En ny flygbildmontage över Tomtebo strand.Förstora bilden

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil. Illustration: White arkitekter.

Tomtebo strand

En ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Tomtebo strand planeras i samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag (HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö samt Umeå energi och Vakin), och med delaktighet av Umeåbor.

Aktuellt
Ny cirkulationsplats byggs på Tomtebovägen/Betongvägen

Som en förberedelse för den kommande utbyggnaden av Tomtebo strand byggs en cirkulationsplats på Tomtebovägen/Betongvägen. Arbetet planeras att starta i mitten av juni och beräknas pågå fram till oktober 2024.

Under tiden cirkulationsplatsen byggs asfalteras en förbifart för fordonstrafik så att trafiken kan passera arbetsområdet och för att minimera störningar. Infarten till Coop via Betongvägen kommer vara tillgänglig under hela byggperioden och även gång- och cykelvägen längs med Tomtebovägens östra sida. När cirkulationsplatsen är färdigställd och tas i bruk rivs förbifarten och marken återställs.

Avverkning av träd i samband med byggnationen av cirkulationsplatsen
I samband med byggandet av cirkulationsplatsen på Tomtebovägen kommer även en mindre yta skog att avverkas på 0,5 hektar, jämförbart med en fotbollsplan. Det är en del i förberedelserna för den framtida utvecklingen av Tomtebo strand. Den ytan som avverkas kommer längre fram att bli ett arbetsområde för bodar och maskiner när infrastrukturen påbörjas.

Anledningen till att ytan förbereds redan nu är för att kunna ta vara på överskottsmassorna från byggnationen av cirkulationsplatsen. Det ger oss en mer hållbar markanvändning då vi kan återanvända massor som annars skulle behöva transporteras i väg. Arbetet påbörjas i mitten av juni och beräknas pågå cirka en vecka.

Detaljplanen har fått laga kraft

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige och trädde i laga kraft den 14 januari 2024. Här kan du ta del av hela detaljplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen

Filmen är en sammanfattning av de synpunkter som kom in under samrådstiden och hur kommunen bemött dem i granksningsskedet.

(Du kan se en textad version om du klickar på CC-knappen uppe till höger på filmen)

De vanligaste synpunkterna från samrådet

Översiktsplanens strategier

Umeå växer och behovet av bostäder ökar stadigt. I översiktsplanen finns strategier för hur Umeå ska växa hållbart. Umeå behöver till exempel ”komma närmre”, så att de hållbara färdsätten blir mer attraktiva och tillgängliga. Området för Tomtebo strand ligger strategiskt. I översiktsplanen pekas området ut som lämpligt som en ny del av staden. Det ligger alldeles intill stora arbetsplatser, såsom Universitets- och sjukhus­området. Det är cykelavstånd, cirka 2–4 kilometer på cykelvägar, till många viktiga målpunkter i Umeå. Till exempel centrum, tåg- och busstationer och flygplatsen. Tomtebo strand binder också ihop Tomtebo med Universitetsstaden vilket skapar möjligheter för tätare kollektivtrafik och gena cykelstråk.

Enn illustration som visar avstånden från Tomtebo strand till viktiga målpunkter i Umeå.

Tomtebo strand ligger strategiskt. Det är cykelavstånd, cirka 2–4 kilometer på cykelvägar, till många viktiga målpunkter i Umeå, till exempel stora arbetsplatser, centrum, tåg- och busstationer och flygplatsen.

Hänsyn till naturvärden

Det bedöms vara möjligt att exploatera platsen och samtidigt ta hänsyn till naturvärden. Till exempel kommer skog sparas i så hög utsträckning som möjligt. I den gröna korridoren som går genom området, men också i parker och på skolgårdar. Broarna byggs över den sparade naturen för att undvika vandrings­hinder för växter och mindre djur inom den gröna korridoren. Den gröna korridoren skyddas i detaljplanen som ”Naturlig blandskog med oreglerad bäck”. Det betyder att man i framtiden inte kan bygga något eller avverka skogen på den marken. Det kommer att finnas en plan för skogens framtida skötsel. Skogen närmast Olle fiskares väg planläggs som "Natur", för att bevara skogen på båda sidorna av vägen. Dagvattnet kommer fördröjas och renas inom planområdet så att det är så rent det kan bli innan det når Kolbäcken. Dagvattnet leds inte till Nydalasjön. Därutöver sparas en minst 30 meter bred kantzon till Kolbäcken, så att den kan behålla sin sträckning och inte påverkas negativt av exploateringen.

