Kommunens behov av lokaler

Behoven för framtiden är ökande när det gäller kommunens behov av lokaler för skolor, förskolor och olika typer av vård- och omsorgsboenden. Kommunen har ett ansvar för olika målgruppers integrering i staden däribland hemlösa, våldsutsatta, personer med funktionsnedsättning, barn, äldre med flera. Utifrån ansatsen om blandstad blir det allt viktigare att exempelvis förskolor, så kallade LSS-boenden, vårdboenden etcetera integreras i annan bebyggelse inom kvartersstaden än byggs som enskilda enheter. Utveckling enligt strategierna för hållbar tillväxt och byggande av en tät blandstad med nära avstånd och mötesplatser liksom bland annat stärkning av kollektivtrafiken inverkar positivt på målgrupperna. Inte minst när det gäller möjligheterna att leva ett självständigt liv.

Sidan publicerades