Kommunala bolag och miljömålen

I Umeå kommunkoncern ingår flera kommunala bolag som också omfattas av miljömålen. Här får du en kort inblick i hur de olika kommunala bolagen bidrar till miljömålen.

Umeå kommunföretag, UKF, är moderbolag för kommunens bolag och bistår bolagen med finansiering, lednings­tjänster och utbildning. Den operativa verksamheten omfattar planering och utveckling av kollektiv­trafiken inom kommunen, medverkan till utveckling av unga entreprenörer, ledning av koncernen och ägande av dotter­bolagen.

Åtgärder 2022–2025

Umeå kommunföretags största verksamhet är kollektivtrafiken. Därför prioriterar bolaget åtgärder som kan förverkliga fastställda övergripande kommunala målsättningar som anges i Umeå kommuns översiktsplan och kollektivtrafikprogram. I dessa anges att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort.

UKF ska bland annat tillsammans med väghållarna genomföra åtgärder så att kollektivtrafiksystemet upplevs snabbt, enkelt, tryggt, och att det känns bekvämt att resa i stadstrafikens stomlinjenät och längs kommunens tillväxtstråk. Åtgärder längs linjerna 1, 8 och 9 är prioriterade i första hand. Under 2022 genomförs en fram­komlighets­studie vars förslag ska implementeras från år 2023.

Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska vara trygg och tillgänglig för alla resenärsgrupper. I dag sker 70 procent av alla biljettköp i en app. Under 2023 lanseras en ny app i syfte att förenkla resandet genom bättre information.

Genom att utreda och införa så kallad ”Tap and go” – blippa ditt betalkort som ett vanligt busskort – ska det bli enklare för sällanresenärer och sänka tröskeln för nya resenärer att använda sig av lokaltrafiken i Umeå. Genom en ny företagsportal kommer också möjligheten för företag att resa hållbart att utvecklas och förenklas.

Säkerställer långsiktig finansiering av kollektivtrafiken i Umeå

Genom en långsiktig finansiering ska UKF säkerställa att trafikutbudet till och från befintliga områden utvecklas, att kollektivtrafikförsörjning av nya bostads- och verksamhetsområden sker tidigt samt att kommunens kollektiv­trafik planeras för långsiktig fossilfrihet. Under 2022 genomförs bland annat en förstudie för att studera förutsättningarna för 100 procent elektrifiering av Umeås lokaltrafik från år 2026.

Mer om UKF – Umeå kommunföretag AB Länk till annan webbplats.

AB Bostaden är det kommunala bostadsbolaget i Umeå med uppdraget att trygga en bostadsmarknad tillgänglig för alla genom att bygga och förvalta bostäder på ett hållbart sätt. Hållbara hem för alla, för ett bättre Umeå är AB Bostadens syfte och vision som beskriver inriktningen för både bolaget och en del av samhällsutvecklingen.

Åtgärder 2022–2025

AB Bostadens affärsplan har följande målområden som bidrar till Umeå kommuns miljö- och klimatmål:

 • Minska klimatpåverkan med 6 procent årligen jämfört med basåret 2019, för att nå en halvering till år 2030 och till sist klimatneutralitet till 2040
 • Uppnå fossilfria interna transporter till år 2030
 • Minska energianvändningen med 30 procent till 2030 (basår 1997)
 • Ge Bostadens hyresgäster möjligheter att leva mer klimatsmart
 • Ta bättre hand om material, som blir över från nybyggnation samt till viss del från större renoverings­projekt, och slussa in cirka 70 procent av materialet i cirkulära flöden

Mer om AB Bostadens hållbarhetsarbete finns på bostaden.se

Vår hållbarhetsresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå energi är en energi- och kommunikationskoncern som arbetar med helhetssyn på hållbar utveckling med visionen att skapa en enklare vardag för deras kunder och en hållbar framtid för regionen. Bolaget är en samhälls­aktör som i nära samarbete med andra utvecklar och möjliggör hållbara, tillgängliga och attraktiva energi- och kommunikationslösningar för regionen. Bolaget levererar nät för el och bredband, förnybar el från sol-, vind och norrländsk vattenkraft samt fjärrvärme och -kyla.

Åtgärder 2022-2025

Umeå energi bedriver sitt miljöarbete utifrån uppdraget för att linjera verksamheten mot de framtidsutmaningar som samhället står inför. Detta arbete bidrar till Umeå kommuns miljömål inom områdena Klimat genom vår miljöarbetet, Giftfri miljö genom att avgifta kretsloppet och ställa om den egna kemikalieanvändning, samt projekt för att öka biologisk mångfald i kraftledningsgator inom området Biologisk mångfald.