Illustrationen markerar de åtgärder som görs för att skydda naturen på Tomtebo strand

Illustrationen markerar de åtgärder som görs för att skydda naturen på Tomtebo strand.

När man gör en detaljplan inventeras och utreds området noggrant som leder till att avsteg kan behöva göras jämfört med översiktsplanen. Till exempel har den "gröna korridoren" genom Tomtebo strand blivit bredare för att bevara så mycket naturvärden som möjligt och för att Kolbäcken ska kunna behålla sin naturliga sträckning. Kollektivtrafikstråket och gång- och cykelvägar har fått mer centrala och genare sträckningar för att bli mer attraktiva, jämfört med översiktsplanen.

Många uttrycker oro för trafikmängden på Tomtebovägen som i dag är hög i rusningstrafik. När Tomtebo strand är utbyggt kommer stadsdelen att ha två in- och utfarter, en vid Universitetsrondellen och en vid Tomtebovägen. Tillskottet av biltrafik från Tomtebo strand är bara en del av den totala trafikmängden på Tomtebovägen, men kommer dock att bidra till ökning av trafiken.

Att bygga ut Tomtebo strand kommer att ta cirka 20 år. Innan etapp 1 är klar, kommer Malmvägen, som kommer att skapa kopplingen mellan Tomtebovägen och E4, vara öppen för trafik. Carlslidsrondellen bedöms då komma att avlasta Tomteborondellen en del.

Tomtebo strand planeras för att det ska vara lätt att leva och resa utan bil. Umeå kommun har som mål att 65 procent av alla resor ska ske med hållbara färdmedel (gång, cykel och kollektivtrafik) vilket också är målet för Tomtebo strand. Här ska det vara enkelt att bo utan att äga egen bil. Genom att dra en stomlinje för kollektivtrafik med två hållplatser rakt genom området ökar användning av kollektivtrafik. Attraktiva, gena cykelstråk som hänger ihop med andra stadsdelar ökar cykelanvändningen. Det blir ingen genomfart för bilar i stadsdelen och begränsad biltrafik i övrigt. Parkeringshus placeras vid stadsdelens bilentréer, och de innehåller också bil- och lådcykelpooler. Behovet att köra bil minskar också genom de servicehubbar som ska finnas i stadsdelen. De kan innehålla bilpooler, cykelpooler, utlämningsplatser för paket/matkassar och delningstjänster. I kvarteren planeras bra möjligheter för att parkera cykel. Att det är nära till skola och förskolor, rekreation samt matbutiker och annan service minskar också behov av att resa med bil.

Många har haft synpunkten att naturområdet mellan befintliga Tomtebo och Tomtebostrand borde vara bredare för att avskilja områdena från varandra lite mer.

För att bemöta denna synpunkt har detaljplanen reviderats och avståndet mellan det befintliga Tomtebo och Tomtebo strand utökats till drygt 40 meter från tidigare 20 meter.

Delar av den befintliga skogen kan sparas för att ge en känsla av skog. Här kommer också en gång- och cykelväg. De nya husen på Tomtebo strand närmast parkstråket ska ha öppna gårdar mot parkstråket vilket bidrar med mer grönska.

Illustration över mötet mellan befintliga Tomtebo och blivande Tomtebo strand.

Illustrationen visar mötet mellan befintliga Tomtebo och Tomtebo strand.

Många hade synpunkten att man vill att det ska vara skog och träd närmast Olle Fiskares väg. Det är många som använder denna väg i rekreations- och motionssyfte och de vill då känna att vägen är avskild från bebyggelsen.

I samrådet var skogen mot Olle Fiskares väg inte med i detaljplanen. Utifrån inkomna synpunkter har plan­förslaget reviderats så skogen längs med Olle fiskares väg planläggs som "Natur". Marken har kommunalt huvudmannaskap vilket betyder att kommunen är ansvarig för skötsel och drift enligt framtida skötselplan.

