Fullmäktige 31 oktober 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:15

Sammanträdets öppnande – ålderspresident (det vill säga den som varit ledamot längst tid i fullmäktige) Marie-Louise Rönnmark (S) öppnar mandatperiodens första sammanträde

0:04:35

Val av kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen

0:09:10

Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

0:10:40

Delårsrapport januari–augusti 2022

1:31:50

Fastställande av Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024–2026

1:39:20

Revidering av riktlinje för planeringsprocess – budget och investeringar

1:52:10

Ny nivå för aktiekapital i Svenska kommunförsäkrings AB

1:52:45

Lån till Röbäcks 4H 2022

2:08:50

Rättelse: Detaljplan för fastigheten Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1 inom Tomtebo, Umeå kommun

2:09:45

Redovisning av motioner 2022, delrapport 2

2:10:05

Avsägelser och anmälningsärenden

2:10:50

Motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati – det nya demokratiprojektet i Umeå kommun; Jan-Olov Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) och Ellen Ström (V)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd; Veronica Kerr (KD)

0:37:55

Motion 1/2022: Gör Brinken till park; Davis Kaza (AP) och Marika Atlegrim (AP)

1:03:10

Interpellation: När blir kuratorer i äldreomsorgen verklighet? Veronica Kerr (KD)


Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades