3.2.12 Vägmärken och andra trafikanordningar

Krav

Vägmärkens utseende, storlek och placering ska följa senast gällande utgåva av ”Vägmärkesförordningen” samt “Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar”.

Umeå kommuns avvikelser eller kompletterande specifikationer gällande vägmärken samt Transportstyrelsens föreskrifter redovisas nedan:

Trafiksignalers utseende, storlek, placering och funktion ska följa senast gällande utgåva av “Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler” samt “VGU”.

Alla vägmärken ska vara återreflekterande med reflex som uppfyller DIN 67520 Class 3B.

Vägmärken ska i så stor utsträckning som möjligt monteras på belysningsstolpar.

Montage

Montage av vägmärkesstolpar i hårdgjorda ytor ska ske med exempelvis neddrivna foderrör, skruvfundament eller vingfundament till ett djup av minst 600 millimeter. Fundamentrör avslutas i nivå med den hårdgjorda ytans ovankant. Betongfundament används för stolpmontage i övriga ytor. Direkt montage av vägmärkesstolpe eller annan vägmärkesbärare i mark är ej tillåten.

Montage av vägmärken ska ske fackmannamässigt enligt vägmärkesleverantörens montageanvisningar på 2” galvaniserade stolpar. Vägvisare (F1-F21, undantaget gatunamn) samt andra större vägmärken ska monteras fackmannamässigt enligt vägmärkesleverantörens montageanvisningar på korrekt dimensionerad galvaniserad fyrkantsstolpe alternativt fackverkskonstruktion.

Rektangulära vägmärken ska vara tillverkade av aluminiumprofil med not, spont och montageprofil. Undantag är kvadratiska vägmärken (E20, E21, B3, B8) som ska vara tillverkade i ett stycke av kantvikt plåt med monteringsskenor.

Vägmärke (F11) gatunamn för stolpmontage ska vara tillverkade av I-profil med textstorlek 80/60. Montage av I-profilsmärke ska ske med produktspecifik konsol mot stolpe. Vägmärke (F11) gatunamn för montering på byggnad tillverkas av slät enkelsidig plåt med hål för montage i alla hörn. Textstorlek 80/60.

Gatunamnsmärken ska monteras på minst 3 m höjd. Vid montage kombinerat med andra märken ska gatunamnsmärken monteras högst upp. Då flera gatunamnsmärken monteras på samma stolpe ska dessa monteras på förskjutna höjder för bästa synbarhet från alla håll.

  • Reflexrör (X10) ska vara tillverkade av eftergivligt och stöttåligt material i ett stycke (exempelvis slitsade plaströr).
  • Vägmärkesbågar i gångytor ska utformas med en tvärslå placerad 0,2 m över markytan.
  • Tilläggstavlor ska ha samma eller smalare bredd som huvudmärket.
  • Vägmärken ska märkas med dekal som anger tillverkningsår och tillverkare.
  • Garanti på reflexmaterial ska minst vara 10 år.

Arbetsområden

Särskild planering krävs inom arbetsområden där trafik tillåts under byggtiden. Umeå kommun medger inte generellt tillstånd att flytta eller på annat sätt minska synbarheten på vägmärken inom arbetsområdet. Det är viktigt att befintliga vägmärken ersätts av tillfälliga vägmärken så inte trafiksäkerheten äventyras. Anmälan om flytt av vägmärken inom arbetsområdet ska ske på ritning med både befintliga och nya vägmärken. Anmälan ska ske i god tid innan ändringen så formella beslut hinner tas. Anmälan görs i form av en ansökan om trafikanordningsplan via www.umea.se/trafikanordningsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidpunkt för montage av nya vägmärken som kräver lokala trafikföreskrifter ska ske i samråd med ansvarig projektledare på Gator och parker. Nya vägmärken kan även övertäckas fram till slutbesiktning sker.

Trafiksignaler

Projektering och utförande sker utifrån Vägar och gators utformning (VGU) delen Trafiksignaler.

Sidan publicerades