Illustration av Olle Fiskares väg.

Illustrationen visar hur bebyggelsen kan komma att upplevas från Olle Fiskares väg. Man ser husen till höger i bild. Illustration: White Arkitekter.

Många tycker att det måste bli variation på lägenhetsstorlekar. I detaljplanen kan inte det regleras. Däremot kan vi ange en lägsta höjd på husen för att främja flerbostadshus. Och när marken ska säljas till byggaktörer, kan kommunen styra vilken typ av bebyggelse som är önskvärd för att få den blandning av boendeformer som är målsättningen.

Vilka ändringar är gjorda i plankartan efter samrådet?

En del av synpunkterna har inneburit förändringar i plankartan. Se nedan.

Plankartan med de ändringar som är gjorda sedan samrådet.
 1. En av förskoletomterna har gjorts större för att möta det förväntade behovet.
 2. Den gröna korridoren skyddas i detaljplanen som ”Naturlig blandskog med oreglerad bäck”. Det betyder att man i framtiden inte kan bygga något eller avverka skogen på den marken.
 3. Byggnadernas höjd inom det här området trappas ned mot omgivande natur cirka två våningar, för att anpassas till trädens höjd.
 4. I samrådet var skogen mot Olle Fiskares väg inte med i detaljplanen. Utifrån inkomna synpunkter har vi nu reviderat planförslaget så att avståndet mellan Olle Fiskares väg och bebyggelsen blir längre och den planläggs som naturmark.
 5. Skoltomten har gjorts större för att rymma en idrottshall och en större skolgård.
 6. Avståndet mellan nya Tomtebo strand och befintliga Tomtebo har utökats från 20 till cirka 40 meter.
 7. I dessa tre områden har gatu- och kvartersstrukturen justerats för att få en bättre snö-och avfallshantering.

Hur kan Tomtebo strand komma att se ut?

Hur kan det komma att se ut på Tomtebo strand? Se bilder av White arkitekter nedan.

Hur kommer Tomtebo strand att bli?

Se filmen som ger en bild av samrådsversionen av detaljplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Filmen är cirka 5 minuter lång och visas på Youtube.

Klickar man på den här illustrationen öppnas en fem minuter lång film om detaljplanen för Tomtebo strand på Youtube

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Se filmen som beskriver hållbarhetsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hur vi ska uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet på Tomtebo strand. Den är cirka 5 minuter lång och visas på Youtube.

Klickar man på den här illustrationen öppnas en fem minuter lång film om detaljplanen för Tomtebo strand på Youtube

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube

Vanliga frågor och svar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Översiktsplanen för Umeå, där kommunens tillväxtstrategier framgår, och fördjupningen för Universitetsstaden (där bostadsområdet Tomtebo strand ingår), samt fördjupningen för Nydala (som ska säkerställa att Nydalaområdet är för rekreation).

Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott tog den 21 februari 2017 beslut om att kommunen ska ta fram hållbarhetsprogram i Citylabmetodik  i samverkan med  sju byggaktörer. De beslutade även att detaljplanen också ska tas fram i samverkan. Se beslutet , 233.3 kB, öppnas i nytt fönster.. De tog också beslutet att godkänna det framtagna hållbarhetsprogrammet 2018-04-03, se beslut , 232.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Beslut om att påbörja detaljplan för Tomtebo strand togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Att bygga Tomtebo strand i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Den övergripande idén är att Umeå ska skapa en tätare stad. Då minskar kostnader för infrastruktur och det blir fler människor som kan använda till exempel kollektiv­trafik och andra funktioner som vi redan har. Att bebygga Tomtebo strand följer tillväxtstrategierna, framför allt när det gäller femkilometersstaden och att skapa hög täthet i nya stadsdelar.

Tomtebo strand är en mycket stor detaljplan och det kommer att bli många olika byggaktörer. I etapp 1 är det HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö som kommer att bygga cirka 900 bostäder. Det kan också tillkomma andra byggaktörer för verksamhetsbyggnader. Det kommer att ta 15–20 år innan Tomtebo strand är helt färdigbyggt.

Planen möjliggör bostäder i blandade upplåtelseformer; till exempel hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, kollektivhus. Målet är 50 procent hyresrätter och resten andra upplåtelseformer.

Intresseanmälan till bostäder sköts av respektive byggaktör i området. I etapp 1 är det HSB, NCC, Peab, Riks­byggen, Rikshem, Skanska, Slättö som kommer att bygga cirka 900 bostäder. Mer information om var du kan göra intressanmälan kommer via den gemensamma portalwebben www.tomtebostrand.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inflyttning till etapp 1 kan komma att ske 2027–2032.

Du kan vara med och påverka på olika sätt. Dialogen kommer både handla om hur vi ska skapa en hållbar stadsdel – socialt, ekologiskt och ekonomiskt men också om detaljplanen.

Läs mer om hur du kan delta

Nej. Ett grönt stråk kommer bevaras runt Kolbäcken, och genom stadsdelen från söder till norr (cirka 50–200 meter brett). Skogen närmast Olle Fiskares väg kommer också att bevaras i den norra delen av planen.

Det kommer att skapas en stor stadsdelspark (cirka 200 gånger 250 meter) där en del av skogen sparas och kompletteras med nya ytor. Parken utformas för att bli en mötesplats för boende och besökare i Tomtebo strand.

Det kommer också att finnas två kvartersparker och två "pocketparker" där en del av skogen finns kvar. De blir viktiga i vardagen och ska erbjuda lugn, aktivitet och lek på olika sätt. De har även en viktig funktion att ta omhand dagvatten vid stora skyfall.

Gaturummen kommer att ha mycket nyplanterade träd och andra planteringar som också bidrar till att skapa en grön stadsdel.

Exakt hur mycket skog som kan bevaras i övrigt är svårt att säga i det här skedet. Men stora delar av skogen kommer att behöva tas ned då marken måste höjas på stora delar av den del som ska bebyggas.

Illustrationen utgår från samrådskartan och är lite förändrad i granskningsskedet. Men principerna är desamma.

Det planeras för tre förskolor och en grundskola (F–6) med idrottshall.

Verksamhetslokaler för etablering av till exempel affär, kontor och annat typ av service och tjänster finns med i detaljplanen.

Mest yta för verksamhet finns utmed Kolbäcksleden – totalt cirka 70 000 kvadratmeter. Där kan det bli kontor, verksamheter och servicefunktioner som exempelvis inomhusidrott, laboratorium, sjukgymnastik, utbildnings­lokaler med mera.

Detaljplanen möjliggör även en ny brandstation i nordvästra delen av detaljplanen ut mot E4.

Det kommer också att skapas äldreboenden och gruppboenden på Tomtebo strand. De kommer att inrymmas i bostadskvarteren.

Illustrationen utgår från detaljplanen under samrådet och stämmer inte i alla detaljer.

Det planeras i huvudsak för flerfamiljshus, men det kommer att kunna byggas stadsradhus i sydöstra hörnet av detaljplaneområdet.

Det planeras för cirka 3 000 bostäder som kommer att byggas i etapper under minst 15–20 år med start 2024. Inflyttning från 2027-2032.

Genomförandet av Tomtebo strand börjar med projektering och anläggande av ny infrastruktur, det vill säga broar, vägar och ledningar med mera. Det kan börja 2023. Bostadsbyggandet påbörjas då nödvändig infra­struktur är färdigställd och kommer byggas i fyra etapper, där den första etappen är den södra delen av detaljplaneområdet (närmast befintliga Tomtebo). Genomförandetiden planeras till 15–20 år.

Tanken är att det ska finnas lösningar och service i området, som gör det lätt att leva hållbart på Tomtebo strand.

Det ska vara nära – till allt från förskola, naturupplevelser och busstrafik. Det ska vara enkelt att använda cykel eller buss för sina vardagsresor, men lite längre till den egna bilens parkering. Det kommer i stället vara möjligt att nyttja bil- och cykelpooler. Och nära till leveranspunkter (paket och matkassar) för att minska behovet av biltransport.

Genom att det finns lösningar för delning av saker och återbruk uppmuntras till hållbar konsumtion.

