3.2.7 Övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter

Övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter ska utföras enligt Gator och parkers typritningar.

Taktila ledstråk

Utformning med rak kant för synskadade placeras längst bort från korsningens radie.

Vita fasade kupolplattor placeras nedsänkta 5 mm så att toppen av kupolerna hamnar i nivå med intilliggande beläggning. Kupolplattorna läggs med en totalbredd på 1,05 meter och ska finnas vid varje övergångsställe.

Ledstråk av sinusplattor ska leda fram till övergångsställen och gångpassager. Sinusplattor får inte korsa en cykelbana vilket innebär att undantag från sinusplattor görs i dessa fall.

Övergångsställen med cykelöverfart eller förberedd cykelpassage

Total bredd ska vara minst 4,65 meter. Cykelpassagen ska då vara 2,6 meter och övergångsstället 2,05 meter.

Bredder på övergångsställen ska samordnas med projektledare i tidigt skede i projekteringen.

Förhöjda övergångsställen med eller utan förberedd cykelpassage eller cykelöverfart

Farthinder i form av förhöjda övergångsställen med eller utan förberedd cykelpassage ska vara 10 centimeter höga. Påfartsrampen ska ha en ramplutning om minst 6 procent och högst 8 procent relativt gatans lutning (resulterande lutning, inte relativt horisontalplanet). Vid skilda körbanor (refug) kan nedfartsrampen ha en flackare lutning. Avstånd mellan påfartsramp och övergångsställe/förberedd cykelpassage kan variera beroende på var i stadsrummet den är placerad, önskvärt är från 5 meter upp till 8 meter. Trafikmängder, andel tung trafik, korsande huvudcykelstråk och geotekniska förutsättningar är exempel på viktiga faktorer för val av ramplutning, avstånd till påfartsramp och platålängd. Platåns längd ska dock vara minst 3,20 meter. Platålängd bestäms av Gator och parker.

Ramplutning enligt nedan:

  • 6 procent lutning ger x = 3,4 grader
  • 7 procent lutning ger x = 4,0 grader
  • 8 procent lutning ger x = 4,6 grader
  • X är vinkeln mellan gatan och rampen.

Slutgiltig utformning förankras med projektledare på Gator och parker.

Förhöjda övergångsställen med kollektivtrafik

Ej i stomstråk

På gator med kollektivtrafik (ej stomstråk) ska påfartsrampen ha en ramplutning på 6–8 procent relativt gatans lutning (resulterande lutning, inte relativt horisontalplanet). Tvärgående kantsten får inte sättas. Platålängden ska vara minst 7 meter. Slutgiltig utformning förankras med projektledare på Gator och parker.

I stomstråk

På kollektivtrafikens stomstråk ska påfartsrampen ha en ramplutning på 6 procent relativt gatans lutning (resulterande lutning, inte relativt horisontalplanet). Denna lutning får inte underskridas. Platåns längd ska vara minst 7 meter.
Vid skilda körbanor (refug) kan nedfartsrampen ha en flackare lutning. Tvärgående kantsten får inte sättas. Slutgiltig utformning förankras med projektledare på Gator och parker.

Övergångsställen med refug, med eller utan förberedd cykelpassage eller cykelöverfart

Refugens djup bör i normalfallet vara minst 2 meter, undantagsvis kan minsta djup om 1 meter accepteras där gatusektionens bredd inte medger annat.

Vägmarkering

Målning av ramper, se Trafikreglering - vägmarkering.

Vägmärken

Se Trafikreglering – vägmärken.

Borttagning av övergångsställe med eller utan förberedd cykelpassage

När ett övergångställe tas bort ska taktila plattor och den sänkta kantstenen rivas. Om övergångsstället i stället ska göras om till en passage så ska de taktila plattorna och den sänkta kantstenen behållas.

Beläggning i ramper

Förstärkningsåtgärder i asfalt (toppslitlager) – till exempel NBS, PMB.

Prefabricerade betongramper – till exempel betongelement.

Platsgjutna betongramper – se typritning.

Sidan publicerades