3.1.2.1.3 Övriga ritningar

Under detta avsnitt beskrivs redovisningsprinciper för några vanligt förekommande ritningstyper, utöver de som tas upp i de närmast föregående avsnitten.

Ritningars innehåll

Ritningar ska utformas enligt de allmänna kraven i avsnitt 3.1.2.1 Ritningar.

Ritningsskalor

 • Planritningar – normalt skala 1:200 eller 1:500
 • Profilritning – normalt längdskala enligt plan, höjdskala 1:100

Geoteknik

Ledningsritningar generellt

 • Relevanta marklinjer, markdetaljer etcetera
 • Samtliga träd och andra detaljer/installationer i mark som kan hamna i konflikt med ledningar
 • Ledningsdimensioner och material
 • Vattengångsnivåer (VA)
 • Planerade, befintliga och ledningar som slopas
 • Överkantsnivå och vattengångsnivå på samtliga brunnar (VA)
 • Brunnstyper
 • Isolering av ledning

VA-ritningar

I projekt gemensamma med Vakin där kommunens ledningar visas på samma ritningar som Vakins ledningar är det Vakins anvisningar för riktningsdokumentation som gäller.

Kommunens och Vakins ledningar ska redovisas så att respektive ägarskap kan särskiljas.

Befintlighetsritningar

 • Samtliga marklinjer, markdetaljer etcetera
 • Beläggningstyp
 • Befintliga höjder
 • Höjd på överkant dagvattenbrunnar (DRB)
 • Entrénivåer
 • Belysning
 • Brunnar
 • Träd

Rivningsritningar

Rivningsritningar tas fram då all information ej framgår på övriga ritningar. Det ska tydligt framgå vilka anläggningsdelar som rivs.

Belysningsritningar

Ritningar för belysning ska generellt upprättas med innehåll och utformning enligt de allmänna kraven formulerade i avsnitt 3.1.2.1 Ritningar, med eventuella ändringar eller tillägg enligt ritningsanvisningar lämnade under rubriken Relationsritningar i avsnitt 3.5.7 Dokumentation och provning.

Ledningssamordningsritningar

Ritningar för ledningssamordning ska redovisa:

 • Samordnade, fysiska lägen och utbredningar i plan för nya eller omlagda ledningar, kablar, kanalisationer, brunnar etcetera i förhållande till andra byggnads- och anläggningsdelar i mark.
 • Sektioner i lämplig omfattning där ingående ledningar och kablar redovisas med sina föreslagna inbördes lägen i förhållande till andra byggnads- eller anläggningsdelar i mark.
 • Detaljer i lämplig omfattning som i plan och/eller sektion visar hur brunns- och ledningsplacering ska samordnas.
 • Befintliga ledningssystem samt befintliga och planerade träd, skelettjordar, installationer och andra detaljer i mark samt närliggande byggnader och anläggningar som man behöver ta hänsyn till under byggande och drift.
 • Uppgifter om vilka som lämnat underlag i form av inmätningar, ledningskartor o dyl.
 • Hänvisningar till externa ledningsägares ritningar i fråga om dimensioner, typer, antal och andra uppgifter för kablar, kanalisationer, rörledningar, brunnar o dyl.
Sidan publicerades