Stadsdelen ska innehålla mötesplatser och förutsättningar för ett livaktigt föreningsliv vilket främjar social hållbarhet och möjlighet att tillbringa sin fritid i närområdet och också locka besökare från resten av staden till Tomtebo strand och Nydalaområdet.

Läs mer om hur Tomtebo strand ska bli hållbart Öppnas i nytt fönster.

Det ska vara enkelt av välja att gå, cykla eller åka kollektivt på Tomtebo strand. Centralt genom stadsdelen blir det en bussgata som utformas för hög framkomlighet för bussen, på den största delen av detta stråk får bilar inte köra. Det blir två busshållplatser i området och turtätheten kommer att vara hög.

Huvudvägnätet för cykel har gena sträckningar och i de största stråken får cyklisterna helt egna banor separerade både från fotgängare och biltrafik. Dessa huvudstråk utformas för en hög framkomlighet. I mindre stråk i lokal­nätet blir det gemensamma gång- och cykelvägar och på gatorna med minst trafik samsas alla trafikslag; bilar, cyklister och fotgängare.

Det kommer att gå att köra bil i hela området men framkomligheten prioriteras lägre än för de hållbara trafik­slagen (gång, cykel och kollektivtrafik). Genomfartstrafik för bilar blir inte tillåtet. Huvudstråket är endast för kollektivtrafik och gång/cykel.

Illustrationen bygger på detaljplanen under samrådet och stämmer inte i alla detaljer. Men principen är densamma.

Tomtebo strand gör att trafiken på Tomtebovägen ökar. Samtidigt planerar kommunen för Malmvägens förlängning. Det innebär att en del trafik går via Carlshemsrondellen istället för Tomteborondellen. Malmvägen kommer att vara klar innan det blir inflyttning till första etappen av Tomtebo strand.

Passage över Tomtebovägen (från Tomtebo strand till Coop) blir i plan, det vill säga ingen tunnel.

Detaljplanen föreslår ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen in till Tomtebo. Den infarten är tänkt för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den blir också in/utfart för biltrafik till verksamheter/boende i den nordvästra delen av Tomtebo strand (som byggs i etapp 4). Den trafikutredning som har gjorts visade på att ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen inte kommer att skapa några framkomlighetsproblem på E4.

Nydalaområdet är ett av Umeås viktigaste och grönaste rekreationsområden. Här kan du läsa om utvecklings­planerna för området runt Nydalasjön: www. umea.se/nydalautveckling Länk till annan webbplats.

Tomtebo strand ligger inte inom Nydalas översiktsplaneområde – utan tillhör Universitetsstaden.

Läs om den i översiktsplanen

Promenadslingan runt Nydalasjön blir kvar som den ser ut i dag. Den befintliga Olle Fiskares väg bevaras, och kommer fortsättningsvis vara en grusväg. Den får dock en ny sträckning i början av området som ligger närmast Tomtebo. Olle Fiskares väg knyts ihop med Carlskroken som i dag. En hel del del skog på andra sidan Olle Fiskares väg, upp mot Tomtebo strand, bevaras också.

Skogen mellan Olle Fiskares väg och sjön ingår inte i detaljplanen. Det finns dock möjligheter att, i samband med utvecklingen av Tomtebo strand, förbättra upplevelsen och tillgängligheten till promenadslingan runt sjön. Och kanske komplettera med en ännu mer strandnära stig, fler möjligheter till ombyte och aktiviteter.

Jag vill ställa en fråga om Tomtebo strand:Fakta om Tomtebo strand

 • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter (bruttoarea) verksamhet. Cirka 7 000 personer kan komma att bo och arbeta här.
 • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden, Universitetsstaden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydala. Och endast fyra kilometer från centrum.
 • Cirka 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
 • Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå energi och Vakin.
 • Tidplan: Tomtebo strand kommer att byggas ut i etapper under 20 år. Nu när detaljplanen vunnit laga kraft, börjar vi planera och projektera för vägar och ledningar. Redan under våren kommer vi att påbörja för en cirkulationsplats för byggtrafik mitt emot Stora Coop Tomtebo. Infrastrukturen kan påbörjas under 2025. Byggstart för etapp 1 (för bostäder) kan ske tidigast 2026 med möjlig inflyttning 2028–2032.
Sidan publicerades www.umea.se/tomtebostrand