Delaktighetsprocessen

Delaktigheten i planeringen av Tomtebo gård

Under 2017 har vi tillsammans i idéseminarier, elevarbeten och workshops arbetat med visionen för framtida Tomtebo gård. Det har resulterat i en visionsmanual som bland annat ligger till grund för utformningen av detaljplanen.

I arbetet att ta fram en detaljplan för Tomtebogård (del av Tomtebo 2:1) har vi gjort stora insatser för att ge invånare, oavsett ålder, kön, bakgrund, möjlighet att ta del av och delta i arbetet. Målet har varit att planprocessen ska vara transparent och jämställd, det vill säga skapa förutsättningar för alla att delta, på lika villkor.

Arbetet som genomförts i dialog och samarbete, har resuterat i en visionsmanual för Tomtebo gård som ligger till grund för detaljplanen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i det omfattande
arbetet. Det har varit mycket värdefullt!

Delaktighetsprocessen – vägen till detaljplan

Grafik över delaktighetsprocessen med skolträffar, Idéforum, workshops, samråd som slutligen mynnar ut i detaljplan.

Delaktighetsprocessen är viktig för att närboende och andra invånare ska kunna påverka utvecklingen av Tomtebo gård. Illustrationen ovan visar hur delaktighetsprocessen såg ut.

Sjöfruskolan — barnperpektivet

Sjöfruskolans årskurs 9 deltog i processen som en del i deras undervisning. Deras analyser och underlag användes i arbetsgruppens arbete, och de presenterade också sitt arbete på två av de idéforum som genomfördes.

Idéforum

I tre idéforum fick allmänheten komma in med idéer som påverkar visionen och detaljplanen. Idéforumen innehöll både kortare föreläsningar och olika workshops:

  1. Det första handlade om vilka platser du tycker om i Umeå, vad är viktigast för dig i framtidens Tomtebo, vilka möjligheter har Tomtebogård?
    26 april 2017.
  2. Vid det andra idéseminariet visades resultat från föregående möte och vi arbetade vidare med prioritering och konsekvensanalys av framtidsbilder.
    7 juni 2017.
  3. På det tredje forumet visades resultatet av årets arbete - en visionsmanual. Samtidigt presenteras förslaget till detaljplan. Möjlighet till frågor, synpunkter och diskussion. Därefter påbörjades samrådstiden.
    25 oktober 2017.

Medverkande vid idéforumen var Umeå kommun, Bonava, som äger delar av området samt Strategisk Arkitektur (konsult) som var processledare i arbetet.

Arbetsworkshops på kommunen

I kommunens arbetsgrupp ingår olika kompetenser inom olika fackområden, till exempel arkitektur, infrastruktur, miljö eller VA. I arbetsgruppens workshops tar man utgångpunkt i underlaget från idéforumen och utvecklar planen vidare, återkopplar vid nästa idéforum och så vidare.

Information i Väven

För de som inte kunde delta på Idéforum 3, hade man även möjlighet ställa frågor om detaljplanen och visions­manualen den 28 oktober, i kommunhörnan på Väven. Planarkitekt Nelli Flores Nilsson fanns på plats med utställning och 3D-visualiering av nya Tomtebo gård.

Information och marknadsföring

Utöver affischer på anslagstavlor och information på kommunens webbplats, har vi genomfört en del aktiviteter för att få så många som möjligt att komma på idéseminarierna.

Idéforum 1

Inbjudan i brevlådor

Inbjudan till Idéforum 1 26 april. Inbjudan skickades till 2 500 hushåll på Tomtebo/Tavleliden. Även affischering.

Annonsering

Annonsering i Västerbottenskuriren, Västerbottens Folkblad och Umeå Tidning.

Facebook

Nyhet i kommunens nyhetsflöde och köpt annonsering sista veckan innan forumet.

Instagramannons

Sponsrat inlägg på Instagram.

Instagram

Inlägg på Instagram under mötets gång.

Idéforum 2

Inbjudan i brevlådor

Inbjudan till Idéforum 2 skickades ut till 2 500 hushåll på Tomtebo/Tavleliden 7 juni. Även affischering.

Annonsering

Annonsering i Västerbottenskuriren, Västerbottens Folkblad och Umeå Tidning.

Facebook

Facebook-evenemang som marknadsfördes veckan innan Idéforum 2.

Affischering

Affischer med inbjudan till Idéforum 2 sattes upp på flera platser på Tomtebo och Tavleliden samt på kommunala anslagstavlor i centrum.

Instagramannons

Annonsering gjordes på Instagram.

Instagraminlägg

Under Idéforum 2 publicerades Instagraminlägg från mötet.

Idéforum 3

Inbjudan i brevlådor

Inbjudan till Idéforum 3 skickades till 2 500 hushåll på Tomtebo och Tavlelien 25 oktober. Även affischering.

Annonsering

Annonsering i kommunenssamlingsannons i Västerbottenskuriren och Västerbottens Folkblad.

Facebook

Facebook-evenemang marknadsfördes veckan innan Idéforum 3.

Instagraminlägg

Under Idéforum 3 publicerades Instagraminlägg från mötet.

Kommunhörnan i Väven

Inbjudan i brevlådor

Inbjudan skickades till 2 500 hushåll på Tomtebo och Tavleliden.

Facebook

Facebook-evenemang gjordes och marknadsfördes.

Instagraminlägg

Under informationen i kommunhörnan publicerades Instagraminlägg.

Sidan publicerades