3.2.2 Höjdsättning, lutning och avvattning

Lutningar

Lutningarna i trafiknätet bestäms utifrån framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för de trafikanter som kan tänkas använda trafiknätet. Det innebär att maxlutning för blandtrafikgator (gator med gångbanor) ska förhålla sig till lutningskraven för gångtrafikanter.

Lutningen, både längsgående och tvärled, bidrar till att säkerställa en fungerande avvattning. Längslutningen på trafikytor med kantstöd ska vara minst 0,5%. Om längslutningen för trafikytor med kantstöd innefattar vertikalradier ska en god avvattning utan risk för stående vatten säkerhetsställas.

Vid avsaknad av kantstöd ställs inte samma krav på minsta längslutning, då ytvattnet tas upp av diken eller rinner över slänt. Dock ska en projektspecifik bedömning göras i samråd med projektledare på Umeå Kommun om eventuella
brunnar i lågpunkter ändå behövs.

Beakta den resulterande lutningen för att eliminera risk för stående vatten.

GCM-banor

Om inget annat anges gäller krav enligt VGU.

Längslutning

Tabell - Längslutning i % för GCM-bana

Avsteg från längslutningar kan accepteras om topografiska förutsättningar eller kompletteringar i befintlig miljö inte möjliggör detta. Maximal lutning får ej överstiga 7% om inte befintliga miljöer kräver detta.
Om god standard ej kan uppnås ska detta förankras projektledare för Gator och parker.

Sidolutning/Tvärfall

Sidolutning på gångbana ska inte överstiga 2% p.g.a. tillgänglighet.

Sidolutning bör inte understiga 1% för att säkerhetsställa god avrinning.

Gator och vägar

Vid gator och vägar utan blandtrafik utformas längslutningar och tvärfall enligt VGU.

Avvattning

Avvattning får inte ske till annans mark.

För att god avvattning ska ske ska typ av markbeläggning beaktas med hänsyn till genomsläpplighet.

Beakta lutningar vid breddökningar för att förhindra stående vatten vid kantstöd.

För små nivåskillnader kan lutningar behöva ökas för att säkerhetsställa avvattning vid eventuella tjällyft.

Vid snöupplag i anslutning till GC-/gångväg ska tövatten ej rinna över GC-/gångväg för att undvika isbildning och halka samt andra olägenheter.

Vid projektering inom befintliga miljöer ska konsulten alltid kontrollera att befintlig avvattning fungerar.

I första hand ska möjligheten utredas att leda dagvatten till grönytor för lokalt omhändertagande.

Trummor

Trummors dimension ska bestämmas utifrån dimensionerande flöde.

Trummor vid in- och utfarter ska dimensioneras utifrån flöde, dock minst dim. 400 mm.

Brunnar

Avstånd mellan brunnar beror på längslutning.

Brunnar placeras så att max 300 m2 hårdgjord yta avvattnas, dock får avståndet vara högst 60 m mellan brunnarna (om gatan är enkelskevad ska avståndet vara högst 40 m).

Vid låga lutningar måste hänsyn tas till breddökningar för att säkerställa avvattningen längs ytterkanter.

Kontrollera att ett eventuellt stopp i brunn ej leder till översvämningsskador för byggnader, entréer eller andra känsliga ställen.

Höjdsättning ska ske så att lågpunkter ej hamnar inom område för övergångsställen, cykelöverfarter eller busshållplatser.

Rännstensbrunnens gallerstavar placeras tvärs färdriktningen för cykel- och rullstolsburna.

Undvik brunnar i körspåren på gatan och gc-banor. Förutom sämre komfort för trafikanterna kan det finnas en risk att brunnslocken slits och hoppar upp, detta gäller speciellt vid huvudvägar med tung trafik.

Rännstensbrunnar bör inte placeras i närheten av befintliga träd.

Vid nybyggnation bör trädens placering justeras efter brunnars lägen. Det kan dock behöva göras en projektspecifik bedömning.

Sidan publicerades