Resultat från dialoger

Dialogfråga - Vinterkul på Tomtebo strand mars 2024

Som en invigning på sportlovet anordnades lördag den 2 mars 2024 en vinterdag i blivande stadsdelsparken - Sjöparken på Tomtebo strand. Under dagen hölls en tipspromenad där det samlades in önskemål på aktiviteter man vill kunna göra i Sjöparken. Stadsdelsparken ska växa fram under flera år och utvecklas genom samskapande tillsammans med Umeåbor och de som kommer bo på Tomtebo strand.

Totalt fick vi in ca 130 förslag på aktiviteter och frågan löd såhär: Vad skulle du vilja kunna göra i Sjöparken på vintern?

Resultat:

Skridskor 29 st
Pulka/skrana 28 st
Skidor 24 st
Grilla/fika 15 st
Leka/lekplats 13
Bastu/bastubad- 7 st
Slalombacke 3 st
Skoter 2 st
Lekpark 2 st
Snöborg 2 st
Pimpla 1 st
Dragrace 1 st
Pricktavla 1 st
Gruppträning 1 st
Skatepark 1 st
Basketkorgar 1 st
Festival 1 st
Isskulpturer 1 st
Innebandyrink 1 st
Parkour 1 st
Klätterställning 1st

Synpunkter från utställningskuben i Väven 2023

Under perioden 25 mars 2020– 9 januari 2023

Cirka 27 relevanta lappar med cirka 30 övergripande kommentarer har lämnats i förslagslådan. Lappar med irrelevant innehåll har städats bort/inte räknats med/noterats. Synpunkterna har kategoriserats i teman efter innehållet i de insamlade lapparna.

Resultat

Läs hela rapporten, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

De flesta kommentarerna berör tankar om livet mellan husen och bevarandet av natur och grönska. Man har också idéer kring hållbarhet och mobilitet. Här är en sammanfattning, fritt formulerat.

 • Hållbarhet och Energi: Invånare föreslår användning av snö för fjärrkyla, vilket är en del av ett bredare önskemål om hållbara energilösningar.
 • Byggnader/ boendet: Det finns en vilja att utveckla nära vatten för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till vattenbaserade aktiviteter. Det föreslås också att byggandet ska beakta social hållbarhet genom att blanda boendeformer för olika befolkningsgrupper.
 • Stadsdelen/utrymmet mellan husen: Önskemål om tillägg av kulturella och sociala funktioner som kattcaféer, språkcaféer och digitala servicecenter. Detta understryker en strävan efter en levande och inkluderande stadsdel.
 • Natur/grönska: Det framkommer starka önskemål om att bevara och utveckla grönområden. Plantera gärna nya skog och spara så mycket skog som möjligt för den biologiska mångfalden och skapa rekreativa områden som promenadbroar och bryggor.
 • Mobilitet: Förslag på ny busslinje och bilpool för att underlätta tillgängligheten inom stadsdelen.
 • Bevarande av natur: Det uttrycks oro över förlusten av biologisk mångfald och lokal natur. Det finns även en oro att området blir för urbaniserat på bekostnad av naturområden.

Synpunkter från utställningskuben i Väven 2020

Under perioden november 2019 – 25 mars 2020

Cirka 52 relevanta lappar med cirka 80 övergripande kommentarer har lämnats i förslagslådan. Lappar med irrelevant innehåll har städats bort/inte räknats med/noterats.

Resultat

Det är inte enkelt att sammanfatta de synpunkter och förslag som kommit in via brevlådan. Kommentarerna omfattar många aspekter.

Läs hela rapporten , 669.3 kB, öppnas i nytt fönster.

De flesta kommentarerna berör tankar om hur husen ska byggas och hur boendet ska fungera samt (16 kommentarer) om att över huvud taget bebygga skogen (16 kommentarer). Man har också idéer kring hållbarhet och energi, hur naturen och grönskan ska bidra till stadsdelen samt om mobilitet. Här är några axplock (fritt formulerat);

 • Skogen är viktig för människan, vi får längre och längre till naturen, bevara skogen som den är. Bygg inte här.
 • Alla ska ha en chans att bo på Tomtebo strand (blandade boendeformer/priser)
 • Behåll så mycket av skogen och området runt Kolbäcken som möjligt.
 • Bygg i trä och inte för tätt och högt – bygg blandat.
 • Använd förnyelsebar energi, till exempel solpaneler.
 • Skapa utrymme för odlingar, gemensamma verkstäder och liknande.
 • Så få parkeringar som möjligt, laddstolpar för elbilar, fokusera på gång- och cykelvägar.

Dialogfrågor maj 2019 – april 2020

Under perioden 1 maj 2019 – 1 april 2020

Cirka 90 personer svarade på frågorna.

