3.1.2.2.3 Beskrivningar

Riktlinjer

I de fall projekterat material eller arbete inte redovisas med text i Ej prissatt mängdförteckning upprättad enligt ovan, exempelvis då det saknas MER, som fallet till exempel är för AMA VVS-Kyla, kan tekniska beskrivningar utan mängder upprättas.

Andra objektspecifika arbetsbeskrivningar, materialförteckningar etc där arbeten eller material inte ska prissättas direkt i dokumenten, kan också föras till denna kategori handlingar.

Filformat

Beskrivningar ingående i förfrågningsunderlag eller bygghandling levereras i pdf-format.

Sidan publicerades