3.2.8 Kantstöd

Krav

Infarter över gångbana och gång- och cykelväg ska alltid förses med kantsten. Undantag kan göras för infarter med stor andel tung trafik och högt trafikflöde, till exempel vissa bensinstationer, lastbilsterminaler och infarter för tyngre busstrafik.

I industriområden och bostadsområden på gator utformade utan kantstöd gäller inte kravet på kantstöd.

Val av kantstöd vid nyanläggning

I centrum används granitkantstöd. De ska vara fasad granitkantsten RF2 alternativt RV2.

Standardradier ska användas.

Kantstöd på huvudgator, industrigator, cirkulationsplatser, i refuger, avsmalningar och farthinder ska vara av granit.

Val av kantstöd tas i samråd projektledare för Gator och parker.

Kantstödstyper

Granitkantsten

bild på mått på olika typer av kantsten

Betongkantstöd

Kantstödstyper vid olika gatutyper och anläggningar

*Övergångar och avslut av kantstöd enligt typritning T-05.
** Kantstödstyp vid busshållplatser ska i första hand vara av typ ”Hållplatskantstöd”. Användning av andra kantstödstyper ska ske i samråd med Umeå kommun.
***Se 3.2.6 Cirkulationsplatser för beskrivning av utförande.

Kantstöd av granit

Granitkantstöd sätts som standard i betong med motstöd av betong när den används vid busshållplatser, refuger, cirkulationsplatser samt korsningar med stor andel tung trafik.

Övergångssträckor mellan visningshöjd 100mm och visningshöjd 60mm utförs på 1m, visningshöjd 100mm till visningshöjd 40mm utförs på 1,5m

Olika typer av kantstöd av granit

Kantstöd av betong

På broar får spikad kantsten inte användas.

För övergångssträckor mellan olika nivåer används övergångsstöd eller avslutningsstöd.

Vid spikning av kantstöd ska mothållet beaktas.

Där spikat kantstöd används mot grönytor ska motstöd av asfaltmassa utföras med 40kg/m.

Kantstöd av stål

Typ av kantstöd av stålplåt, ex. corténplåt, väljs med hänsyn till platsen funktioner och gestaltning. Detta avser både materialval och profil.

Kantstöd av stålplåt, ex. corténplåt, dimensioneras och förankras på erforderligt sätt med tanke på trafiklaster, drift etc.

Övrigt

Vid markerat övergångsställe ska kantstenshöjden vara 0 respektive 60 millimeter för att vara anpassad till funktionshindrade.

Cykelbanas anslutning till körbana ska ske utan kant- och rännsten, asfalt ska möta asfalt.

Stensatta och plattsatta ytor ska spännas in. Inspänning ska ske enligt principritning DCG enligt AMA, med kantsten eller en rad med storgatsten med motstöd av betong eller asfalt. Husfasad räknas också som inspänningsyta.

Grönytor som inte har till funktion att ta hand om dagvatten skyddas med kantstöd med visningshöjd minst 4cm.
Om grönytor ska ta hand om dagvatten sätts kantstödet utan visningshöjd.

Om kantstöd vid växtbädd sätts i betong måste växtbäddens storlek beaktas för att erhålla tillräcklig jordvolym.

Sidan publicerades