Utvärdering Idéforum 1

Reflexioner från deltagarna efter mötet

Utvärdering gjordes i direkt anslutning till mötet och via webbformulär efteråt.

Bra initiativ och engagerande

I utvärderingen framkom det att deltagarna tycktes överens om att idéforumet var ett väldigt bra initiativ, att arbetsformen var bra och att diskussionsklimatet kändes öppet och prestigelöst. Det upplevdes som ett intressant nytt grepp att ta inom kommunen och väldigt positivt att boende i området får vara med i utvecklingen.

Den information och inspirationsföreläsning som visades under kvällen gjorde att många kände sig engagerade och höjde visionstankarna kring området. Det framkom även att man upplevde det som ”högt i tak” och att man fick sin röst hörd.

Intressant att arbeta i grupp

Den blandning av individer som uppstod i gruppena uppskattades och underlättade diskussionen. Nya idéer och synpunkter kunde skapas när gruppen bestod av folk i olika åldrar och livsituation. Det uppkom även synpunkter om att det hade varit intressant att arbeta med fler än ett tema under kvällen, och att man gärna därför ville delta i olika grupper.

Tas synpunkter tillvara?

Däremot uttrycktes det att man fortfarande känner osäkerhet kring vilken hänsyn som kommer tas till uppkomna åsikter, samt att kommunikationen och annonseringen innan kvällen kunnat varit tydligare.

Det framkom även att det hade kunnat funnits en insamling av övriga synpunkter och tankar i lokalen. Det uppkom även synpunkter kring kvällens tidsschema och längd, där man ansåg att vissa övningar tenderade att vara lika, och att det blev viss upprepning av frågor under kvällen. Även om det var ett komprimerat schema för kvällen uppskattades det att alla punkter hanns med och att diskussionen fick ta plats. Instruktionerna för övningarna var också
ibland många, och när övningen genomfördes i flera moment, var det
svårt att följa med och dokumentera på rätt papper.

"Era i samlande synpunkter är värdefulla och ger bra input i vårt fortsatta arbete. Vi har dem i åtanke i planeringen och upplägget för kommande idéforum framöver."

Sidan publicerades