3.2.1 Gatusektioner

Nedan anges några vanligt förekommande mått för gatusektioner. Dimensionering ska dock alltid ske utifrån det mest utrymmeskrävande trafikslaget.

Se även typritningar.

Gator

Tabell – Körbanebredder vid olika gatutyper

Gatutyp

Minsta bredd (m)

Lågtrafikerad - ex. villaområden

5,5

Medeltrafikerad - ex. mindre uppsamlingsgator, höghusområden

6,0

Högtrafikerad - ex större uppsamlingsgator, trafikleder

7,0

Enkelriktad gata

3,5*

Kollektivtrafik - stomstråk

7,5

*Vid kollektivtrafikens stråk ska körbanan vara minst 4 m mellan hinder.

Gång- och cykelbanor

Generellt är gång- och cykelbanor dubbelriktade i Umeå.

Avrinningen över gång- och cykelvägar har identifierats som ett stort problem för vinterväghållningen. Därför ska gång- och cykelvägar, vid ny- eller ombyggnation, planeras så att avrinning från närliggande ytor inte sker över gång- och cykelvägen. Detta kan göras genom att:

Gång- och cykelvägar höjdsätts högre än omgivningen, minst 20–30 centimeter

Gång- och cykelvägar bomberas (vid bredd 4m och uppåt) i kombination med brunnar i ytterkant på båda sidor. Bombering av gång- och cykelvägar ska ej utföras dikt an mot fastighet.

Brunnar används vid lågpunkter, placerade i gång- och cykelvägens ytterkant.

Rekreativa gång- och cykelstråk genom park- och naturytor integreras så att de upplevs som en naturlig del av parken/naturmarken. Vid höjdsättning kan det till exempel ske genom att föreskriva flacka släntlutningar mot omkringliggande ytor.

I huvudvägnätet för gång och cykel ska gångbana och cykelbana separeras från varandra där utrymme finns.

I de centrala delarna av staden med mycket gång- och cykeltrafik bör det vara olika färg/kontrast på en separerad gång- och cykelbana.

Beroende på trafikflöden och tillgängligt utrymme kan bredder och separeringsform variera:


Tabell - Huvudnät - Separerad gång och cykelbana

Fall*

Gångbana bredd (m)

Cykelbana bredd (m)

Avskiljare

1.

3,0

4,0 (3,0**)

Skiljeremsa av gräs (≥2,0 m) eller träd (≥3,0 m) om område används som snöupplag

2.

2,0

3,0

Separeras med nivåskillnad

3.

2,0

3,0

Separeras med målning eller olika material.

4.***

1,8

2,25

 

*Beroende av flöde och tillgängligt utrymme.

**Vid utrymmesbrist kan cykelbanans bredd minskas till 3,0 m.

***Vid stor utrymmesbrist ska en avvägning göras utifrån flöden av respektive trafikslag mellan behovet av separerade banor eller om det istället ska vara en gemensam bana.

Tabell - Gemensam gång och cykelbana

Fall

Gång- och cykelbana total bredd (m)*

Anmärkning

1 - Huvudnätet

≥4,0

Gäller då separering inte är möjligt

2 - Lokalnätet

≥3,0


3 - Parker

≥4,0

Gäller inte oprioriterade och rekreativa gång och cykelstråk.

*Inkluderar ej utrymme för skyddsremsa, möbleringszon, säkerhetszon eller avstånd till kantstöd, hinder eller fasader.

Breddökning och radier


Vid branta backar där cyklister förväntas uppnå höga hastigheter bör bredden ökas med 0,5 m. Även cyklister i uppförsbacke kräver större manöverutrymme.

Linjeföring för gång- och cykelbana ska följa kraven i VGU. I huvudnätet för gång- och cykelbanor bör dock korsningar utformas med tillräckligt stora radier för att undvika att det genas genom korsningen.

Gångbanor

Gångbanor ska vara minst 2,0 m breda. Gångbanor i stadsmiljö utmed högre hus behöver minst 2,5 – 3,0 m bredd för att inte upplevas som trånga. Gångbanor som har hinder på båda sidor behöver vara minst 3,0 m breda för att kunna snöröjas. Kraven på bredd kan variera med hänsyn till husens höjd, eventuell förgårdsmark, avstånd till fastighetsgräns med mera.

Plats för snöupplag

Minsta bredd på gräsremsa/trottoar som ska användas som snöupplag: 2,0 meter.

Kantstensbunden trottoar som ska vinterväghållas och användas som snöupplag ska vara minst 3,0 meter bred.

Minsta bredd på gräsremsa med träd som ska användas som snöupplag: 3,0 meter. Avstånd mellan träd och eventuella belysningsstolpar måste beaktas.

Vid nybyggnad skall hänsyn tas till plats för snöupplag samt dagvatten.

Fria höjder

För gång- och cykelvägar inom centrala staden ska den fria höjden vara minst 2,8m. För gång- och cykelvägar utanför centrala staden ska den fria höjden vara minst 3,5 meter. Gällande väg och gators körbanor ska VGU:s krav på fria höjder gälla.

Se Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidoområden

Rekommenderade minsta avstånd till sidohinder vid friliggande gång- och cykelbanor, se avsnitt “säkra sidoområden” i dokument “Mobilitet för gående, cyklister och mopedister - En handbok med fokus på planering, utformning, underhåll och uppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.

Snöupplag för gata bör vara minst 2 meter på vardera sida alternativt 3 meter på ena sidan (förutsätter brunnar i körbanan). Sidoområden med trädplantering behöver ha en bredd på minst 3 m.

Det är viktigt att beakta vinterförhållanden, snövallar med mera, när man konstruerar gång- och cykelbana parallellt med gata.

Ska dagvatten hanteras öppet måste diken dimensioneras för att rymma erforderlig fördröjningsvolym och slänter anpassas för ändamålsenlig drift och underhåll.

Ut- och infarter

Bredd: 5,5 meter vid bostadsområden och 11 meter vid industri- och verksamhetsområden.

För avvattning vid ut- och infarter, se 3.2.2 höjdsättning, lutning och avvattning.

Sidan publicerades