Carlslundsskolan

I det nya området Carlslund, mellan Tomtebo och Carlshem, byggs en högstadieskola. Skolan ska rymma sex klasser i varje årskurs samt undervisningslokaler för anpassad grundskola årskurs 7–9.

En idrotts- och rekreationsanläggning med en idrottshall, fotbollsplan samt skolgård för aktiviteter under och efter skoltid byggs i närhet till skolan.

Planen är att skolan och idrotts­anläggningen vara klart och kunna användas höstterminen 2024.

Bergarter sätter färgerna

Både skolan och idrottsanläggningen kommer att ha en färgsättning inspirerat från olika bergarter. De fem bergarterna gråsten, marmor, porfyr, bärnsten och mineral, är hämtade från namn på kringliggande gator. Detta skapar en helhets­känsla och igenkänning i de olika lokalerna.

Malmvägen förlängs

Detaljplanen innehåller även en förlängning av Malmvägen med anslutning till Tomtebovägen. Malmvägen ska förlängas mot Tomtebo för att skapa en god anslutning till det nya området. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen.

Läs mer på webbsidan om Malmvägen.

Carlslundsskolans placering

Skolan kommer att byggas söder om Malmvägen. En gång- och cykelväg kommer att leda fram till skolan från Glimmervägen.

Ritning som visar Carlslundskolans placering.

Ritning som visar Carlslundskolans placering.

Om byggnaden

Planerad byggstart

April 2022

Planerat byggslut

Sommaren 2024

Sidan publicerades www.umea.se/carlslundsskolan