Stäng

Bebyggelseutveckling

Sidan publicerades

Utveckling av bebyggelse utgår från strategierna för hållbar tillväxt och scenariot för den framtida bebyggelsestrukturen för Umeå kommun. Intentionerna för tillkommande och nuvarande bebyggelse beskrivs i den fördjupning som ett geografiskt område berör.

För Umeå stad handlar det om att nya stadsdelar och kompletteringsbebyggelse bör utformas som kvartersstad. Tyngdpunkten handlar om utveckling av tillkommande bebyggelse inom femkilometersstaden och särskilt i anslutning till kollektivtrafikens stomlinjer. Några nya områden föreslås för bebyggelseutveckling i anslutning till staden. Planen har en tydlig inriktning också på utveckling av de större tätorterna samt byar inom tillväxtstråk enligt Scenario för bebyggelsestrukturen. Se Umeå mot 200 000 invånare.   

Nivån på det framtida bostadsbyggandet anpassas för att tillgodose bostadsefterfrågan. För att nå tillväxtmålet 200 000 invånare år 2050 krävs att utbyggnadstakten fördubblas.

Sidan publicerades