Miljömål

Umeå energis strävar efter att minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för cirkulär omställning. Detta gör bolaget på två sätt:

 1. Arbeta med konkreta utsläppsminskningar av fossil koldioxid och minska resursanvändning samt att skapa förutsättningar för förändring genom påverkansarbete.
 2. Vi aArbetar för att minska plasten i avfallet genom samverkan med andra aktörer, Fossileye för att identifiera fossila andelar i avfallet samt en förstudie av sorteringsanläggning.

Umeå energi skapar förutsättningar för framtiden

Umeå energi arbetar på flera fronter för en hållbar utveckling av Umeå. Några exempel:

I arbetet med grön infrastrukturell omställning bedriver bolaget en förstudie för hamnnära bio-CCS (BECCS) och tittar på olika lösningar för förnyelsebar och fossilfri energi.

Genom investeringsprogrammet för elnät där bolaget investerar 500–600 miljoner kronor de kommande åren räknar man med att möjliggöra ökad elektrifiering som motsvarar 2–3 gånger den nuvarande elförbrukningen i kommunen.

Genom investeringsprogram för befintlig infrastruktur investeras ytterligare 300–400 miljoner kronor.

Bolaget utvecklar också lösningar i samverkan med andra aktörer. Några exempel är en regional elektrifierings­pilot, Tomtebostrand, framtidens hållbara industrimiljöer, och Klimatneutrala Umeå 2030.

Mer om Umeå energis hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vakins uppdrag är att förse invånarna med dricksvatten, rena avloppsvattnet och hantera hushållens avfall.

Åtgärder 2022–2025

Vakin arbetar för en hållbar utveckling med avstamp i FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Hållbarhets­arbetet inom Vakin är integrerat med övrig verksamhetsstyrning. I styrmodellen löper en röd tråd från prioriterade globala hållbarhetsmål till bolagsövergripande mål. Att styra med ledningssystem för kvalitet och hållbarhet är en av bolagets huvudstrategier.

Varje år redovisar Vakin sina utsläpp av växthusgaser i ett klimatbokslut. Resultatet används för att bedöma vilka åtgärder som ska genomföras för att minska klimatutsläppen. Prioriterade åtgärder är att

 • effektivisera energianvändningen
 • ge bra förutsättningar för ökat återbruk och återvinning i samhället
 • utveckla de hållbarhetskrav vi ställer i upphandling inom bland annat bygg och anläggningsprojekt.

Vatten är en livsviktig resurs och för att skydda vattentäkter arbetar Vakin med vattenskyddsområden enligt en särskild handlingsplan.

Läs Vakins klimatbokslut och hållbarhetsarbete i hållbarhetsrapporten på www.vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inabs ambition är att vara en internationell förebild för samhällsekonomiskt lönsam infrastruktur och logistik­utveckling. Bolaget är verksamt inom projektutveckling, anläggningsförvaltning, positionering, hållbarhet och tillväxt.

Åtgärder 2022–2025

I Inabs grunduppdrag ingår att medverka till att ställa om godsflöden till mer hållbara transportlösningar. Under 2024 färdigställs bland annat en ny järnvägsterminal vid Dåva industriområde som kommer kunna erbjuda befintliga och nya företagsetableringar fossilfria transportlösningar.

Ett annat exempel på stora iinvesteringar i infrastrukturen med betydelse för det regionala näringslivets omställning, är utvecklingen av hamnen som projektleds av Inab.

All upphandling inom projektverksamheten vilar på definierade hållbarhetskriterier.

Inab genomför en ständig utveckling av sitt fastighetsbestånd i syfte att minska klimatavtrycket. Ett exempel är investeringen i en ny bergvärmeanläggning som kommer att installeras i Hörnefors resecentrum under 2022.

Mer om Inabs hållbarhetsarbete på inab.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upabs uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning. Upabs målsättning är att alla parkeringsplatser ska vara tydliga, tillgängliga och enkla att använda. Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum bidrar Upab till att skapa en attraktiv stadskärna och arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmiljöer.

Åtgärder 2022–2025

 • Upabs mål är att minska klimatavtrycket per egen bruttototalarea, BTA, till 6,25 kilogram år 2024.
 • Energiförbrukning per parkeringskund ska minska med 2 procent per år. Detta gäller i Upabs egna anläggningar. Laddning av elfordon ingår inte.
 • Utbyggnad av antal laddpunkter i egen regi med 65 under år 2022, 80 under år 2023 och 100 nya laddpunkter under år 2024.
 • Till år 2024 ska andelen gröna parkeringsköp vara 79 procent av alla parkeringsköp som tecknas.
 • Översyn av hållbarhetsstrategi som inkluderar resepolicy och analys av klimatpåverkan vid nybyggnation
 • Delta i att upprätta program för social hållbarhet.
 • Genomföra åtgärder enligt resultat från energikartläggning.
 • Utreda möjligheten att placera parkeringsköp i befintliga anläggningar.
 • Utreda Upabs roll och ansvar i framtida mobilitetsköp.