Tre frågor:

 1. Kolbäcken och ett stort område runt bäcken ska bevaras. Hur kan Kolbäcken skapa värden på Tomtebo strand – både för de som ska bo där och de som besöker området?
 2. På Tomtebo strand kommer det att finnas bil- och cykelpooler, elcyklar, lådcyklar, sparkcyklar, kollektivtrafik. Så här behöver du inte egen bil. Eller?
 3. Tomtebo strand ska bli en inkluderande stadsdel där det finns ett stort socialt engagemang och gemenskap. Känner du din granne?

Resultat

De som svarade på frågorna tycker att det är viktigt med orörd natur i en stad och i ett bostadsområde, där människor oavsett ålder och funktionshinder kan få tillgång till det. Man kan tänka sig att klara sig utan bil om det finns tillgång till bil- och cykelpool. Umeåborna utbyter främst artighetsfraser med sina grannar men hjälper också varandra på olika sätt. I kommentarerna (14 stycken) kan man bland annat läsa om vikten av att följa Kolbäckens olika faser, att återvinning/postutlämning måste lösas på annat sätt om man ska klara sig utan bil, och att det är en balansfråga hur nära relation man vill ha med sina grannar.

Läs hela resultatet , 1015 kB, öppnas i nytt fönster.

Var fanns frågorna?

Dialogkväll Intresseföreningar 9 december 2019

Den 9 december var det dialogkväll med intresseföreningar som har sin verksamhet runt Nydalaområdet. Elva personer deltog.

Förutom information om projektet genomfördes en workshop kring "hot och möjligheter" med Tomtebo strand. Syftet var att säkerställa att viktiga frågor inte förbises och fånga kunskap och frågor i god tid. Det blev bra diskussioner som ansvariga i projektet kan ta med sig i planeringen.

Läs hela rapporten , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Här nedan en samman­fattning:

Resultat

Intresseföreningarna såg många möjligheter kopplade till deras verksamheter. Det handlade i huvudsak om rörelse­rikedom, motion, fritidssysselsättning, sociala aktiviteter och service. Men också reflexioner kring mobilitet och den ekologiska samt sociala hållbarheten i området. Några exempel:

 • Skapa roliga skolvägar, åk skridskor till dagis, utforma roliga busshållplatser som uppmuntrar rörelse/utveckla sina färdigheter. Konst att balansera och klättra på.
 • Kanotverksamheten kan utvecklas med bättre lokaler och uthyrningsmöjligheter.
 • Utegym kan byggas.
 • IKSU kan till exempel ha utomhusgympa på större gräsytor vid sjön.
 • Skapa ”servicehubbar” för fritids- och motionsaktiviteter
 • Värmestugor på båda sidor om sjön som är ”tillräckligt stora”.
 • Vinterkafé för vintersportare.
 • Här ska det finnas aktiviteter och utbud för tonåringar.
 • Gör en gång- och cykeltunnel till Coop Tomtebo.
 • Skapa gena, tydliga vägar till Tomtebo strand, till exempel från Iksu.
 • Gemensamma lokaler och lösningar på Tomtebo strand är viktiga för den ekologiska och sociala hållbarheten.
 • Hur blir belastningen på Nydalajön i och med ökad bebyggelse runt om?
 • Fler bostäder ger ökad biltrafik på Tomtebovägen.
 • Hur blir bullersituationen på området?
 • Om verksamheterna måste vara vinstdrivande blir det en viss sorts verksamhet. Måste finnas utrymme för annat på Tomtebo strand.
 • Det är viktigt att man inte tar dit företag som konkurrerar ut redan befintlig verksamhet i närområdet.

Dialogfrågor november 2018 – maj 2019

Under perioden 19 november 2018 – 1 maj 2019.

Cirka 50 personer svarade på frågorna.

Resultat

Det inkomna resultatet gav oss en inblick om vad umeåbor tänker om hållbarhet och vad de använder området till i dag.

 • Resultatet visar att social hållbarhet främst betyder att kunna bo över generationsgränser, arbeta ideellt i gemensamhetslokaler på området, odla tillsammans, utbyte av varor och tjänster mellan grannar (delnings­ekonomi).
 • Hållbarhet kopplas mestadels till ekologiska aspekter såsom hållbar energi, sopsortera och återvinna. Men också att dela och odla.
 • Platsen används främst till att motionera runt Nydalasjön och på skogsstigar. Men också till avkoppling.
 • I kommentarerna (cirka 35 stycken) framkom det att naturen kring Nydalasjön är viktig och att det upplevs dåligt att skogen ska tas ned. I och med detta lämnades ett flertal önskemål om att bevara vandringstråken runt sjön och stigarna kring Kolbäcken.
 • Många tankar kring hur man vill röra sig området, hur gårdar och hus ska utformas, hållbart resande, hållbart byggande och vikten av lägenheter som många kan ha råd att bo i.

Slutligen skrev 40 personer upp sig för inbjudan till workshop, möten och webbenkäter.

Läs hela resultatet , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågorna

 1. Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel ur ett socialt perspektiv. Vad kan det betyda för dig?
 2. Tomtebo strand ligger i ett viktigt rekreationsområde som vi ska hantera varsamt. Hur använder du området i dag?
 3. Tomtebo strand ska bli en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel. Vad är hållbarhet för dig?

