Buller och bebyggelseplanering

Buller är ett av de stora miljöproblemen i dagens städer och är en utmaning vi behöver hantera i stadsbyggandet. Den största delen buller i Umeå kommer från trafiken men även från flyg, helikopter, järnväg och verksamheter. Kommunen verkar för att godtagbara ljudnivåer uppnås som stödjer önskvärd stadsutveckling och att olägenhet för människors hälsa kan undvikas.

Ett prioriterat område är att begränsa bullret vid källan. Likväl som hanteringen av utmaningarna med luftmiljön handlar det om att följa de fastställda stadsbyggnads­principerna i den fysiska planeringen vilket på sikt ger miljövinster kopplat till framför allt trafikbullret. Sedan pågår på samma sätt ett kontinuerligt åtgärdsprogram mot buller vilket ger positiva effekter i närtid.

För att uppnå god bebyggd miljö i den täta stadsmiljön minimeras bullerstörningarna vanligtvis med att bebyggelsen självt utgör själva bullerskyddet för resterande del av fastigheten eller kvarteret. Med detta skapas tystare uteplatser och lekmiljöer kopplat till exempelvis bostäder och skolor. Tillgängligheten till lugnare ljudmiljöer utanför den täta stadsmiljön ger förutsättningar för återhämtning och rekreation. 

Kommunens ställningstaganden redovisas i Fördjupning för Umeå och gäller för kommunen som helhet. Avsnittet är uppdaterat utifrån ny lagstiftning.

Sidan publicerades