Mer om Upabs hållbarhetsarbete på www.upab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dåva DAC är det bolag som driver Umeå kommuns avfallsdeponier. Verksamheten innebär förflyttning av stora mängder jord och avfallsmassor dels för att anlägga de konstruktioner som behövs i verksamheten dels för hantering av mottagna avfallsmassor. Arbetena utförs med hjälp av inhyrda gräv- och lastmaskiner som dagligen arbetar inom verksamhetsområdet.

Åtgärder 2022–2025

Dåva DACs verksamhet har anknytning till samtliga av kommunens miljömålsområden. Största klimatpåverkan från dagens deponiverksamhet står maskindriften för. Under 2021 genomfördes upphandling av maskintjänster för en fyraårs-period. Vid upphandlingen ställdes krav på en successiv övergång till fossilfritt bränsle och där andelen fossilfritt ska vara 100 procent år fyra, år 2025.

För drift, kontroller och arbetsledning har bolaget tre pickupbilar och en vanlig personbil. Pickupbilarna kör numera på fossilfritt HVO-bränsle och personbilen är en elbil.

Verksamhetens elförbrukning domineras av drift av vattenreningsanläggningar. Bolaget har installerat solcells­paneler som förväntas täcka cirka 15 procent av verksamhetens elbehov.

Under 2021 påbörjades ett intensivt arbete med bekämpning av invasiva växter inom de anläggningar som bolaget har ansvar för. Stora bestånd av främst jättebalsamin och blomsterlupin har brett ut sig inom både Dåva deponi och avfallsanläggning och några av de gamla sluttäckta deponierna. Även mindre bestånd av jätteloka och vresros har påträffats. Olika bekämpningsmetoder såsom slåtter och kapning har använts. Arbetet fortsätter under 2022.

Dåva deponi och avfallsanläggning tar även emot jord från områden där invasiva arter sanerats. Jordmassorna deponeras djupt för att de invasiva arterna inte ska kunna gro.

Arbete med målet Giftfri miljö är i linje med Dåva DACs basverksamhet och ingår i bolagets grunduppdrag. Bolaget erbjuder deponering och vid behov även behandling av förorenade jordmassor från marksanering.

Mer om Dåva DAC:s hållbarhetsarbete finns på www.avfallscenter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolagets verksamhet är att äga fastigheterna i Umeå hamn och tillhandahålla hamninfrastruktur för Kvarken Ports och övriga verksamma i hamnområdet. Umeå hamn är beställarombud för de investeringar som utförs i hamnen, vilka syftar till att utveckla framtidens hållbara hamn.

Åtgärder 2022–2025

I Umeå hamn AB:s grunduppdrag ligger att utveckla Umeå hamn att uppfylla framtida krav som ställs på en hållbar hamn. Arbetet med att ta fram en strategisk plan för markanvändningen och den fortsatta utvecklingen fram till 2050 pågår. I planeringen ingår bland annat att reservera ytor för möjligheten att hantera fossilfria bränslen men också att skapa de bästa förutsättningarna för hamnen att utvecklas till ett multimodalt godstransportnav, där samtliga transportslag kan mötas och samverka.

Umeå hamn ingår bland annat i ett projektinitiativ inom EU-fonden Interreg som heter Blue Supply Chain, (Umeå kommun, Umeå energi och Umeå hamn är partners i detta projekt). Hamburg hamn är huvudpartner och projektet syftar till att utreda hamnens roll som energinod för övriga samhället. Fokus är på vätgas och möjligheten att använda vätgas som fartygsbränsle, men också att klarlägga de fysiska och affärsmässiga förutsättningarna att tillverka och lagra vätgas i hamnen.

Elektrifiera hamnen är ett annat samarbetsprojekt med Umeå energi där elförsörjningsbehovet kopplat till omställningsmål år 2035 utreds. I projektet ska förutsättningar för bland annat landström och elektrifiering av hamnens kranar och fordon utredas. I projektet ingår även att göra en handlingsplan, vilken ska tala om hur de uppsatta målen ska nås.

Umeå hamn AB genomför en ständig utveckling av sitt fastighetsbestånd i syfte att minska klimatavtrycket.

Mer om Umeå hamns hållbarhetsarbete finns på umeahamn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades