En flygbild över Nydalaområdet. På bilden har finns bokstäver som markerar platserna för de åtgärder man ska göra runt sjön 2021. All den informationen kommer i texten lite längre fram.

Bilden visar de åtgärder som planeras runt Nydalasjön 2021. Läs om dem i texten nedan.

Utveckling av Nydalaområdet

Nydalasjöns friluftsområde är ett av Umeås mest välbesökta. Nu utvecklas området för att öka möjligheten att komma nära sjön och skapa flera platser att njuta av. 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Den ligger till grund för de åtgärder som görs i området. Här berättar vi om utvecklingen av Nydalaområdet och vi vill också ha era tankar och idéer.

Här nedan kan du läsa planeringen för Nydala och en lägesrapport hösten 2021.

A-F, Nya platser och utrustning

Ett antal nya målpunkter kommer att skapas och andra rustas upp. Ny utrustning är på väg till Äventyrslekparken och vi ska se över skicket på bryggor och grillplatser.

I samarbete med Arkitekthögskolan analyseras Kärleksberget ur ett historiskt, socialt och landskapligt perspektiv. Studenterna bygger sedan under hösten 2021 en konstruktion som stärker dessa aspekter och gör platsen till en ny målpunkt för allmänheten. Ariktekthögskolan kommer också engageras för utsiktsplatsen vid Noret. Bygget av meditationsplats planeras i samarbete med Viva arbetsmarknad.

A. Lusthuset Kärleksviken. Stommen reses i höst och allt ska vara klart 2021.

B. Ny utsiktsplats söder om Kärleksviken – "Kärleksberget". Förslag från studenter på Arkitekthögskolan är lämnat till konstruktör och byggentreprenör. Ska börja byggas innan årsskiftet.

C. Förnyat utbud av park- och lekutrustning på Tomtebo äventyrslekplats. All utrustning är målad. En utrustning byggs i höst, två under våren 2022.

D. Ny utsiktsplats vid Noret. Kunde inte genomföras i somras på grund av Covid-19. Utkiksplatsen kan bli klar i år, alternativt får det skjutas fram till våren 2022.

E. Underhåll och renovering av grillplatser och bryggor runt sjön. Genomfört.

F. Meditationsplats vid Kinabron. Föresenat på grund av Covid-19. Tillverkning av trädäcken kommer att ske i vinter. Monteras 2022.

G–I, Nya stigar och vägar

I samband med byggandet av två nya utsiktsplatser skapas även nya stigar. Mellan Kärleksviken och KFUM kommer vi skapa en vandringsstig utmed sjön med möjlighet att komma till vattnet.

Även nya stigar och kopplingar mot sjön vid blivande Tomtebo strand och nya promenadstigar närmare sjön allteftersom mark blir allmänt tillgänglig. Skogen kommer att glesas upp från Carlskroken norrut. Befintliga gångstråk från Tomtebo kommer att breddas och stigarna bättras på. Olle Fiskares väg blir kvar i samma sträckning.

I sydost, vid Tomtebo gård, kommer en ny bilväg till KFUM skapas vilket innebär att den befintliga vägen, som är flitigt använd av gående, cyklister och barn, blir helt bilfri. Entrén och parkeringen i sydost kommer också göras i ordning.

G. Ny stig mellan Kärleksviken och KFUM, utblickar mot vatten. Den strandnära stigen är röjd – flisning återstår.

H. Ny bilväg till KFUM, befintlig väg blir bilfri. Bilvägen klar och öppen för trafik. Skyltar med mera kommer snart upp.

I. Nya och förbättrade stigar vid Tomtebo strand ned mot vattnet och vid strandlinjen. Röjning av skog mellan Olle Fiskares väg och Nydalasjön samt de kopplingar som går att göra är genomförda. Stugtomter har röjts. Då stugorna inte är borttagna har vi inte gjort den strandnära stigen än. Kommer att göras när stugorna är borta.

J–K, Göra stränderna mer tillgängliga och skapa nya platser

Av de 44 kommunägda stugorna runt sjön vill kommunen bevara 14–17 stugor. Alla behöver rustas upp eller byggas om. Just nu inventerar vi dem för att se vad som behöver göras. Planen är att ställa i ordning en till två stugor per år. Vi börjar med stuga 96 utmed nordöstra stranden.

Resten av de 44 kommunala stugorna planeras att tas bort. Vi söker rivningslov för att avveckla 10–12 stugor under 2021. När en byggnad rivs, kommer vi inventera tomterna och göra platsen mer tillgänglig i form av stigkopplingar och utsikter. Vi vill skapa plats för vila, aktivitet och gemenskap. Vi kommer ibland att bevara och lyfta fram spår, till exempel husgrunder och viktiga kvaliteter på utvalda rivningsplatser.

Det finns i dag 57 stugor runt sjön. De privata eller utarrenderade stugorna runt sjön ingår inte i denna planering. Läs mer om stugorna på Nydala

Fotografi på stuga 96, Sjödala.

Sjödala, stuga 96, i nordöstra delen av Nydalasjön ska rekonstrueras 2022.

J. Stuga 96, Sjödala, byggs om. Stugan kommer i stället rekonstrueras. Det är framskjutet till 2022. Det innebär att två stugor byggs om 2022.

K. 10–12 stugor planeras att avvecklas och tomterna ska göras i ordning. Sju stugor rivs under oktober/november. Se vilka under Frågor och svar nedan. Informationsskyltar kommer också att finnas vid dessa stugor.

L, Tydligare information

Utöver detta vill kommunen förbättra skyltningen i området. Det gäller stora orienteringstavlor men också enklare väg­visningar till lite gömda pärlor i Nydalaområdet. Tanken är också att alla stugor ska få en skylt där man kan ta del av stugans eventuella historia och vad som ska ske med stugan. All information om utvecklingsplanerna samlas på den här webbsidan.

L. Orienteringstavlor, vägvisning till "gömda pärlor", information om stugorna (QR-koder), webbplats. Arbetet med orienteringstavlor/vägvisning pågår. QR-koder till stugorna skjuts fram till 2022. Webben är klar.

M, Tomtebo strand

Tomtebo strand blir ett nytt stadsdelsområde med cirka 3 000 bostäder. Här ska bland annat skapas en stor stadsdels­park med olika funktioner och med en hel del sparad skog. Detaljplaneområdet sträcker sig fram till Olle Fiskares väg men området nedanför, mot sjön, kommer också ses över för att öka användningen för allmänheten och bli en förlängning av parken. Olle Fiskares väg fortsätter att vara en del av promenadstråket runt sjön.

Dialogplats Tomtebo strand, som ligger vid lilla parkeringen utmed Olle Fiskares väg, kommer att få nya dialogfrågor i sommar och en överraskning planeras på platsen.

M. Nya dialogfrågor och nyhet på dialogplatsen. Den nya frågan är: Hur skulle ditt bostadsområde kunna underlätta för dig att återbruka i stället för att köpa nytt? I samband med det har vi byggt två "sänggungor" av sängar från Returbutiken som exempel på återbruk.

N, Nydalasjön

För att Nydala ska fortsätta vara en attraktiv badsjö är vattenkvaliteten viktig. Kommunen mäter kontinuerligt halten av näringsämnen (fosfor och kväve), planktonsammansättningen som är en god indikator på vattenkvaliteten samt från och med i år även tungmetaller. I dag är statusen på Nydalasjön god men sjön är fortfarande känslig för påverkan.

Problemet med kliande hudutslag som man kan få i sjön på sommaren har inte med vattenkvaliteten att göra, utan beror på fågelparasiter (Cerkarier) som uppkommer i grunt och varmt vatten. Bästa åtgärden är att hålla rent på stränderna för att hålla bort fåglar. Ta bort vegetation från vattnet är inte bra för fosforhalterna.

N. Mätningar av Nydalasjöns vattenkvalitet (fosfor, kväve, planktonsammansättningen och tungmetaller). Näringshalterna har gått upp litegrann - men från en låg nivå.

Frågor och svar

I den första etappen (2021) är det i huvudsak ett antal stugor i den sydvästra delen som vi planerar att avveckla 2021, vilket hänger ihop med den framväxande stadsdelen Tomtebo strand. Även ett par stugor på den sydöstra delen planeras för rivning. Exakt vilka och hur många beror på vilka vi får rivningslov för. Men vi planerar för att 10-12 stugor kommer att tas bort för att ge allmänheten tillträde till sjön.

