Luftmiljö

Utmaningarna angående luftmiljön återfinns framför allt i de centrala stadsdelarna där vägtrafiken är som mest påtaglig. Detta i kombination med stängda gaturum och inversionen under vinterhalvåret förorsakar luftföroreningar som påverkar människors hälsa. Kombinationen av hållbara stadsbyggnadsprinciper och ett fortlöpande arbete med åtgärds­programmet för luft är avgörande för att Umeå ska kunna nå uppsatta mål rörande stadens luftkvalitet och tillväxt. Åtgärdsprogrammet följer upp och ger förslag på direkta åtgärder med en bestämd tidshorisont.

Kommunens ställningstaganden redovisas i Fördjupning för Umeå och gäller för kommunen som helhet.

Hänvisning

Se Fördjupning för Umeå för övergripande inriktning och ställningstaganden samt respektive gällande fördjupningar och tematiska tillägg för förekommande konkretiseringar.

Sidan publicerades