Fullmäktige 28 november 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:50

Antagande: Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025

2:16:45

Policy för inköp och användning av fordon i Umeå kommuns verksamheter

2:33:35

Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten

2:34:10

Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

2:35:30

Revidering – Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 (ärendet fortsätter i del 2)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:30

Revidering – Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 (fortsättning från del 1)

0:19:10

Val av ledamöter och ersättare med flera till kommunens nämnder, bolag, styrelser med mera

0:48:00

Val av ledamöter till Region Västerbottens samverkansorgan

0:48:20

Fyllnadsval nämndemän

0:48:50

Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)

0:52:15

Antagande: Detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 med flera Umeå hamn – etapp 1 inom Holmsund, Umeå kommun

0:55:20

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick mot 2040

1:54:30

Förvärv av aktier i AC‐Net Externservice AB

1:54:50

Anmälningsärenden 2022‐11‐28

1:55:55

Motion 31/2021: En barn‐ och ungdomsvänligare kommun; Anna‐Karin Sjölander (C)

2:33:35

Motion 7/2022: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar; Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V)

3:18:45

Interpellation: Umeå kommun ska ta ansvar för att beviljade hjälpmedel ska kunna användas; Jan Hägglund och Davis Kaza (AP)

3:41:15

Fråga: AB Bostadens parkeringar; Davis Kaza (AP)


Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades