sandstrand och brygga vid Kärlekviken

Stugorna runt Nydala

I dag finns 57 stugor i privat eller kommunal ägo kring Nydalasjön. De flesta ägs av kommunen och nu har beslut fattats att genomföra de beslut som tidigare fattats kring stugorna (se informationen nedan). Allt för att värna och utveckla området kring sjön för friluftsliv och rekreation.

Kulturhistorisk inventering 2006

På uppdrag av Fastighetsförvaltningen genomförde Västerbottens museum 2006 en kulturhistorisk inventering av de 64 stugor som fanns kvar av de ursprungligen 141 stugorna kring sjön. Byggnadsantikvarierna som genomförde kart­läggningen bedömde endast den kulturhistoriska kvaliteten som en vägledning i det fortsatta planeringsarbetet. Ingen byggnadsteknisk bedömning av stugornas skick ingick i denna kartläggning. Redan 2006 stod ett flertal stugor utan hyresgäster.

Fördjupad översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. I planen fastställdes bland annat att allmänhetens tillgänglighet till stränderna ska öka. Dessutom fastslår planen också att Nydalaområdet spelar en viktig roll för turismens utveckling och att området ska bidra till en hållbar utveckling för hela Umeå. Samtidigt ska också kulturvärden bevaras. Utvecklingen kring sjön baseras på den fördjupade Översiktsplanen, som är grund för det arbete som sker i dag.

Samverkansprojekt

Umeå kommun jobbar över förvaltningsgränserna med insatserna vid Nydalasjön. Politiker och tjänstemän i byggnads­nämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har gemensamt träffats regelbundet för att få bred förankring och samstämmighet i vad som ska genomföras i området, bland annat när det gäller stugorna.

Stugorna år 2021

Ett flertal av stugorna är i dag utan hyresgäster och i dåligt skick. De mycket fina strandtomterna runtomkring dessa hus håller på att växa igen och stränderna är inte tillgängliga för det stora antalet människor som i dag besöker sjön. För att göra sjön mer tillgänglig för en växande grupp av besökare och boende i Nydalasjöns närområde planerar kommunen under 2021 riva ett antal stugor som ligger närmast nuvarande och framtida bostadsområden. På ett antal av dessa tomter kommer det att i iordningställas platser och anläggas fler stigar för att öka tillgängligheten.

Av de 44 kommunala stugorna vill kommunen bevara 14–17 stugor, dessa kulturhistoriskt intressanta stugor ska rustas upp. Även dessa ska göras tillgängliga för allmänheten, till exempel som möteslokaler för föreningar.

Umeå kommuns Fastighetsavdelning planerar för att ungefär 1–2 stugor per år kan iordningställas. Renoveringen av stugorna börjar i nordöstra hörnet med stuga 96 (2021) och 97 (2022). Upprustning av stugorna innebär att klimatskalet görs i gott skick, vädertåligt och säkert, deras enkla karaktär kommer att bibehållas.

En översiktlig inventering har gjorts och ett par av de stugor som vi planerar att behålla bedöms vara i så dåligt skick att en ersättningsbyggnad i samma stil kan komma att bli aktuell.

Övriga kommunala stugor ska avvecklas de närmaste åren, varav 10–12 stugor planeras att rivas sommaren 2021. Stugor som för närvarande arrenderas eller är i privatägo ingår inte i planerna.

Information om stugorna

Tanken med denna webbsida och alla undersidor är att presentera så många stugor som möjligt, stugor som ska bevaras eller avvecklas. Just nu presenteras de mindre stugor i kommunal ägo men webbsidorna kan komma att utökas också med information om kända stugor som arrenderas av organisationer, till exempel stuga 132 Kyrkstuga eller stuga 126 KFUM. Stugorna återspeglar en stugmiljö som fanns från 1900-talet till nutid.

Varje stuga beskrivs med kort text och bild som kopplas till en QR-kod som installeras vid platsen där stugan stod eller fortfarande står vid Nydalasjön. På det sättet kan alla som besöker platsen läsa in en webbsida på sin mobiltelefon.

Har du en berättelse om en stuga vid Nydalasjön som du vill dela med oss?

Har du själv historier att berätta om någon stuga kan du dela dina erfarenheter och kunskaper med andra. Skicka gärna in via det formulär som finns på stugans webbsida. Vi kommer att kontakta dig och, om du tillåter, publicera mer information som kan baseras på din berättelse.

Sidan publicerades