Vattenstatus

Vattnet är en av våra viktigaste resurser. För att trygga detta för framtida generationer får varken ekologisk eller kemisk status försämras. Miljökvalitets­normer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vatten­förekomst. Det har med tiden fått en allt mer betydande roll i planeringen. Det krävs helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra kvaliteten på yt- och grundvatten. För vattenförekomster i Umeå kommun är det främst försurning, över­gödning och vandrings­hinder som leder till måttlig eller otillfredsställande ekologisk vatten­status. Landhöjningen längs Umeås kust gör att fosfor anrikats i sjöar som bildats av avsnörpta havsvikar. Det gör sjöar och havsvikar särskilt känsliga för ytterligare fosfor­belastning.

I översiktsplanen läggs ramarna fast för kommunens mark­användning som stöd för hållbar tillväxt. All planläggning och prövning ska ske så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte försämras. Status för olika vatten­förekomster redovisas inte i översiktsplanen eftersom uppgifter inte skulle vara relevanta och aktuella särskilt länge. Aktuella uppgifter finns i Länsstyrelsens VISS-databas som uppdateras löpande och är kopplad till kommunens planerings­underlag. I alla planerings­skeden och tillsyn med mera arbetar kommunen utifrån data­basen VISS i form av GIS-baserat underlags­material. I planeringsunderlaget finns även grundvattenkarta, jordarts­karta, avrinningsområden, samt kart­baserade uppgifter om markavvattning, enskilda avlopp, renings­verk, VA-ledningar med bräddpunkter samt badvatten­kvalitet. Kommunen följer upp miljökvaliteten i kustvikar och sjöar sedan decennier liksom lokal status för vatten­kvalitetens utveckling på ett annat sätt än Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen hittills haft möjlighet till.

Kommunen beslutade år 2016 om en strategi för vatten och avlopp med syfte att gynna fortsatt tillväxt på hållbart sätt samt att kommunens vatten fortsatt ska hålla god kvalitet. Strategin anger var VA-nätet behöver byggas ut. I strategin görs en prioriterings­ordning där miljö­tillståndet vägt tyngst men där även utvecklings­planering tas i hänsyn. I strategin anges även riktlinjer med krav på åtgärder för områden som inte bedöms bli aktuella för VA-utbyggnad. Det finns vidare en prioritering för tillsyn inom en rad områden såsom jordbruk, enskilda avlopp, förorenad mark, miljöfarlig verksamhet med mera. Krav på samordnad recipientkontroll för vatten­recipienter med hög belastning från flera olika verksamheter.

Ökad andel hårdgjord yta kräver genomtänkta dagvatten­lösningar för lokalt omhändertagande för att minimera negativ påverkan på yt- och grundvatten. En dagvattenpolicy finns beslutad och kommer att konkretiseras i ett dagvatten­program som syftar till att gynna tillväxt och bidra till att miljö­kvalitets­normerna klaras.

I översiktsplanen pekas viktiga grundvattenresurser ut med tillhörande riktlinjer och vatten­skydds­områden. En behovs­bedömning och avgränsning av viktiga miljöfrågor görs inför varje översiktsplanedel och varje detaljplan. Där identifieras och behandlas behov av miljö­bedömning med miljö­konsekvens­beskrivning. Dessa integreras sedan i det fortsatta planarbetet.

Vattenförekomsterna berörs olika mycket av kommunens planerade/önskade tillväxt och ändrade mark­användning. Umeå ligger längs Umeälvens nedre del. Älven är en av Sveriges största sett till både som medel- och maximal­flöde. Det höga flödet i älven gör att den är relativt tålig sett till förändringar i vattenstatus. Områden nära kusten med grunda vikar och sämre vatten­omsättning bevakas särskilt, bland annat i VA-strategin. I fördjupning för älvs­landskapet finns riktlinjer kopplade till vattnets kvalitet. I anslutning till huvudorten finns även några mindre vatten­drag och en sjö som är utpekade som vattenförekomster.

Degernäsbäckens och Tväråns vattendrag är känsliga vattenförekomster där övergripande ställnings­taganden finns i översiktplan för Röbäck och Fördjupning för Umeå i syfte att uppnå och bibehålla god status genom bland annat fördröjning och rening av dagvatten. För Tavelån, som både påverkas av försurning och övergödning, finns särskilda ställnings­taganden i Fördjupning för Umeå. Nydalasjön är en ekologiskt känslig tätortsnära sjö där flera åtgärder har utförts för att på sikt förbättra vattenkvaliten. Vattenkvaliten och status för Nydalasjön och sjöns utlopp Kolbäcken regleras särskilt i Fördjupning för Nydala. I Sävarån har omfattande restaurerings­arbeten utförts för att förbättra  vandrings­möjligheter för fisk och särskilt ställningstagande och strategi finns för minska påverkan på Sävarån och med att Sävar expanderar och utvecklas.

Läs om dagvatten i avsnittet Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Mer information

All planläggning och prövning ska ske så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte försämras.

Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå kommun

Fördjupning för Umeå

Sidan publicerades