En flygbild över Nydalaområdet. På bilden har finns bokstäver som markerar platserna för de åtgärder man ska göra runt sjön 2021. All den informationen kommer i texten lite längre fram.Förstora bilden

Bilden visar de åtgärder som planeras runt Nydalasjön 2021. Läs om dem i texten nedan.

Utveckling av Nydalaområdet

Nydalasjöns friluftsområde är ett av Umeås mest välbesökta. Området utvecklas för att öka möjligheten att komma nära sjön och skapa flera platser att njuta av.

Hösten 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Den ligger till grund för de åtgärder som görs i området. Här berättar vi om de åtgärder som planeras i Nydala­området.

Informationen uppdaterades april 2022.

A-F, Nya platser och utrustning

A. Lusthuset Kärleksviken. Klart.

B. Ny utsiktsplats söder om Kärleksviken – "Kärleksberget". Kommer inte att genomföras enligt planen. Förslaget på utkikstorn från studenter på Arkitekthögskolan blev för kostsam.

C. Förnyat utbud av park- och lekutrustning på Tomtebo äventyrslekplats. Klart.

D. Ny utsiktsplats vid Noret. Kunde inte genomföras i somras på grund av Covid-19. Någon form att byggd och arrangerad plats vid Noret sker sommaren 2022.

E. Underhåll och renovering av grillplatser och bryggor runt sjön. Genomfört.

F. Meditationsplats vid Kinabron. Föresenat på grund av Covid-19. Planeras att genomföras sommaren 2022.

G–I, Nya stigar och vägar

G. Ny stig mellan Kärleksviken och KFUM, utblickar mot vatten. Klart.

H. Ny bilväg till KFUM, befintlig väg blir bilfri. Klart. Skyltar kommer upp 2022.

I. Nya och förbättrade stigar vid Tomtebo strand ned mot vattnet och vid strandlinjen. Röjning av skog mellan Olle Fiskares väg och Nydalasjön samt de kopplingar som går att göra är genomförda. Stugtomter har röjts. Den strandnära stigen skapas när stugorna tagits bort (2022).

J–K, Göra stränderna mer tillgängliga och skapa nya platser

Av de 44 kommunägda stugorna runt sjön vill kommunen bevara 14–17 stugor.

Alla behöver rustas upp eller byggas om. Planen är att ställa i ordning en till två stugor per år. Stugorna inventerades 2021. Den stuga som börjar rustas upp är stuga 100 på östra sidan.

12 stugor revs under 2021. Sju stugor ska rivas 2022. När en byggnad rivs, kommer vi inventera tomterna och göra platsen mer tillgänglig i form av stigkopplingar och utsikter. Vi vill skapa plats för vila, aktivitet och gemenskap. Vi kommer ibland att bevara och lyfta fram spår, till exempel husgrunder och viktiga kvaliteter på utvalda rivningsplatser. Ett nytt koncept för möbler och utrustning för Nydalaområdet har tagits fram.

De privata eller utarrenderade stugorna runt sjön ingår inte i denna planering.

Läs mer om stugorna på Nydala

J. Stuga 100 byggs om 2022. Två stugor (96 och 97) som planerades att rustas upp, har visat sig vara i så dåligt skick att de istället behöver rekonstrueras.

K. 12 stugor revs 2021 och tomterna ska göras i ordning. Se vilka stugor under Frågor och svar nedan. Där ser du också vilka stugor som tas bort 2022.

Fotografi på stuga 100 som ska rustas upp 2022.

Stuga 100 som ska rustas upp 2022.

L, Tydligare information

L. Nya orienteringstavlor. Sätts upp under 2022. Idén om vägvisning till "gömda pärlor" och information om stugorna (QR-koder) kvarstår.

M, Tomtebo strand

Tomtebo strand blir ett nytt stadsdelsområde med cirka 3 000 bostäder. Här ska bland annat skapas en stor stadsdels­park med olika funktioner och med en hel del sparad skog. Detaljplaneområdet sträcker sig fram till Olle Fiskares väg men området nedanför, mot sjön, kommer också ses över för att öka användningen för allmänheten och bli en förlängning av parken. Olle Fiskares väg fortsätter att vara en del av promenadstråket runt sjön.

M. Nya dialogfrågor och nyhet på dialogplatsen. Den nya frågan är: Hur skulle ditt bostadsområde kunna underlätta för dig att återbruka i stället för att köpa nytt? I samband med det har vi byggt två "sänggungor" av sängar från Returbutiken som exempel på återbruk.

N, Nydalasjön

För att Nydala ska fortsätta vara en attraktiv badsjö är vattenkvaliteten viktig. Kommunen mäter kontinuerligt halten av näringsämnen (fosfor och kväve), planktonsammansättningen som är en god indikator på vattenkvaliteten samt från och med i år även tungmetaller. I dag är statusen på Nydalasjön god men sjön är fortfarande känslig för påverkan.

Problemet med kliande hudutslag som man kan få i sjön på sommaren har inte med vattenkvaliteten att göra, utan beror på fågelparasiter (Cerkarier) som uppkommer i grunt och varmt vatten. Bästa åtgärden är att hålla rent på stränderna för att hålla bort fåglar. Ta bort vegetation från vattnet är inte bra för fosforhalterna.

