Stäng
Fotomontage av Norra ön med tänkbara hus inlagda i miljön.

Fotomontage över hur Norra Ön kan komma att se ut i framtiden. Montage: SWMS Arkitektur.

Norra Ön

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Det planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

Att bebygga Norra Ön för bostäder, förskolor, skola och verksamheter är i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Läs mer om hur Norra Ön är en del av Umeås hållbara tillväxt

Aktuellt

Detaljplanen för Norra Ön har varit på samråd fram till 4 februari 2021. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Nu sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse där alla synpunkter analyseras och kommenteras, och planförslaget. Just nu pågår fördjupade utredningar inför granskning. Bland annat om stabilitet och erosion närmast vattnet. Ett utvecklat och fördjupat förslag till detaljplan planeras gå ut på granskning under första kvartalet 2022.

Bilden är en illustration över ett så kallat rörelsestråk på Norra Ön. Vi ser en gata med breda gröna remsor mellan gatan och gång- och cykelvägen där man kan kan sitta, röra sig, balansera med mera.

Norra Ön har utformats för att främja och inspirera till vardagsrörelse i den offentliga miljön. Bilden visar ett exempel på hur en gata kan utformas för rörelserikedom. Här används breda grönremsor för fysisk och social aktivitet såväl som dagvattenhantering. Illustration: SWMS Arkitektur.

Detaljplanens utgångspunkter

Utgångspunkterna för planeringen av Norra Ön togs fram i bred dialog med allmänheten i arbetet med den fördjupade översiktsplanen som antogs 2008. Läs mer om Norra Ön i översiktsplanen

Därefter har rörelserikedom tillkommit som en viktig del i planeringen av stadsdelen.

 • Blandad bebyggelse: Den nya stadsdelens bebyggelse blir varierad när det gäller användning och gestaltning. Antalet våningar anpassas efter landskapet, den befintliga bebyggelsen och för att skapa bra solförhållanden på gårdar och i offentliga rum.
 • Bilsnål planering: Broarna binder samman Umeås östra och västra stadsdelar och trafikstrukturen prioriterar gena och attraktiva gång- och cykelförbindelser som förväntas få ned behovet av egen bil.
 • Bevarande och utveckling av natur och grönstruktur: Planen syftar även till att möjliggöra bevarande av skogens ekologiska funktion som spridningskorridor genom att spara viktiga delar av lövskogen. Planens grönstruktur syftar till att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv, främja ekosystemtjänster, erbjuda möjlighet för rekreation i närområdet och säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet.
 • Attraktiva, trygga och tillgängliga offentliga rum: Det offentliga rummet ska gestaltas utifrån människans behov av social samvaro, aktivitet och lek, men också lugn och ro.
 • Rörelserikedom: Planen har utformats för att främja och inspirera till vardagsrörelse i den offentliga miljön.
  Läs mer om rörelserikedom på Norra Ön

Se filmen om förslaget till detaljplan

Filmen är ungefär sex minuter lång och ger en övergripande bild av detaljplanen och hur Norra Ön är tänkt att bli.

Se förslag till detaljplan för Norra Ön i 3D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan panorera runt i 3D-modellen själv, eller välja 12 fasta vyer. 3D-kartan öppnas i nytt fönster. Webbläsaren Internet Explorer kan inte användas.

Översiktlig plankarta av förslaget till detaljplan

Bostäder och verksamheter bildar en tydlig kvartersstruktur. De flesta byggnaderna är 4-6 våningar. Några högre byggnader i norra spetsen och lägre byggnader intill Klungbyn. De nya gång- och cykelbroarna kommer att binda ihop Umeå på ett hållbart sätt i och med att det blir tydliga, gena stråk för gång- och cykeltrafiken. Via den nya bilbron och utmed det centrala stråket på Norra Ön kommer bil- och kollektivtrafik att ledas. Kollektivtrafik kan även trafikera den befintliga bron till Ön som kommer att byggas om. Mobilitetsanläggningar med parkering och hållbara mobilitets­lösningar ligger utmed stråket så att biltrafik kan minska i övriga delar av stadsdelen. De två förskolorna och grundskolan är också placerade utmed stråk så att lämning och hämtning kan ske på ett smidigt sätt och utan bil. Natur och parker kommer att skapa en grön stadsdel, där bevarandet av strandskogar är en viktig del. Den norra spetsen av Ön kan bli ett attraktivt besöksmål för hela staden.

Förslaget till detaljplan och alla handlingar

En övergripande plankarta där man kan se byggnadernas placering, park och natur, mobilitetsanläggningar, förskolor, skola, gång- och cykelvägar och bilvägar.

Preliminär tidplan

 • 2020: Förslag för detaljplan tas fram
 • 2021: Samråd. Fortsatt arbete med detaljplanen. Fördjupade utredningar med mera.
 • 2022: Granskning av detaljplan. Antagande av detaljplan.
 • 2022–2025 Projektering av vägar/broar.
 • 2024–2026: Ny bilbro byggs
 • 2025–2029: Gång- och cykelbroar byggs.
 • 2028–2029 Befintlig bilbro upprustas/anpassas för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • 2026–framåt: Markanvisning, byggnation och inflyttning. Det tar minst 15 år innan alla etapper av Norra Ön är färdigbyggda.
En illustration som visar en möjlig bild av norra spetsen på Ön. På bilden syns hus, skog, brygga och kallbadhus vid vattnet.

En idéskiss över norra spetsen på Ön vintertid. Illustration: SWMS Arkitektur.

