Ras och skred samt översvämning

Ställningstaganden som redovisas i Fördjupning för älvslandskapet utgör kommunens syn på frågor kopplat till ras och skred samt översvämning. För områden belägna utanför planavgränsning kan riktlinjer ur planen för älvlandskapet fungera som stöd vid bedömningar. Ett viktigt underlag är till exempel kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Andra viktiga underlag för planering och åtgärder i alla skeden är även skyfallskarteringar.

Mer information

Se Fördjupning för älvslandskapet för riktlinjer och förhållningssätt kopplat till risker som ras och skred samt översvämning.  Konkretiseringar finns även i Fördjupning för kusten.

Fördjupningen för älvslandskapet

Fördjupningen för kusten

Sidan publicerades