3.2.11 Vägmarkering

All vägmarkering som inte är tillfällig ska utföras i termoplastisk massa. Stensatta ytor målas normalt ej.

All befintlig vägmarkering som kommer att utgå i samband med om- och nybyggnad ska tas bort innan arbetet påbörjas.

Stopplinjer i signalkorsningar markeras två meter före signalstolpe om inte annat anges på ritningen.

På ett övergångställe utan cykelpassage/cykelöverfart ska inte vägmarkeringen vara smalare än 3 meter.

Riktlinjer

Vid om- och nybyggnad av korsningar bör vägmarkering bestående av tvingande linjer markeras om i hela korsningen, oavsett om enbart en liten del av denna berörs.

Vid separering av cyklister och fotgängare ska symboler målas i början av sträckan samt i korsningar och på sträcka med jämna mellanrum. I stadsmiljö gäller 100–200 meter mellan symbolerna. Markering görs om möjligt under gatubelysning. De kan också placeras i konfliktpunkter, till exempel mitt för utfarter som används frekvent.

Vid förhöjda övergångsställen: Om rampen utförs i asfalt/betong bör målning utföras som ett schackmönster med rutstorlek 0,5 x 0,5 meter direkt på rampen. Då ramper beläggs med smågatsten bör målning utföras i ett rutmönster, 0,5 x 0,5 meter, på asfalt direkt framför rampen.

Sidan publicerades