Vanliga frågor och svar

Att bebygga norra Ön för bostäder, förskolor, skola och verksamheter är i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Den övergripande idén är att Umeå ska skapa en tätare stad. Då minskar kostnader för infrastruktur och det blir fler människor som kan använda till exempel kollektiv­trafik och andra funktioner som vi redan har. Att bebygga norra Ön följer tillväxtstrategierna, framför allt när det gäller femkilometersstaden och att skapa hög täthet i nya stadsdelar.

Läs mer om varför Norra Ön är en viktig pusselbit i Umeås tillväxt.

Förutom Bostaden och Skanska, som redan äger fastigheter inom planområdet, har inga markanvisningsavtal ännu tecknats av Umeå kommun. Därutöver finns ett antal privata fastighetsägare som kan utveckla sina fastigheter själv eller tillsammans med andra.

Om detaljplanen inte överklagas beräknas en ny bilbro över till Ön börja byggas under 2024. Bostäder kan då tidigast börja byggas under 2026/2027.

Genomförandet av Norra Ön börjar med projektering och anläggande av ny infrastruktur, det vill säga broar, vägar och ledningar etc. Bostadsbyggandet påbörjas då nödvändig infrastruktur är färdigställd och kommer byggas i etapper. Det är ännu inte fastställt var byggandet börjar eller hur etappindelning kan komma att se ut. Troligtvis kommer bostäderna byggas ut i minst tre etapper där den första etappen utgörs av norra spetsen på Ön och därefter byggs området ut från norr till söder. Genomförandetiden planeras till minst 15 år.

Det planeras för cirka 2 800 bostäder som kommer att byggas i etapper under minst 15 år med start 2026/2027.

Planen möjliggör bostäder i blandade upplåtelseformer, till exempel hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter.

Nej, det planeras i huvudsak för flerfamiljshus.

Norra spetsen har stort potential att utvecklas till ett av Umeås besöksmål och ett landmärke. Kvarteret ges en flexibel användning för att i samspel med angränsande park och gaturum skapa en unik vattenfront som spelar med konstnärligt campus och markerar bilden av Umeå. Planen möjliggör platser för social samvaro, evenemang, uteservering, utsiktsplatser med hög tillgänglighet. Terrasseringar kan med stor fördel användas i många syften och för att möjliggöra vattenkontakt. Norra spetsens utformning kan bli aktuell för en arkitekttävling. Dess innehåll, gestaltning och utformning kommer att konkretiseras fram till granskningsskedet av detaljplanen.

Det planeras för tre gång- och cykelbroar och en ny bilbro. De kommer att finansieras av Umeå kommun, av staten genom det Stadsmiljöavtal som Umeå kommun tecknat och av andra exploatörer som äger mark inom området genom en exploateringsersättning som tas ut.

Det planeras för två förskolor och en grundskola med idrottshall. Verksamhetslokaler för etablering av till exempel affär, kontor och annat typ av service och tjänster finns med i detaljplanen.

Det finns också förutsättningar att skapa äldreboenden av olika slag. Men ingen särskild plats för det är utpekat i planen.

Detaljplanen säkrar bevarande av väsentliga delar av skogen som är av betydelse för djur- och växtliv. Till exempel strandskogen och lövskogen i de centrala och östra delarna av planområdet. En del av strandskogen som tas i anspråk föreslås att planläggas som park då det är viktigt med hög tillgänglighet inom dessa områden. Så att fler kan promenera utmed älvbrinken.

Vanliga frågor och svar om planeringsprocessen

Alla som vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan vid samrådet (5 januari – 4 februrari 2021) och sedan vid granskning (första kvartalet 2022). Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit senast innan samrådstiden eller granskningstiden har gått ut.

Kommunen måste alltid lyssna på synpunkter från berörda. Kommunen ändrar sedan planförslaget, om det finns sådana skäl, med hänsyn till synpunkterna. Om kommunen inte ändrar i planen enligt synpunkterna, måste kommunen förklara varför de inte beaktas. Det görs i en samrådsredogörelse som presenteras i samband med att detaljplanen ställs ut för granskning.

Efter samrådet gås alla synpunkter igenom. Sedan ställer kommunen ut det eventuellt bearbetade förslaget till detaljplanför granskning. Där ingår också den samrådsredogörelse där kommunen redovisar inkomna synpunkter och hur de hanterats.

Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. De som yttrat sig under samrådet, och andra berörda, ska få ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor.

När granskningstiden gått ut sammanställer de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett gransknings­utlåtande och meddelar dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen för Norra Ön.

Om du är missnöjd med en detaljplan kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan endast överklaga detaljplanen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan vara berörd om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till planområdet. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till kommunen.

Jag har en fråga om Norra Ön

Se gärna Vanliga frågor och svar ovan, men om du har någon annan fråga är du välkommen att ställa den här. Vi svarar så fort vi har möjlighet.Bilden är en arkitektskiss över stadsdelstorget och stadsdelsparken.

En idéskiss över stadsdelstorget och stadsdelsparken sommartid. Illustration: SWMS Arkitektur.

Milstolpar

 • Början av 2000-talet: planeringen av Ön inleddes och genomfördes med hög delaktighet av Umeåbor och intressenter.
 • 2008: den fördjupade översiktsplan för Ön klar
 • 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts.
 • 2018 bestämdes att Norra Ön också ska vara först ut med innovationsprojektet ”Planering för rörelse­rikedom” med regeringskansliet som stöd, och även innovationsprojektet "Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv" genom Vinnova.

Kortadress till den här sidan: www.umea.se/norraon

Sidan publicerades