3.1.2.1.2 Gata

Ritningars innehåll

Ritningar ska utformas enligt de allmänna kraven i avsnitt 3.1.2.1 Ritningar.

Ritningsskalor

 • Planritningar – normalt skala 1:200 eller 1:500
 • Profilritning väg / gata – längdskala 1:1000, höjdskala 1:100
 • Normalsektioner – 1:20, 1:50, 1:100
 • Tvärsektioner – 1:100
 • Detaljer – 1:10, 1:20, 1:50, 1:100

Höjd- och måttplan

 • Samtliga marklinjer, markdetaljer etcetera
 • Beläggningstyp
 • Höjdsättning för slitlagrets överyta
 • Anslutningshöjder till omgivande mark och avvattningspunkter
 • Höjd på överkant dagvattenbrunnar (DRB) för överytans avvattning
 • Radier, klotoider, längdmätning med mera på geometrier
 • Måttsättning, vägbredder, körfältsbredder etcetera
 • Slänter med lutningsangivelser i de fall där de avviker från normalsektionens redovisade släntlutningar
 • Dräneringsledningar för gata
 • Eventuella lågt sittande fönster, sockelventiler med mera
 • Entrénivåer

Vägutrustningsplan / Skyltplan

Om det inte tas fram en separat vägutrustningsplan kan nedan information redovisas på ytbehandlingsplan/markplaneringsplan så länge ritningarna inte blir otydliga.

 • Breddmått för körfält, GCM-vägar etcetera
 • Vägmarkeringar med linjelittera och linjebredd
 • Övergångsställen, cykelöverfarter, spärrytor
 • Vägmärken med skyltlittera
 • Trafiksignaler
 • Stolplägen för trafiksignaler och belysning
 • Räcken
 • Annan markutrustning
 • Fartdämpande åtgärder

Profiler

 • Profillinje med lutning i % och vertikalrader
 • Terrasslinje
 • Befintlig marknivå
 • Undersökt och/eller antagen befintlig bergnivå
 • Utspetsningar
 • Räcken, trummor, skyddsåtgärder med mera
 • Korsningar och anslutande vägar, trummor, större ledningar
 • Dagvattenbrunnar
 • Dräneringsledningar för gata
 • Förstärknings- och skyddsåtgärder
 • Tvärfallsdiagram
 • Busshållsplatser med mera

Normalsektioner

 • Stakad linje / Centrumlinje
 • Vägområdesgräns, fastighetsgränser etcetera
 • Tvärlutningar, höjder, måttsättning
 • Diken, slänter, mittremsor, sidoområden
 • Överbyggnadslager
 • Stolpar, utrustningar och andra frekvent förekommande föremål
 • Kantstöd, stödmurar, räcken etcetera
 • Trädens färdigutvecklade storlek ska åskådliggöras i sektionerna för att visa faktiskt utbredning

Tvärsektioner

 • Sektionsindelning
 • Överyta och terrass
 • Vägkropp
 • Diken, slänter, mittremsor, sidoområden
 • Kantstöd, stödmurar, räcken etcetera
 • Ev. skyddsåtgärder
Sidan publicerades