Fullmäktige 29 maj 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:30

Interpellation: Fast omsorgskontakt – Kommer Umeå kommun att följa lagen efter den 1 juli? Veronica Kerr (KD)

0:21:30

Interpellation: Planera för mer småhusbebyggelse i Umeå! Anders Sellström (KD)

0:53:15

Motion 9/2020: Installation av brandlarm eller värmekamera vid bilparkering i kommunala bostads­områden som tidigare utsatts för brandattentat; Maria Nilsson (SD)

1:10:25

Motion 23/2021: Umeåförslaget; Lasse Jacobsson, Ellen Ström och Bore Sköld (V)

1:50:45

Motion 25/2021: Stärk insynen och demokratin – publicera möteshandlingar på kommunens hemsida; Johan Stål (V), Lasse Jacobson (V), Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V)

1:55:05

Motion 3/2022: Fokusera på kärnuppdraget och värna om för- och grundskolans personal; Nasteho Osman Lander (V)

2:09:50

Motion 5/2023: Avveckla jämställdhetsutskottet (JU); Wilhelm Wikberg (SD) (ärendet fortsätter i del 2)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:10

Motion 5/2023: Avveckla jämställdhetsutskottet (JU); Wilhelm Wikberg (SD) (fortsättning från del 1)

0:19:35

Kommunrevisorerna informerar

0:24:35

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun

0:36:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:39:45

Interpellation: Kommer boendestöd att fortsatt vara hemtjänst? Veronica Kerr (KD)

0:59:15

Interpellation: Visst bör alla se nyttan av att göra Sociala insatsgrupp (SIG) till en permanent verksamhet? Hanna Lundin Jernberg (L)

1:17:35

Interpellation: El-rullstolsgarage; Davis Kaza (AP) och Jan Hägglund (AP)

1:38:00

Interpellation: Har kommunen fört dialog med omsorgspersonalen? Davis Kaza (AP) och Jan Hägglund (AP)

1:55:50

Fråga: Riskerar Kulturskolan stå utan lokaler? Anna-Karin Sjölander (C)Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades