Bostadsbyggande och täthet

Nivån på det framtida bostadsbyggandet anpassas för att tillgodose bostadsefterfrågan. För att nå tillväxtmålet 200 000 invånare år 2050 krävs att utbyggnadstakten fördubblas. Bostadsbyggandet ska präglas av energieffektivitet, mångfald och variation vad gäller upplåtelseformer, bostadsstorlekar och typer. Det ska finnas en blandning av boende och verksamheter, mötesplatser och närhet till gröna strukturer. Attraktiva boendemiljöer, god arkitektur liksom möjligheter att gå, cykla eller åka buss till arbete och fritid ska vara vägledande för planeringen.

Ett av syftena med den föreslagna inriktningen på byggandet är att tillskapa boenden som ligger nära serviceutbud och arbetsplatser. Kompletteringsbyggande och en mer sammanhållen stadsstruktur ger ett lägre trafikarbete än en mera utspridd bebyggelse. Investeringar i befintlig infrastruktur kan tas tillvara då gator, VA-system, skolor, daghem och kommersiell service vanligtvis redan finns utbyggt. Markkonsumtionen blir också lägre när stadens utbredning minskar. Sammantaget innebär detta bättre hushållning med resurser och är väsentligt i strävan att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle.

För Umeå stad handlar det om att nya stadsdelar och kompletteringsbebyggelse bör utformas som kvartersstad. Tyngdpunkten handlar om utveckling av tillkommande bebyggelse inom femkilometersstaden och särskilt inom influensområdet för kollektivtrafikens stomlinjer. Här behöver den tillkommande bebyggelsen vara av tillräcklig täthet för att översiktsplanens intentioner ska förverkligas. Det kan exempelvis innebära att mindre kompletteringar inte tillåts till förmån för större och mer omfattande kompletteringsprojekt som kan genomföras på längre sikt, allt för att trygga att så många människor som möjligt ska kunna nyttja kollektivtrafik i stomlinjenätet samt att kollektivtrafiken får ett tillräckligt underlag för att utveckla stomstråkstrafik. Influensområdet för kollektivtrafikens stomlinjer och femkilometersstaden bör därför analyseras särskilt utifrån att maximera nyttan av läget. Några nya områden föreslås för bebyggelseutveckling i anslutning till staden. I dessa områden finns möjlighet till kollektivtrafikförsörjning genom att förlänga kollektivtrafiklinjer.

Sidan publicerades