Flygfoto över Dåva företagspark

Dåva företagspark ska växa och ge plats för fler verksamheter inom områdena miljöteknik, återvinning och energi.

Dåva företagspark

Dåva företagspark är belägen cirka en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Det är ett av Umeå kommuns största industriområden. Inom området finns idag ett antal företag med inriktningen miljöåtervinning. Kommunen planerar att utveckla och utvidga företagsparken de kommande åren för att möta behoven i det växande Umeå. Dåva företagspark ska bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion.

Aktuellt

Arkeologisk undersökning

Under sommaren och hösten kommer arkeologiska undersökningar att genomföras inom kommunägd mark. Det innebär att personer på uppdrag av Länsstyrelsen kommer att röra sig inom ett större område kring Dåva. Undersökningar som kräver fysiska ingrepp i naturen kommer endast att ske på kommunens mark.

karta över Dåva där utredningsområdet är markerat.

Utredningsområdet för arkeologiska undersökningar är markerat med rosa i kartan ovan.

Detaljplaneläggning

Ett detaljplanarbete som omfattar mark som ägs av Umeå kommun och kommunägda bolag har inletts. Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra en fortsatt utvidgning av industriområdet i enlighet med kommunens översiktsplan.

Naturvårdsinventering

Under våren och sommaren 2022 kommer naturvärdesinventering, fladdermusinventering, kräldjursinventering samt häckfågels­inventering att genomföras inom kommunägd mark. Inventeringarna genomförs för att få en uppfattning om hur området ska kunna växa med hänsyn till omgivningen och utan att påverka naturvärden i området.

Umeå Energi samråder ny kraftledning

När området utvecklas kommer det att krävas högspänningsledningar. Umeå Energi samråder ett förslag om ny kraftledning.

Dåva behövs för nyetableringar

Kommunen har som ambition att ha en hög beredskap som möjliggör nyetablering och expansion av företag. Det ska finnas ett brett utbud som tillgodoser helt skilda förutsättningar och behov bland verksamheter. Det är av betydelse att det finns områden i kommunen som erbjuder en hög flexibilitet som underlättar nya etableringar och möter närings­livets växande behov. I denna variation är det viktigt att det finns utrymme för verksamheter som påverkar omgivningen mer än andra och att lämpliga platser finns för detta. Andra förutsättningar är tillgång till omfattande ytor i allmänhet, infrastruktur kopplat till såväl transportmöjligheter som högspänningsledningar samt processvatten.

Dåva är en viktig del i ett logistiskt nav

Det har under många år skett storskaliga satsningar inom transport- och logistiksystemet runtom i kommunen där planerad utveckling vid Dåva är en viktig del i detta system. Den järnvägsterminalen som nu byggs på Dåva kommer få stor betydelse i kommunens övergripande infrastruktur och den synkar bra med övriga satsningar som skett runtom i kommunen, till exempel Umeå hamn, den nya godsbangården på Västerslätt, etableringen av Botniabanan söderut och anpassningarna till järnvägssystemet för tvär- och inlandsbanan.

Satsningar som görs på infrastruktur och logistikanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järnvägsterminalen blir klar i slutet av 2022

Bygget av Norrbotniabanans första etapp upp till Dåva företagspark är i full gång. När järnvägsanslutningen är klar kan nuvarande volymer utökas med leveranser från andra regioner inom landet samtidigt som möjligheter till utveckling av helt nya verksamheter och nya aktörer blir möjlig. Järnvägsanslutningen till Dåva innebär också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg.

Terminalen på Dåva är planerad i områdets norra del. Projektet inleddes under 2020 och terminalen beräknas vara klar i slutet av 2022. 

Järnvägsterminalen på Inabs webbplats Länk till annan webbplats.

Planarbete pågår

Detaljplanearbete för den kommunägda marken i och omkring Dåva företagspark pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utvidgning av industriområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden beslutade i mars 2022 att utöka planområdet. Anledningen är ett ökat behov av verksamhetsmark samt större möjligheter att utveckla området när järnvägsplanen för Norrbotniabanan fastställts. De delar av det nya planområdet som inte är utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen ingår i ett infrastrukturreservat för järnvägen. När det nu står klart att järnvägen kommer att gå söder om planområdet har infrastrukturreservatet tjänat ut sitt syfte och marken kan användas till annat.

Planområdet för att kunna möjliggöra ytterligare företagsetableringar omfattar området som är markerat i rött. Marken som planläggs ägs av Umeå kommun och kommunägda bolag. Övriga verksamheter inom markerat område ingår inte i planläggningen och kommer inte att påverkas. På kartskissen ses också den framtida Norrbotniabanan och den järnvägsterminal som ska byggas av INAB.

Naturvårdsinventering under 2022

För att kommunen ska kunna bilda sig få en uppfattning om hur området ska kunna växa med hänsyn till omgivningen behöver ett antal undersökningar genomföras i närområdet av Dåva företagspark. Viktiga undersökningar är bland annat kartläggning av naturvärden i området genom olika inventeringar. Naturvärdesinventering, fladdermusinventering samt häckfågelsinventering kommer att genomföras under våren och sommaren 2022.

Handlingar och mer information kopplat till planprocessen finns på projektsidan för detaljplanen Nyskogen 1:1 m.fl.

Vanliga frågor och svar

Ett växande näringsliv är en viktig del för att nå målet om 200 000 invånare år 2050. För att möjliggöra det krävs mark att bygga på. Utvecklingen av Dåva företagspark är extra viktig då det inte finns något område i Umeå som kan komma att erbjuda lika goda förutsättningar för större etableringar. På Dåva finns stora ytor och möjligheter till god infrastruktur. Järnvägsterminalen blir klar i slutet av 2022 och anslutningen till Norrbotniabanan år 2024. Andra positiva förutsättningar för området är att Umeå kommun och Umeå Energi planerar för högspännings­ledningar och processvatten.

Planområdet är stort, cirka 600 hektar. Det kan jämföras med Ön i Umeå som är drygt 100 hektar. Områdets storlek möjliggör många och stora satsningar inom miljöteknik, återvinning och energi.

Företagsparken är tänkt att vara ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion. Företagen som etablerar sig inom området ska kunna dra nytta av varandra. Läget och storleken på området gör det lämpligt för större etableringar, som på olika sätt kan bidra till kommunens klimat- och miljömål.

Redan idag finns ett tillgängligt område på 10 hektar som är detaljplanelagd för industri. Ytan är intill den nya godsterminalen. Terminalen blir klar under 2022 och anslutningen till Norrbotniabanan väntas bli klar under 2024. Arbetet med en ny detaljplan pågår. När detaljplanen väl är antagen kommer området att utvecklas med nya verksamheter under många år framöver.

Hur trafiken till och från området påverkar E4:an är något som kommer utredas i arbetet med den nya detalj­planen. Dialog förs med Trafikverket om en ny trafikplats på E4:an. Transporter till och från området, oavsett slag, ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Ambitionen är att dra nytta av järnvägen med gods på räls, därav satsningen på en godsterminal. Att ta sig till och från området med cykel eller kollektivtrafik ska vara enkelt. 

Sidan publicerades www.umea.se/dava