sandstrand och brygga vid Kärlekviken

Stugorna runt Nydala

Runt Nydalasjön finns det ungefär 35 bebyggda tomter. Av dem så äger Umeå kommun ett 20-tal stugor och de andra arrenderas eller ägs av andra.

Umeå kommun har sedan 1990-talet köpt och löst in stugor runt Nydalasjön i syfte så många som möjligt ska få tillträde till området. Stugor har under åren hyrts ut till de personer som stugan är köpt av, föreningar och privatpersoner medan andra stugor har stått tomma för att skicket gjort att de ej kunnat användas. Under se senaste åren har Umeå kommun rivit cirka 20 stugor och ytterligare några kommer att rivas. Kommunen planerar att ha kvar 14-17 stugor runt Nydalasjön. På den nordöstra sidan pågår ett arbete med att rekonstruera en stuga och ytterligare ett antal stugor kommer att iordningställas.

Kulturhistorisk inventering 2006

På uppdrag av Fastighetsförvaltningen genomförde Västerbottens museum 2006 en kulturhistorisk inventering av de 64 stugor som fanns kvar av de ursprungligen 141 stugorna kring sjön. Byggnadsantikvarierna som genomförde kart­läggningen bedömde endast den kulturhistoriska kvaliteten som en vägledning i det fortsatta planeringsarbetet. Ingen byggnadsteknisk bedömning av stugornas skick ingick i denna kartläggning. Redan 2006 stod ett flertal stugor utan hyresgäster.

Fördjupad översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. I planen fastställdes bland annat att allmänhetens tillgänglighet till stränderna ska öka. Dessutom fastslår planen också att Nydalaområdet spelar en viktig roll för turismens utveckling och att området ska bidra till en hållbar utveckling för hela Umeå. Samtidigt ska också kulturvärden bevaras. Utvecklingen kring sjön baseras på den fördjupade Översiktsplanen, som är grund för det arbete som sker i dag.

foto på stuga 14

Stuga 14

Fotografi på stuga 38 som revs 2021.

Stuga 38.

foto på stuga 42

Stuga 42

Fotografi på stuga 43 som revs 2021

Stuga 43

foto på stuga 43A

Stuga 43A

Fotografi på stuga 45

Stuga 45

Fotografi på stuga 46 - Filterstugan

Stuga 46, Filterstugan

foto på stuga 47

Stuga 47

foto på stuga 52

Stuga 52

foto på stuga 59

Stuga 59

foto på stuga 133

Stuga 133

foto på stuga 140

Stuga 140

foto på stuga 57

Stuga 57

foto på stuga 62

Stuga 62

foto på stuga 63

Stuga 63

foto på stuga 94

Stuga 94

foto på stuga 106

Stuga 106

foto på stuga 114

Stuga 114

foto på stuga 134

Stuga 134

Kommunen ansöker om rivningslov hos Bygglov. Det är sedan byggnadsnämnden som tar ställning till om rivning beviljas eller inte.

I översiktsplanen finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Det ska göras genom att ta bort stugorna runt sjön men behålla ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och också flytta en del stugor till det området.

Det är alltså grunden till att stugorna tas bort. Nu visar det sig att vissa bevaransvärda stugor inte kan flyttas till nordöstra delen, varför ett antal stugor få stå kvar på "sin plats".

Många av stugorna som tas bort nu är i mycket dåligt skick. Där vi tar bort stugor ska vi skapa andra typer av platser som fler kan nyttja. Det behövs fler möjligheter att ta sig till sjön för rekreation och naturupplevelse. 

I översiktsplanen finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Det skulle göras genom att ta bort stugorna runt sjön men behålla ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och också flytta en del stugor till det området.

Huvudskälet till att stugor inte flyttas är att det inte går att upphäva strandskydd på obebyggda tomter – det kommer alltså inte att beviljas bygglov för detta. Skicket på stugorna, som planeras att avvecklas, är så pass dåligt att det är tveksamt om de kan förflyttas. En flyttning skulle också betyda gamla träd behöver tas ner och vägen kan behöva förstärkas, vilket skulle betyda ett stort ingrepp i naturområdet.

De byggnader som stått utan hyresgäster har under åren farit illa. Anledningarna till att stugorna inte rustats upp tidigare är flera. Det har inte funnits någon planering för vilka stugor som skulle bevaras och vilka som skulle tas bort eller när arbetet skulle påbörjas. Budgeten för underhåll är begränsad och andra byggnader, som används, har fått prioriteras i planeringen. Nu har möjligheten getts att göra en inventering av stugorna och det finns pengar avsatt för avveckling av ett antal stugor och renovering av en stuga i år.

Det har funnits många privatpersoner som varit intresserade av att hyra en Nydalastuga. Då ett av målen i den fördjupade översiktsplanen har varit att göra Nydalasjön tillgänglig för allmänheten, har det inte varit aktuellt att hyra ut stugor till enskilda privatpersoner. En annan orsak har varit att det inte funnits någon tidsplanering för avveckling av stugorna. Därför har det varit oklart och osäkert att göra upp hyresavtal som varit bra för både hyresgäst och Umeå kommun som hyresvärd.

Gärna föreningar som har glädje och kan dra nytta av närheten till sjön och naturen men alla typer av föreningar är välkomna att anmäla intresse. Alla stugor blir inte tillgängliga på en gång utan de kommer att renoveras under ett antal år framåt.

Meningen att stugorna ska vara tillgängliga för kommunens medborgare, genom till exempel föreningar, skolor, universitet. Men vi kommer i genomsnitt inte kunna rusta mer än ett par stugor per år, beroende på hur mycket stugorna behöver anpassas. Stugorna är inte tänkta att hyras ut till privatpersoner eller företag.

I dag samsas gång- , cykel- och biltrafik på vägen närmast sjön. Sommartid är det ibland trångt på vägen, särskilt när det går bussar till KFUMs lägerverksamhet. Den nya vägen byggs för att kunna flytta bort biltrafiken och låta gång- och cykel använda den sjönära, gena och belysta vägen på ett säkrare sätt.

Sidan publicerades