken i och omkring Dåva företagspark pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utvidgning av industriområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden beslutade i mars 2022 att utöka planområdet. Anledningen är ett ökat behov av verksamhetsmark samt större möjligheter att utveckla området när järnvägsplanen för Norrbotniabanan fastställts. De delar av det nya planområdet som inte är utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen ingår i ett infrastrukturreservat för järnvägen. När det nu står klart att järnvägen kommer att gå söder om planområdet har infrastrukturreservatet tjänat ut sitt syfte och marken kan användas till annat.

Förstora bilden

Planområdet för att kunna möjliggöra ytterligare företagsetableringar omfattar området som är markerat i rött. Marken som planläggs ägs av Umeå kommun och kommunägda bolag. Övriga verksamheter inom markerat område ingår inte i planläggningen och kommer inte att påverkas. På kartskissen ses också den framtida Norrbotniabanan och den järnvägsterminal som ska byggas.

Naturvårdsinventering har genomförts

För att kommunen ska kunna bilda sig få en uppfattning om hur området ska kunna växa med hänsyn till omgivningen har ett antal undersökningar genomföras i närområdet av Dåva företagspark. Viktiga undersökningar är bland annat kartläggning av naturvärden i området genom olika inventeringar. Naturvärdesinventering, fladdermusinventering samt häckfågelsinventering genomfördes under våren och sommaren 2022.

Handlingar och mer information kopplat till planprocessen finns på projektsidan för detaljplanen Nyskogen 1:1 med flera.

Vanliga frågor och svar

Ett växande näringsliv är en viktig del för att nå målet om 200 000 invånare år 2050. För att möjliggöra det krävs mark att bygga på. Utvecklingen av Dåva företagspark är extra viktig då det inte finns något område i Umeå som kan komma att erbjuda lika goda förutsättningar för större hållbara etableringar. På Dåva finns stora ytor och möjligheter till god infrastruktur. Järnvägsterminalen blir klar i slutet av 2023 och kan tas i bruk då Norrbotnia­banans första del är blir redo för trafik under 2025. Andra positiva förutsättningar för området är att Umeå kommun och Umeå Energi planerar för högspännings­ledningar och processvatten.

Planområdet är stort, cirka 600 hektar.

Inom området ska stor miljöhänsyn tas vid utbyggnad av området vilket gör att stora ytor kommer att avsättas för gröna värden. Områdets storlek möjliggör många och stora satsningar inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion.

En yta på cirka 10 hektar är redan detaljplanerad och Umeå kommun håller på att utreda ytterligare 600 hektar.

Redan idag finns ett tillgängligt område på 10 hektar som är detaljplanelagd för industri. Ytan ligger intill den nya godsterminalen. Järnvägsterminalen blir klar under 2023. Arbetet med en ny detaljplan pågår. När detaljplanen väl är antagen kommer området att utvecklas med nya verksamheter under många år framöver.

Detaljplan väntas gå på samråd under vintern 2024 och väntas bli antagen kring årsskiftet 2025/2026.

Norrbotniabanans första del, Umeå C-Dåva, beräknas vara klar och kunna tas i bruk under 2025. Trafikverket ansvarar för projektet.

Norrbotniabanans första del, Umeå C-Dåva, beräknas vara klar och kunna tas i bruk under 2025. Trafikverket ansvarar för projektet.

Verksamheter inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion.

Området är tänkt att bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion. Företagen som etablerar sig inom området ska kunna verka cirkulärt och genom testbäddar ska nya innovationer kunna testas och utvecklas. Läget och storleken på området gör det lämpligt för större etableringar, som på olika sätt kan bidra till kommunens klimat-, miljö- och befolkningsmål.

Idag finns ett tiotal verksamheter etablerade på området, samtliga verksamma inom områdena återvinning och miljö. I början av 2023 stod det klart att företaget Liquid Wind ska etablera sig på Dåva då de har stora synergi­effekter med Umeå energis kraftvärmeverk.

Det finns fler företag som visat sitt intresse men inget som ännu är klart eller offentligt.

Hur trafiken till och från området påverkar E4:an är något som kommer utredas i arbetet med den nya detalj­planen. Dialog förs med Trafikverket om en ny trafikplats på E4:an. Transporter till och från området, oavsett slag, ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Ambitionen är att dra nytta av järnvägen med gods på räls, därav satsningen på en godsterminal. Att ta sig till och från området med cykel eller kollektivtrafik ska vara enkelt.

Sidan publicerades www.umea.se/dava