Var fanns frågorna?

Dialogdag 16 juni 2019

Söndag 16 juni 2019 var det dialogdag på Tomtebo strands dialogplats på Olle Fiskares väg/Carlskroken i värme och solsken. Ett 50-tal personer besökte platsen, gick vandringar utmed Kolbäcken, samtalade med projekt­medlemmar, provade att paddla på Nydalasjön med mera.

Det skedde också tre "invigningar" den här dagen; den skulptur/sittbänk "Frö-Sitt" som Jögge "Sur-Olle" Sundqvist skapat, bokskåpet där man kan dela böcker med varandra - som en symbol för hållbarhet och för det vi vill åstad­komma på Tomtebo strand och fyra nya dialogfrågor på träden vid dialogplatsen.

Resultat

Under dagen hade projekmedarbetare på Tomtebo strand många konstruktiva, givande samtal med besökarna. Dels på dialogplatsen, dels under de guidade vandringarna i skogen. Exempel på synpunkter som kom in är

 • önskemål om bra cykelvägar till nya Coop
 • lokaler och utrymmen för föreningar runt Nydalasjön
 • orienterbarhet för cykel från Ålidhem mot Tomtebo
 • restaurangverksamhet vid sjön
 • god kollektivtrafik i området
 • det är viktigt att lyckas med området när det gäller upplevelser och det ekologiska
 • det är viktigt att göra Tomtebo strand världsledande för att andra ska ta efter.
 • vikten av att bevaka skog i området, till exempel för hundpromenader
 • det känns tryggt att gå i skogen, lätt att sig ut ur skogen, finns ingen risk att gå vilse
 • i dag är skogen är en del av ett större skogssammanhang
 • synd att skogen försvinner men förstår behovet av bostäder och vikten av att det blir så bra som möjligt
 • det är viktigt med en bred korridor runt Kolbäcken så att skogskänslan finns kvar.
 • det är viktigt att det känns tillåtet att gå utmed bäcken. Inte för privat.
 • gator ska inte ligga närmast bäcken.
 • hur vi planerar runt bäcken spelar stor roll för upplevelsen.
 • markera ut olika bredder på skogskorridoren i skogen, så det blir lättare att förstå och lämna synpunkter.

Workshop 4 juni 2019

Tisdag 4 juni var det dialogkväll på restaurang Översten vid stadshuset. Ett tiotal deltagare diskuterade Kolbäcken, Nydalasjön och hur man kan leva ett hållbart vardagsliv.

Dialogkvällen med workshop på tre stationer blev givande med hög kvalitet på diskussionerna. Läs hela rapporten från dialogkvällen , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.. Här nedan en sammanfattning:

Skogen värderas högt

En övergripande analys av resultatet är att skogen värderas mycket högt. Runt Kolbäcken, utmed Nydalasjön och egentligen i hela det område som ska bebyggas. Man vill behålla karaktären i området, men man vill också öka attraktionskraften och användningen av området.

Behåll karaktären runt Kolbäcken men gör den mer tillgänglig

När det gäller Kolbäcken vill man bevara den naturliga karaktären, värna om det gröna och orörda. Man anser också att 30 meters korridor känns för smalt. Men det kommer också förslag som innebär att man vill ha lite mer iordningställt och tillgängligt på vissa platser. Idéer om att göra Kolbäcken till ett besöksmål sticker ut.

Behåll karaktären utmed Nydalasjön men utnyttja dess potential bättre

Området utmed Nydalasjön beskrivs som den potentiellt viktigaste platsen för området. Man har många idéer som skulle öka attraktionskraften och användningen, såsom café/restaurang, omklädningsmöjligheter, bryggor och bättre stigar för vandring och cykel. Samtidigt är det viktigt att den naturliga karaktären finns kvar, tyst och fredat. Låga hus närmast vattnet.

Närhet är viktigt för hållbart vardagsliv

När det gäller det hållbara vardagslivet kan vi dra slutsatsen att man vill ha mycket nära till mycket. Det man kan tänka sig att ha mer än en kilometer från boendet är arbetsplatsen och skolan och kanske bibliotek, ishall och vårdcentral. Det rådde delade meningar kring bilarna – en del vill ha bilfritt i närområdet (500 m), medan andra vill ha parkeringsplatsen inom 50 meter.

Väl fungerande kollektivtrafik avgörande

Andra synpunkter som stack ut i samtalen rörde kollektivtrafiken och cyklingen. Man lyfte vikten av bra linjesträckningar, hög turtäthet, nära till hållplatser, matartrafik till Universitetet och bättre/fler cykelvägar över/under E4.

Läs hela resultatet , 2.6 MB.

Grafik som visar samtalsfrågor som utgår från hållbarhetsprogrammet. 1 Vilka möjligheter kan vi se med Tomtebo strand? 2 Vilka hot eller problem kan vi se med Tomtebo strand?
Sidan publicerades