Bostadsförsörjning

Arbetet med bostadsförsörjningsfrågor är av stor betydelse för en tillväxtkommun som Umeå. I översiktsplanens olika delar redovisas markområden som avsatts för framtida bostadsbebyggelse. Redovisade områden har avsatts efter prövning av olika, ibland motstående, allmänna intressen. Kommunens Bostadsförsörjningsprogram, som bland annat innehåller kommunens mål för bostadsförsörjningen, omarbetas en gång per mandatperiod. I utbyggnadsordningen, som uppdateras årligen, redovisas när i tiden planerade bostadsprojekt avses påbörjas.

Läs mer i avsnittet Bostadsbyggandets aktörer och roller.

Sidan publicerades