De stugor som Fastighetsavdelningen fått rivningslov för är stugorna på bilderna nedan. Sju av stugorna tas bort i etapp 1 med start i slutet av oktober. Läs mer om stugorna


foto på stuga 14

Stuga 14 tas bort okt/nov -21

foto på stuga 42

Stuga 42 tas bort okt/nov -21

foto på stuga 43A

Stuga 43A tas bort okt/nov -21

foto på stuga 47

Stuga 47 tas bort okt/nov -21

foto på stuga 52

Stuga 52 tas bort okt/nov -21

foto på stuga 59

Stuga 59 tas bort okt/nov -21

foto på stuga 133

Stuga 133 tas bort okt/nov -21

foto på stuga 38

Stuga 38

foto på stuga 43

Stuga 43

foto på stuga 45

Stuga 45

foto på stuga 45A

Stuga 45A

foto på stuga 46

Stuga 46

foto på stuga 140

Stuga 140

Fastighet ansöker om rivningslov hos Bygglov. Det är sedan byggnadsnämnden som tar ställning till om rivning beviljas eller inte.

I översiktsplanen finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Det ska göras genom att ta bort stugorna runt sjön men behålla ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och också flytta en del stugor till det området.

Det är alltså grunden till att stugorna tas bort. Nu visar det sig att vissa bevaransvärda stugor inte kan flyttas till nordöstra delen, varför ett antal stugor få stå kvar på "sin plats".

Många av stugorna som tas bort nu är i mycket dåligt skick. Där vi tar bort stugor ska vi skapa andra typer av platser som fler kan nyttja. Det behövs fler möjligheter att ta sig till sjön för rekreation och naturupplevelse. 

I översiktsplanen finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Det skulle göras genom att ta bort stugorna runt sjön men behålla ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och också flytta en del stugor till det området.

Huvudskälet till att stugor inte flyttas är att det inte går att upphäva strandskydd på obebyggda tomter – det kommer alltså inte att beviljas bygglov för detta. Skicket på stugorna, som planeras att avvecklas, är så pass dåligt att det är tveksamt om de kan förflyttas. En flyttning skulle också betyda gamla träd behöver tas ner och vägen kan behöva förstärkas, vilket skulle betyda ett stort ingrepp i naturområdet.

De byggnader som stått utan hyresgäster har under åren farit illa. Anledningarna till att stugorna inte rustats upp tidigare är flera. Det har inte funnits någon planering för vilka stugor som skulle bevaras och vilka som skulle tas bort eller när arbetet skulle påbörjas. Budgeten för underhåll är begränsad och andra byggnader, som används, har fått prioriteras i planeringen. Nu har möjligheten getts att göra en inventering av stugorna och det finns pengar avsatt för avveckling av ett antal stugor och renovering av en stuga i år.

Det har funnits många privatpersoner som varit intresserade av att hyra en Nydalastuga. Då ett av målen i den fördjupade översiktsplanen har varit att göra Nydalasjön tillgänglig för allmänheten, har det inte varit aktuellt att hyra ut stugor till enskilda privatpersoner. En annan orsak har varit att det inte funnits någon tidsplanering för avveckling av stugorna. Därför har det varit oklart och osäkert att göra upp hyresavtal som varit bra för både hyresgäst och Umeå kommun som hyresvärd.

Gärna föreningar som har glädje och kan dra nytta av närheten till sjön och naturen men alla typer av föreningar är välkomna att anmäla intresse. Alla stugor blir inte tillgängliga på en gång utan de kommer att renoveras under ett antal år framåt.

Meningen att stugorna ska vara tillgängliga för kommunens medborgare, genom till exempel föreningar, skolor, universitet. Men vi kommer i genomsnitt inte kunna rusta mer än ett par stugor per år, beroende på hur mycket stugorna behöver anpassas. Välkomna att använda formuläret längre ned på sidan om er förening är intresserade. Stugorna är inte tänkta att hyras ut till privatpersoner eller företag.

I dag samsas gång- , cykel- och biltrafik på vägen närmast sjön. Sommartid är det ibland trångt på vägen, särskilt när det går bussar till KFUMs lägerverksamhet. Den nya vägen byggs för att kunna flytta bort biltrafiken och låta gång- och cykel använda den sjönära, gena och belysta vägen på ett säkrare sätt.

Jag har en fråga, idé, synpunkt:Användning av kommunala stugor

De kommunala stugorna ska förstås komma till användning. Vi hoppas att många föreningar är intresserade att bedriva verksamhet i det här området. Möjligheterna att anpassa stugorna efter behov diskuteras med föreningarna efter hand. Intresseanmälan finns nedan.

Intresseanmälan Nydalastugorna


Kan ni tänkta er att dela stuga med annan verksamhet? * (obligatorisk)
Kan ni tänkta er att dela stuga med annan verksamhet?


Kortadress till den här sidan: www.umea.se/nydalautveckling

Sidan publicerades