3.1.2.1 Ritningar

Utformning


Där inte annat anges av tekniska handboken ska ritningar utformas enligt SIS Bygghandlingar/Bygghandlingar 90. se 3.1.2 Handlingar.

Höjd- och koordinatsystem

Koordinatsystem Sweref 99 20 15 med enheten meter.
Höjdsystem RH2000.

Äldre modeller som måste användas som underlag i uppdraget transformeras till Sweref 99 20 15.
Vid omvandling av nivåuppgifter som refererar till andra höjdsystem, exempelvis RH00, RH70 etcetera, ska kontakt tas med kommunens lantmäteriavdelning för besked om hur stor korrigering i det aktuella fallet ska vara.

Namngivning


Modellfiler namnges enligt SIS Bygghandlingar/Bygghandlingar 90.
Ritningsnummer erhålls av beställare. I annat fall namnges ritningar enligt SIS Bygghandlingar/Bygghandlingar 90.

Modellfiler


Filer ska levereras AutoCAD dwg-format.
Objekt som inte avser redovisa höjddata ska ha Z-värde 0.
Planmodeller ska vara ritade i rätt koordinater och vara vridna enligt gällande koordinatsystem.
Modeller ska vara rensade från oanvända objekt, block, lager, linjetyper etcetera som inte behövs för ritningsredovisning.
Modeller ska inte innehålla externa referenser (X-refar).

Modeller med information om ledningar levereras i den omfattning som ledningsägarna medger det, med hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.
Inga ritningslayouter ska förekomma i modellfiler.

I modeller ska ingå en ruta med uppgifter om uppdragsnamn och –nummer, typ av modellinnehåll, referenssystem (plan och höjd), leverantör och leveransdatum.

Ritningsdefinitioner

I de fall entreprenören ska leverera relationshandlingar till beställaren, ska konsulten överlämna underlag bestående av ritningsdefinitionsfiler med tillhörande externa referenser och styrfiler. De externa referenserna ska vara kopplade till och paketerade med ritningsdefinitionen på ett sådant sätt att entreprenören enkelt kan lägga in ändringar som gjorts i förhållande till bygghandlingen och stämpla om ritningarna till relationsritningar, samt skriva ut ritningarna med det utseende som är tänkt.

PDF

Samtliga PDF-dokument ska rensas från kommentarer/markeringar. Ritningar ska plottas i vektoriserat format.

Hänvisningar

Om det hänvisas till andra ritningar i handlingen ska detta redovisas med ritningsnummer.

Ritningars innehåll

För läsbarhet ska text och siffror ha minsta storlek 2,5 mm på utskriven ritning i helskala (A1). Text och siffror ska framgå tydligt och får inte korsas av linjer eller täckas av raster.
Textobjekt ska vara i TrueType-typsnitt (TT).

Samtliga ritningar ska innehålla:

  • Skalstock
  • Rithuvud med minst orienterande text, datum och status.
  • Teckenförklaring med samtliga förekommande tecken, linjer och symboler

Planritningar

  • Primärkarta inkl. gränser, fastighetsbeteckning, kvartersnamn, gatunamn, byggnationer, marklinjer m.m
  • Andra relevanta underlag till exempel ledningar, inkopplingspunkter
  • Höjd- och koordinatsystem
  • Norrpil
  • Ev. orienteringsfigur, konnektionslinjer om handlingen består av flera plan-delar.
  • Vägområde, arbetsområde, entreprenadgränser.
Sidan publicerades