3.2.3 Överbyggnad

Krav

En dimensionering av överbyggnaden ska göras oavsett om det handlar om nybyggnad eller ombyggnad.

Vid dimensionering beakta särskilt osäkerhet i terrassens material och kvalitet.

Lokalgator dimensioneras med max tjällyft 100mm.

Stadsgator dimensioneras med max tjällyft 80mm.

Industrigator utan kantstöd dimensioneras med max tjällyft 120mm.

Gångvägar utan anslutning till byggnad dimensioneras med max tjällyft 100mm.

Gångvägar i direkt anslutning till byggnaders entréer dimensioneras med tjällyft 0mm.

Dimensionerad överbyggnad ska stämmas av med Umeå Kommuns projektledare.

Dimensionering av gator och vägar ska utföras enligt PMS Object (TRVINFRA000224 och TK Geo). För platsgjuten betong och prefabricerad betong ska “Betong på mark” och “Beläggning med plattor och marksten av betong”, senast utgiva dokument användas.

Överbyggnader med betongmarksten på ytor som trafikeras av Trafikklass 5 och däröver ska dimensioneras enligt “Markstensbeläggningar för industriytor – Typfall och rekommendationer”.

Vid dimensioneringen ska speciellt uppmärksammas utsatta ytor vid exempelvis avsmalningar, upphöjningar, cirkulationsplatser, busshållplatser och korsningar. Det är viktigt att beakta situationer där slitaget och belastningen blir extra stor på en liten yta, till exempel då två körfält reduceras till ett vid en gångpassage eller övergångsställe. Belastningen i det kvarvarande körfältet blir större och kan behöva kompensation för trafikökningen samt för risken att få spårbunden trafik, det vill säga trafik som går i exakt samma hjulspår hela tiden.

I det fall de körbara ytorna utformas med olika beläggningsmaterial är det viktigt att spänna in sten- och plattytor eftersom det är vid materialövergångarna som risker för skador på konstruktionen är extra stor.

Träd i hårdgjord yta

För val och placering av träd samt definition av material och utförande för skelettjord, se 3.3.2 Växtbäddar och jordar samt 3.3.3 Träd.

Riktlinjer

Utsatta ytor

Handboken “Den smala vägen” har arbetats fram med anledning av de skador som kan uppkomma på smala körbanor, cirkulationsplatser et cetera.

Då gator smalnas av för att skapa ett trafiksäkert övergångställe bör konstruktionen dimensioneras för 2,5 gånger den tunga trafikens andel. Detta gäller till exempel då gatan smalnas från två körfält till ett eller från fyra körfält till två. Denna åtgärd bör omfatta cirka 50–75 meter på var sida om den avsmalnade ytan.

Sidan publicerades