N. Mätningar av Nydalasjöns vattenkvalitet (fosfor, kväve, planktonsammansättningen och tungmetaller). Näringshalterna har gått upp litegrann - men från en låg nivå.

Frågor och svar

Dessa stugor revs 2021.

foto på stuga 14

Stuga 14

Fotografi på stuga 38 som revs 2021.

Stuga 38.

foto på stuga 42

Stuga 42

Fotografi på stuga 43 som revs 2021

Stuga 43

foto på stuga 43A

Stuga 43A

Fotografi på stuga 45

Stuga 45

Fotografi på stuga 46 - Filterstugan

Stuga 46, Filterstugan

foto på stuga 47

Stuga 47

foto på stuga 52

Stuga 52

foto på stuga 59

Stuga 59

foto på stuga 133

Stuga 133

foto på stuga 140

Stuga 140

Dessa stugor planeras att rivas 2022:

foto på stuga 57

Stuga 57

foto på stuga 62

Stuga 62

foto på stuga 63

Stuga 63

foto på stuga 94

Stuga 94

foto på stuga 106

Stuga 106

foto på stuga 114

Stuga 114

foto på stuga 134

Stuga 134

Fastighet ansöker om rivningslov hos Bygglov. Det är sedan byggnadsnämnden som tar ställning till om rivning beviljas eller inte.

I översiktsplanen finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Det ska göras genom att ta bort stugorna runt sjön men behålla ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och också flytta en del stugor till det området.

Det är alltså grunden till att stugorna tas bort. Nu visar det sig att vissa bevaransvärda stugor inte kan flyttas till nordöstra delen, varför ett antal stugor få stå kvar på "sin plats".

Många av stugorna som tas bort nu är i mycket dåligt skick. Där vi tar bort stugor ska vi skapa andra typer av platser som fler kan nyttja. Det behövs fler möjligheter att ta sig till sjön för rekreation och naturupplevelse. 

I översiktsplanen finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Det skulle göras genom att ta bort stugorna runt sjön men behålla ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och också flytta en del stugor till det området.

Huvudskälet till att stugor inte flyttas är att det inte går att upphäva strandskydd på obebyggda tomter – det kommer alltså inte att beviljas bygglov för detta. Skicket på stugorna, som planeras att avvecklas, är så pass dåligt att det är tveksamt om de kan förflyttas. En flyttning skulle också betyda gamla träd behöver tas ner och vägen kan behöva förstärkas, vilket skulle betyda ett stort ingrepp i naturområdet.

De byggnader som stått utan hyresgäster har under åren farit illa. Anledningarna till att stugorna inte rustats upp tidigare är flera. Det har inte funnits någon planering för vilka stugor som skulle bevaras och vilka som skulle tas bort eller när arbetet skulle påbörjas. Budgeten för underhåll är begränsad och andra byggnader, som används, har fått prioriteras i planeringen. Nu har möjligheten getts att göra en inventering av stugorna och det finns pengar avsatt för avveckling av ett antal stugor och renovering av en stuga i år.

Det har funnits många privatpersoner som varit intresserade av att hyra en Nydalastuga. Då ett av målen i den fördjupade översiktsplanen har varit att göra Nydalasjön tillgänglig för allmänheten, har det inte varit aktuellt att hyra ut stugor till enskilda privatpersoner. En annan orsak har varit att det inte funnits någon tidsplanering för avveckling av stugorna. Därför har det varit oklart och osäkert att göra upp hyresavtal som varit bra för både hyresgäst och Umeå kommun som hyresvärd.

Gärna föreningar som har glädje och kan dra nytta av närheten till sjön och naturen men alla typer av föreningar är välkomna att anmäla intresse. Alla stugor blir inte tillgängliga på en gång utan de kommer att renoveras under ett antal år framåt.

Meningen att stugorna ska vara tillgängliga för kommunens medborgare, genom till exempel föreningar, skolor, universitet. Men vi kommer i genomsnitt inte kunna rusta mer än ett par stugor per år, beroende på hur mycket stugorna behöver anpassas. Välkomna att använda formuläret längre ned på sidan om er förening är intresserade. Stugorna är inte tänkta att hyras ut till privatpersoner eller företag.

I dag samsas gång- , cykel- och biltrafik på vägen närmast sjön. Sommartid är det ibland trångt på vägen, särskilt när det går bussar till KFUMs lägerverksamhet. Den nya vägen byggs för att kunna flytta bort biltrafiken och låta gång- och cykel använda den sjönära, gena och belysta vägen på ett säkrare sätt.

Jag har en fråga, idé, synpunkt:Användning av kommunala stugor

De kommunala stugorna ska förstås komma till användning. Vi hoppas att många föreningar är intresserade att bedriva verksamhet i det här området. Möjligheterna att anpassa stugorna efter behov diskuteras med föreningarna efter hand. Intresseanmälan finns nedan.

Intresseanmälan Nydalastugorna


Kan ni tänkta er att dela stuga med annan verksamhet? * (obligatorisk)
Kan ni tänkta er att dela stuga med annan verksamhet?


Sidan publicerades www.umea.se/nydalautveckling