3.1.2.1.1 Mark och Landskap

Ritningars innehåll

Ritningar ska utformas enligt de allmänna kraven i avsnitt 3.1.2.1 Ritningar.

Ritningsskalor

 • Planritningar – normalt skala 1:200 eller 1:500
 • Detaljer – 1:10, 1:20, 1:50, 1:100

Höjd- och måttplan

 • Samtliga marklinjer, markdetaljer etcetera
 • Beläggningstyp
 • Höjdsättning för slitlagrets överyta
 • Anslutningshöjder till omgivande mark och avvattningspunkter
 • Höjd på överkant dagvattenbrunnar (DRB) för överytans avvattning
 • Måttsättning
 • Eventuella lågt sittande fönster, sockelventiler med mera
 • Entrénivåer
 • Belysning
 • Luftningsbrunnar (för träd)

Ytbehandlingsplan / Planteringsplan

 • Samtliga marklinjer, markdetaljer etcetera
 • Beläggningstyp
 • Utrustningar
 • Växtförteckning med uppgift om art/sort (svenskt och vetenskapligt namn), kvalitet (stamomkrets i centimeter), med vilken produktionsmetod det är odlat etcetera
 • Lekredskap och fallskyddsytor
 • VA-/kabelbrunnar och andra utrustningar för att undvika kollision med utformningsdetaljer
 • Skyddszon för träd
 • Hänvisning till trädskyddsplan
 • Belysning
 • Luftningsbrunnar (för träd)

Detaljritningar

Detaljritningar ska tas fram där behov finns att visa en mer detaljerad utformning och konstruktionsuppbyggnad, till exempel infästningar, grundläggningar, materialmöten, nivåskillnader etcerera.

Exempel på detaljritningar kan vara:

 • Trädgropar
 • Skelettjord
 • Ramper och trappor
 • Stålkanter
 • L-stöd och murar
 • Stenläggning
Sidan publicerades