Frågor och svar om miljömålen och åtgärdsprogrammet

Här finns frågor och svar om miljö- och klimatmålen och åtgärdsprogrammet.

Den visar vi behöver göra mer än det vi har tagit beslut om för att nå målet om att andelen hållbara resor ska öka till 65 procent till 2025. Det här kan du läsa mer om i åtgärdsprogrammet och i rapporten Effektbedömning av trafikprogrammen i Umeå på www.umea.se/miljomal

Där finns information klimatavtrycket från kommunens nämnder fördelar sig mellan olika utsläppskategorier, till exempel transporter, uppvärmning av lokaler, elanvändning, o.s.v.

Det här kan du läsa mer om i åtgärdsprogrammet och i rapporten Beräkningsmodell för kommunens koldioxidutsläpp www.umea.se/miljomal

Åtgärdsprogrammet innehåller många åtgärder av utredningskaraktär och de i sig ger begränsade miljöeffekter eller utsläppsminskningar. I remissen efterfrågar vi input på fler åtgärder som har skarpare effekt.

Fler och mer effektfulla åtgärder behövs för att vi ska nå målen. Under remisstiden efterfrågar vi förslag på fler åtgärder och bättre effektbedömningar. Läs mer om hur du lämnar synpunker på sidan www.umea.se/miljomal

Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för kommunkoncernens arbete, men vi kommer aldrig att nå alla miljömål helt på egen hand. För att nå ända fram arbetar vi också för att engagera många fler. Både lokalt och regionalt, men även nationellt och internationellt. Företag, privatpersoner, föreningar, nätverk och andra offentliga organisationer har också en viktig roll att spela. Därför bygger kommunens hållbarhetsarbete på samarbeten med andra drivna och kompetenta aktörer.

En koldioxidbudget är ett sätt att visa hur mycket utsläppsutrymme vi har, och därmed bestämma hur snabbt minskningarna måste ske för att budgeten inte ska överskridas. Modellen är framtagen av forskare på Uppsala universitet och utgår från Parisavtalets 1,5-gradersmål

Som underlag till kommunens miljömål valde Fridays for future att samla in pengar för att ta fram en koldioxidbudget Varför tog kommunen inte fram en sådan själv?

I arbetet med miljömålen valde Umeå kommun att jobba med en annan modell som också tydliggör behovet av snabba utsläppsminskningar, men på ett annat sätt.

Modellen kan du läsa mer om här

I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om miljömålen 24 februari 2020, antogs också ett tillägsuppdrag att kommunen ska ta fram en beskrivning av i vilken takt utsläppen ska minska, till exempel genom en koldioxidbudget.

Vi blev glada över initiativet som Fridays for future tog. Deras framtagna budget har varit och är ett viktigt kompletterande underlag i vårt fortsatta arbete med att ta fram en beskrivning av i vilken takt utsläppen ska minska.

Nej, som underlag använder vi den koldioxidbudget som togs fram av Fridays for Future i samband med arbetet med miljömålen.

Kommunen har tagit fram fyra för att visa hur minskningstakterna skulle kunna se ut utifrån dagens utsläpp. Framtidsscenarierna är en delleverans för tilläggsuppdraget som antogs i samband med miljömålen. Ett av dessa scenarier bygger på den minskningstakt som angavs i Fridays for Futures koldioxidbudget.

Nej, vi har inte räknat på någon minskningstakt för kommunkoncernens egna utsläpp. Däremot har vi beräknat att koncernens utsläpp av växthusgaser var 117 kiloton år 2019. För att klara målet måste utsläppen minska till 18 kiloton år 2025. Det ger en tydlig indikation på att kraftiga minskningar måste ske varje år fram till 2025.

Programmet består av en pdf och en excel-fil som innehåller alla förslag på åtgärder. Filen är tänkt som en hjälpreda för att kunna sortera och filtrera bland åtgärderna.

Om du vill fördjupa dig finns också två bilagor. Du hittar alla dokument på sidan www.umea.se/mijlomal

Organisationer, kommunala verksamheter och företag kan yttra sig om åtgärdsprogrammet. Även du som privatperson kan lämna synpunkter och förslag.

Under remisstiden har förvaltningen fått i uppdrag att göra en omvärldsbevakning av andra kommuners åtgärdsprogram. Till exempel bland kommuner inom innovationsprogrammet Viable cities, för att studera deras arbete med åtgärdsförslag och skattningar av klimateffekt och kostnad för olika åtgärder.

Utöver kommunens nämnder och bolag har 38 andra kommuner och organisationer blivit ombedda att lämna ett yttrande. De här har fått remissen:

Politiska partier

Arbetarpartiet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Samverkanskommuner

Bjurholm

Nordmaling

Robertsfors

Vindeln

Vännäs

Örnsköldsvik

Organisationer

BioFuelRegion

Energikontor Norr

Extinction Rebellion Umeå

Ekologiska lantbrukarna Västerbotten

Fastighetsägarna MittNord

Fridays for Future Umeå

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Företagarna Västerbotten

Handelskammaren

LRF Västerbotten

Länstrafiken

Länsstyrelsen Västerbotten

Matsam

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd

Nätverk för hållbart byggande i kallt klimat

Region Västerbotten

Rekoring Umeå

Sametinget

Skogsstyrelsen

Sveriges åkeriföretag norr

Swedavia

Uminova innovation

Västerbottens museum

Du kan mejla elin.lindqvist@umea.se. Märk ärenderaden i mejlet med KS-2021/01098. Vill du kommentera enskilda åtgärder kan du med fördel använda och bifoga en svarstabell som du kan ladda ner på sidan www.umea.se/miljomal Länk till annan webbplats.

Remisstiden är cirka 10 veckor. Vi vill ha alla synpunkter, förslag och yttranden senast den 28 februari.

Arbetsgruppen sammanställer alla inkomna yttranden och eventuella ändringar i programmet görs. Programmet bearbetas till en slutgiltig version för antagande.

December–februari 2022: Remiss

Du kan lämna förslag på åtgärdsprogrammet från den 20 december till och med den 28 februari 2022

Mars 2022: Ändringar

Arbetsgruppen på Umeå kommun går igenom synpunkterna och justerar åtgärdsprogrammet

April eller maj 2022: Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om åtgärdsprogrammet ska antas. När beslutet kan tas beror på hur mycket synpunkter som kommer under samrådet.

Sidan publicerades