3.2.6 Cirkulationsplatser

Vid dimensionering av överbyggnader i cirkulationsplatser ska hänsyn tas till att trafikmängden är större i cirkulationsplatsen än i anslutande gator.

Generellt kan trafiken beräknas enligt följande:

En cirkulationsplats med fyra tillfarter med ungefär samma tillfartstrafik från alla fyra:

  • Den dimensionerande trafikmängden beräknas till 75 procent av den totala tillfartstrafiken eftersom ingen i regel kör mer än 3/4 varv.

En cirkulationsplats med tre tillfarter med ungefär samma tillfartstrafik från alla tre:

  • Den dimensionerande trafikmängden i cirkulationsplatsen beräknas till cirka 65 procent av den totala tillfartstrafiken.

En cirkulationsplats med 3 eller 4 tillfarter där två är klart dominerande trafikmängdsmässigt och den eller de övriga tillför mindre än 20 procent:

  • Den dimensionerande trafikmängden beräknas till cirka 50 procent av den totala tillfartstrafiken.

 

Cirkulationsplats är beteckningen på hela anläggningen, medan rondell är den icke trafikerade ytan i mitten, se figur ovan (Källa: ”Mall för förstudie av cirkulationsplatser”, Lunds TH 2006, examensarbete)

Krav

Rondell

Ur driftsynpunkt ska rondell och refuger utformas för att minimera driftinsatser.
Busk- och perennplanteringar, flaggstänger eller annat som kräver återkommande drift och underhåll flera gånger per år ska undvikas.

Gräs eller högvuxet gräs som slås 1–2 gånger per år och där vegetation inte behöver forslas bort är att föredra som undervegetation.

Rondellen bör utformas så att sikt kan uppnås mellan anslutningar.

Inspända ytor

Samtliga körbara ytor av natursten och betongmarksten ska spännas in med granitkantstöd. Speciellt viktigt är att beakta den inre överkörningsbara ytan som ofta anläggs i natursten eller betongmarksten, för att ge snäva radier för personbilar och därmed en lägre hastighet, men ändå ger möjlighet för bussar och annan tung trafik att passera. Vid många passager av bussar och tung trafik ska natursten och betongmarksten som sätts i grus undvikas. Det finns till exempel andra lösningar med CG eller platsgjuten markbetong.

Typritningar för olika varianter av platsgjuten markbetong finns i Betong på mark. Vid användning av platsgjuten markbetong ska det alltid observeras att det kan finnas svårigheter med återställning efter ledningsgrävningar.

Kantstöd

Kantsten i cirkulationsplatser ska vara av granit. Kantstenen sätts i betong med motstöd av betong, se 3.2.8 Kantstöd.
Den yttre kantsten som avgränsar den överkörningsbara inre ytan ska vara RF 2, det vill säga fasad granitkantsten med visning 6 centimeter.

Den inre kantstenen som avgränsar den överkörningsbara inre ytan mot rondellen ska vara RF 2, det vill säga fasad med kantstensvisning på minst 10 centimeter.

Om cirkulationsplatsen helt saknar överkörningsbar inre yta ska den inre kantstenen även då vara RF 2, det vill säga fasad med kantstensvisning på minst 10 centimeter.

Cirkulationsplatser med dike som avvattning

I cirkulationsplatser med dike som avvattning och där yttre kantsten ej finns, används valmade plattor som sidobegränsning. Bakom plattorna ska det finnas ett motstöd i form av en hårdgjord yta på cirka 50 centimeter.

Sidan publicerades