Ombyggnad av Utmarksvägen, Hyggesvägen och del av Vretgatan

Under försommaren kommer Umeå kommun i samarbete med Vakin att bygga om Utmarksvägen, Hyggesvägen och en del av Vretgatan. På Utmarksvägen är det sträckan från Sandaparken i söder till del av Vretgatan i norr. På Hyggesvägen är det sträckan från Sandbackavägen till där gång- och cykeltunneln kommer fram, en sträcka på cirka 650 meter.

Gatan kommer att grävas ur, få nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning och nya brunnar för avvattning. I samband med ombyggnaden förnyar vi ledningar för vatten och avlopp.

Start i maj och klart hösten 2021

I maj startar vi ombyggnaden och den beräknas vara klar hösten 2021.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, det vill säga boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kommer framkomligheten att vara begränsad. Trafiken kommer att ledas om via gatorna intill när det finns behov av det.

Tack för att du uppmärksammar vägskyltning och visar hänsyn!

karta över ombyggnadsområdet